Woningen verhuurd door openbare operatoren: advies van de Vereniging

In een brief van 31 augustus overhandigde Brulocalis aan minister Céline Fremault een advies betreffende het voorontwerp van besluit houdende de regels die van toepassing zijn op de woningen die door openbare vastgoedoperatoren en door sociale verhuurkantoren te huur worden gesteld.

In een brief van 31 augustus overhandigde Brulocalis aan minister Céline Fremault een advies betreffende het voorontwerp van besluit houdende de regels die van toepassing zijn op de woningen die door openbare vastgoedoperatoren en door sociale verhuurkantoren te huur worden gesteld.

Onze vereniging pleit voor een harmonisering van de huurprijzen en inkomstenplafonds bij de verhuur van bescheiden huurwoningen van gemeenten en OCMW's, ongeacht de wettelijke basis van de subsidiëring. Momenteel maakt het naast elkaar bestaan van verschillende stelsels de materie vrij onleesbaar.

Er dient daarom een juist evenwicht gevonden te worden tussen het in aanmerking nemen van de sociale situatie van de kandidaat-huurder enerzijds en de gemeentelijke budgettaire duurzaamheid anderzijds, zodat de lokale besturen hun aanbod aan betaalbare huurwoningen kunnen blijven ontwikkelen.

Het ontwerp beoogt de vervanging van het door de Raad van State vernietigde besluit van 27 juni 2014.

De verwijzing naar de onafhankelijke commissie werd weggelaten in het besluit, na de nietigverklaring van de wettelijke basis (artikel 28bis van de Huisvestingscode) door het Grondwettelijk Hof. De mogelijkheid voor de gemeenten en OCMW’s werd wel behouden om hun woningen toe te kennen via een commissie ad hoc. Die optie wordt niet opgelegd maar voorgesteld bij gebrek aan een wettelijke habilitering.

Het ontwerp bepaalt maximale huurprijzen en inkomstenplafonds voor de kandidaat-huurders, die nageleefd moeten worden bij de verhuur van "bescheiden" en "middelgrote" huurwoningen, volgens de definitie van die begrippen in de Huisvestingscode. Deze regeling is aanvullend en wordt dus enkel toegepast als er geen specifieke regelgeving bestaat die een baremisatie van de huurprijzen en inkomsten voorschrijft.

Het advies is te vinden op www.brulocalis.brussels

Wat voorafging

“Toekenning van woningen van gemeente en OCMW - advies onafhankelijke commissie niet langer verplicht” op www.brulocalis.brussels > Actualiteit [19.03.2015]

Ter info


« Terug

Auteur

Oliver EVRARD
Publicatiedatum
12-09-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links