Vraag om vertegenwoordiging gemeenten in Federale Raad Duurzame Ontwikkeling

Brulocalis en haar zusterverenigingen VVSG en UVCW vragen een vertegenwoordiging van de gemeenten in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, in een gemeenschappelijke brief van 20 december 2017, aan FRDO-voorzitster Magda Aelvoet.

Tijdens de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling enkele weken geleden kwam de belangrijke rol die de lokale besturen spelen in de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) herhaaldelijk aan bod. Meer dan de helft van de doelstellingen en de doelen raken aan bevoegdheden van de lokale overheden. De Agenda 2030 zal in België enkel behaald worden mits een actieve betrokkenheid van de Belgische steden en gemeenten.

Dezelfde conferentie bracht ook aan het licht dat de lokale besturen nog onvoldoende betrokken zijn in het overleg en de coördinatie tussen de verschillende overheidsniveaus in België. Als vertegenwoordigers van de Brusselse, Vlaamse en Waalse steden en gemeenten willen wij in de toekomst onze leden vertegenwoordigen in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Als eerste stap hierin lijkt het ons ideaal om in de nabije toekomst nauwer te gaan samenwerken met de leden van de raad en met het secretariaat.

Het is een kernopdracht van onze leden om duurzame ontwikkeling voor de burgers op het gemeentelijke grondgebied te verzekeren en dit raakt aan haast alle lokale beleidsdomeinen. Bovendien appelleert de universele en inclusieve Agenda 2030 als een moreel kompas aan de lokale besturen in België. Als overheidsniveau dat het dichtst bij de burger staat, zijn de steden en gemeenten goed geplaatst om hun burgers bewust te maken van het belang van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Het aanzetten tot verandering van gedrag en mentaliteit betekent ook het goede voorbeeld geven. Het vertalen van de internationale agenda naar het lokaal vlak krijgt vorm in de gemeentelijke vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen naar de volgende gemeentelijke meerjarenplannen.

Lokale besturen engageren zich wereldwijd tot het lokaal vertalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (“localizing the SDGs”). De Belgische steden en gemeenten dragen hier ook hun steentje toe bij, maar ze kunnen dit niet alleen. Samenwerken is cruciaal voor het bereiken van deze internationale agenda.

Actie van Brulocalis

 

Als koepels van de Belgische steden en gemeenten stellen Brulocalis, de VVSG en de UVCW voor om in de nabije toekomst deze samenwerking rond duurzame ontwikkeling tussen hen en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling te verkennen. Daarom schreven zij op 20 december 2017 een brief naar FRDO-voorzitster Magda Aelvoet.

« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
15-01-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links