Verkiezingen 2018: bevolkingscijfers en rangschikking van de gemeenten

De ministeriële besluiten van 20 maart 2018 tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2017 en tot vaststelling van de rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5 van de Nieuwe Gemeentewet verschenen op 5 april in het Belgisch Staatsblad.

In de artikelen 8 en 16 van de Nieuwe Gemeentewet wordt het aantal gemeenteraadsleden en schepenen van de gemeente vastgelegd. Volgens artikel 5 NGW is het aantal in een gemeente verkozen lokale mandatarissen afhankelijk van het aantal inwoners op 31 december vóór het verkiezingsjaar.

Het bevolkingscijfer en de daaruit voortvloeiende rangschikking van de gemeenten worden door de Brusselse regering vastgelegd in twee ministeriële besluiten, die traditioneel in het voorjaar worden bekendgemaakt.

De versies 2018 verschenen op 5 april in het Belgisch Staatsblad.

Deze zijn enigszins specifiek, aangezien - zoals wij reeds aankondigden - het aantal schepenen voor de volgende bestuursperiode wordt bevroren en dus berekend op het huidig aantal schepenen, in toepassing van artikel 5, 2e lid, NGW, gewijzigd bij de ordonnantie van 25 januari 2018 betreffende de beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen en de invoering van nieuwe maatregelen inzake goed bestuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het aantal gemeenteraadsleden wordt niet bevroren en volgt dus de schommelingen van het bevolkingscijfer.

Het vorige ministeriële besluit van 2012 tot vaststelling van de rangschikking van de gemeenten wordt dan ook opgeheven, behalve wat betreft het aantal schepenen per gemeente zoals vermeld in de bijlagen 1 en 2 bij het besluit, dat van toepassing blijft.

De nieuwe rangschikking wordt van kracht bij de volledige vernieuwing van de gemeenteraden.

Info

  • Ministerieel besluit van 20 maart 2018 tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers per 31 december 2017 - BS 5 april 2018 - Inforum 210554 
  • Ministerieel besluit van 20 maart 2018 tot vaststelling van de rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste en tweede lid, van de Nieuwe Gemeentewet - BS 5 april 2018 - Inforum 320047 

Zie ook


Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Bevriezing van het aantal schepenen en aanvullende maatregelen inzake goed bestuur
« Terug

Auteur

Hadrien DASNOY
Publicatiedatum
16-04-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links