Tweede advies van Brulocalis ivm hervorming BWRO

Een jaar na haar eerste actie kwam Brulocalis begin 2017 nogmaals op eigen initiatief met een advies naar buiten, in een brief van 16 februari aan Brusselse regering en parlement. Het Brussels parlement heeft hoorzittingen aangevat in het kader van de hervorming.

Brulocalis nam kennis van het ontwerp van ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) dat op 18 januari 2017 ingediend werd in het Brussels parlement.

De hervorming heeft betrekking op heel wat aspecten van het BWRO en zal belangrijke gevolgen teweegbrengen voor de Gemeenten.

Daarom moedigt Brulocalis het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan om overleg te blijven plegen met de lokale besturen om tot een coherente hervorming te komen die het algemeen belang dient.

Daarom vraagt Brulocalis een hoorzitting in de commissie Territoriale Ontwikkeling van het Brussels parlement, om de parlementsleden toelichting te kunnen geven bij de uitdagingen van de hervorming voor de gemeenten.


Advies van Brulocalis


Op 16 februari maakte Brulocalis op eigen initiatief zijn advies bekend in een brief aan de Brusselse regering en parlement. Samengevat:

"Wij stellen vast dat de tekst aanzienlijk verbeterd werd en dat een deel van de vragen van de gemeenten in aanmerking genomen werden, wat ons verheugt. De vrijwaring van de bevoegdheid van de gemeenteraad inzake stedenbouwkundige verordeningen, de mogelijkheid voor het college van burgemeester en schepenen om zich te baseren op de resultaten van het openbaar onderzoek om een advies te formuleren aan de afgevaardigde ambtenaar, alsook de verbetering van de modaliteiten van verjaring van misdrijven zijn voorbeelden van die positieve evolutie.

Toch hebben wij nog steeds enkele twijfels. In het bijzonder bij de invoering van strikte termijnen voor de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning.

Strikte termijnen beperken de mogelijkheden voor het college van burgemeester en schepenen om inlichtingen te vragen en bijkomende studies te verrichten die noodzakelijk kunnen blijken voor het onderzoek van de vergunningsaanvraag. Bovendien verdubbelen ze de stilzwijgende weigeringen en globaal worden de procedures langer. Dat levert dus geen enkele verbetering op voor de aanvragers.

Daarom stellen wij voor om veeleer een bepaling in te voeren die een stilzwijgende weigering inhoudt als de aanvrager een rappel stuurt naar de afleverende overheid en die geen uitspraak doet binnen de 30 dagen na de rappel.

De nieuwe termijnen zullen moeilijk houdbaar zijn zonder een versterking van het gemeentepersoneel, waarvoor gewestelijke steun wenselijk zou zijn."

Info


Download onze brief van 16 februari 2017 aan minister-president Rudi Vervoort, met het advies van Brulocalis (in het Frans) - advies van Brulocalis in het NL

Wat voorafging


In januari 2016 bracht het Bureau van Brulocalis reeds een (eerste) advies uit betreffende het voorontwerp van hervorming van het BWRO.
Dat stelde dat het voorontwerp enkele interessante verbeteringen bevatte, maar dat het vooral ging om een nieuwe verruiming van de gewestelijke bevoegdheden in het nadeel van de gemeenten en in bepaalde gevallen een verzwaring van de procedures, wat geheel in strijd is met het vooropgestelde doel.

Zie: Hervorming BWRO: VSGB brengt op eigen initiatief advies uit

Eind december 2016 keurde de Brusselse regering het ontwerp in derde lezing goed.
« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Publicatiedatum
23-03-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links