Maatregelen COVID-19

De COVID-19-epidemie heeft een belangrijke impact op de subsidies.  In deze tabel nemen wij de verschillende maatregelen op die door de verschillende subsidiërende instanties beslist werden.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)

Brussel Plaatselijke Besturen
BGHFGT – Missie 5 : ‘Bevolkingsgroei’
De Regering lanceert een projectoproep om de fondsen van het BGHFGT te benutten (60 miljoen euro – verdeelsleutel ADG) in de sectoren die gerelateerd zijn aan de bevolkingsgroei voor de periode 2020-2022 : huisvesting, kinderopvang, schoolaanbod, aanbod aan culturele of sportaanbod, onthaal van de burgers, …
Het betreft een rechtstreekse investeringssteun dat deel uitmaakt van het strategisch economisch herstelplan van het BHG.
Cf. PB Kabinet Clerfayt dd. 01.07.2020Fiche BGHFGT
01.07.2020
Gelijke kansen en diversiteit : projectoproep 2020 ‘eenoudergezinnen’
De deadline voor het indienen van voostellen werd verlengd tot 15 juli 2020 (cf. fiche).
18.06.2020
Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur
De deadline voor het indienen van projectvoorstellen werd verlengd tot 15 juli 2020 (cf. fiche).
03.06.2020
Driejarige ontwikkelingsdotatie (2019-2021) : project-oproep REG 19-21
De deadline voor het indienen van projectvoorstellen werd verlengd tot 15 juli 2020 (cf. fiche).
22.05.2020
Professionele inschakeling van jonge stagiairs uit instel-lingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen
Voor de periode van 17.03.2020 tot 31.08.2020 kan de minimum-duur van 6 maanden ingekort worden voor het schooljaar 2019-20 vanwege de coronavirus Covid-19 epidemie (cf. besluit in de fiche).
05.05.2020
Herwaardering loonschalen (cf. fiche) : de invoeringsdatum voor de bewijsstukken, initieel voorzien voor 31 mei, werd verlengd tot 15 juli. De documenten mogen alleen per e-mail overgemaakt worden (info BPB). 23.04.2020
Verlenging van de indieningsdata tot 2 juni voor :
- de aanvraagdossiers in het kader van volgende oproepen :
  . Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur
  . Gelijke kansen en diversiteit
  . Investeringen van algemeen belang – Bijdrage aan REG
    (DOD 2019-2021) : projectoproep REG 19-21
- de bewijsstukken voor subsidieaanvragen m.b.t. :
  . Statutariseringsbeleid van de agenten bij de plaatselijke
    besturen
  . Gelijke kansen en diversiteit (supra)
  . Bijstand aan migranten, daklozen, zgn. “Roma” en
    woonwagenbewoners

Info : site BPB.
20.03.2020
Brussel Veiligheid en Preventie (BVP)
Betreffende het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP 2017-2020) : de projectoproep voor 2020 is enkel bestemd voor de laureaten in 2018 en 2019 (cf. bericht in de fiche). 14.05.2020
Brussel Mobiliteit
Lancering van de projectoproep “Brussel op vakantie” om verenigingen te ondersteunen die activiteiten organiseren voor de Brusselaars die hun zomervakantie in stad zullen doorbrengen (cf. fiche). e-news
juni 2020
Bijkomende deadlines voor de 'Duurzame mobiliteitsprojecten': 21 augustus 2020 en 7 september 2020 (cf. agenda oproepen). 19.05.2020
Bijkomende deadline voor de 'Duurzame mobiliteitsprojecten' : 29 juni 2020. 26.03.2020
Verlenging deadline tot 29 mei voor volgende oproepen :
- Week van de Mobiliteit
- Naar school zonder auto
25.03.2020
Leefmilieu Brussel
Begeleidingsaanbod voor scholen
Aanpassing van het begeleidingsaanbod voor thematische projecten
- inschrijving : vanaf 25/08/2020
- “wie eerst komt, eerst maalt”
Meer info : www.leefmilieu.brussels
03.07.2020
Good Food-Kantine : Label 2020 (cf. fiche)
De datum voor het indienen van kandidatuursdossiers wordt uitgesteld tot 10 september 2020.
e-news
  juni 2020
Rubriek COVID-19
Cf. raadgevingen, inlichtingen en maatregelen voor alle betrokken thema’s.
e-news
mei 2020
Betreffende de energiepremies (cf. fiche) :
- nieuwe dossiers of bijkomende informatie moeten via het
  platform IRISbox of per email ingediend worden
- elk nieuw dossier waarvan de deadline later is dan
  15/03/2020 wordt met 2 maanden verlengd
Meer info : www.leefmilieu.brussels
14.04.2020
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Werk en steun voor kwetsbare families
Bijkomend budget van 120 miljoen euro voor deze 2 prioriteiten in het kader van het Brussels relanceplan met o.m. volgende maatregelen :
- speciale premie voor het nieuwe schooljaar voor de meest
  kwetsbare gezinnen
- opleidingen, meerwaarde voor inzetbaarheid
- kwaliteitsvolle begeleiding
- oprichting ‘Opveringsfonds’
- steunmaatregelen voor tewerkstelling voor slachtoffers van
  de crisis
Cf. PB Kab. Clerfayt van 08.07.2020
08.07.2020

Concretisering van de gewestelijke premie voor de Brusselse culturele en creatieve sector
- PB van 24.06.2020 (Kab. R. Vervoort - Kab. S. Gatz)
- cf. site www.covidpremies.brussels voor meer details
  betreffende de voorwaarden, de aanvraag, …
- BBHR van 18.06.2020 (B.S., 24.06.2020) – Inforum nr 337245


- PB : Kabinet B. Clerfayt - Kabinet B. Trachte
- Voorwaarden : site BEW
24.06.2020


04.06.2020
01.07.2020
Dienstencheques / Huishoudhulpen
Terugbetaling opleidingskosten :
BBHR van 18.06.2020 van bijz. macht.nr 2020/043 wijz. KB van 07.06.2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques
(B.S., 24.06.2020) - Inforum nr 337427

Cf. PB van 08.06.2020

24.06.2020
08.06.2020
Compenserende COVID-19-premie (o.a. voor verenigingen)
Een nieuwe premie van 2.000 euro is binnenkort verkrijgbaar. De aanvraag moet tussen 8 en 30 juni 2020 ingediend worden.
Info :
- PB 03.06.2020 - Voorwaarden : covidpremie.brussels
- BBHR van 28.05.2020 (B.S., 03.06.2020) – Inforum nr 336688
03.06.2020
Culturele en creatieve sector:
- eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2.000 euro voor alle
  culturele en creatieve organisaties
- uitzonderlijke steun van max 1.500 voor de cultuurwerkers
Info : PB 14.05.2020
18.05.2020
Maatregelen inzake tewerkstelling, socioprofessionele inschakeling en sociale economie :
- een mechanisme ter versoepeling van de voorwaarden om
  het bedrag voor de financiering van de sociale inschakelings-
  ondernemingen te bepalen
- de automatische verlenging van de “Activa”-steun, wanneer
  de werknemer die deze steun geniet, tijdelijk werkloos werd
  gesteld
- de mogelijkheid die de jongere geboden wordt om een nieuwe
  First-stage te beginnen
- premies om de alternerende opleiding te stimuleren
- …
BBHR van bijzondere machten nr. 2020/018 van 07.05.2020 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie (B.S., 13.05.2020) – Inforum nr 336084
14.05.2020
Sociale en democratische ondernemingen
De minister verleent een eenmalige premie van 4.000 euro per vestigingseenheid.
Meer info :
- PB 02.04.2020 (cf. fiche innov. projecten, infra)–site BEW
- BBHR van 16.04.2020 (B.S., 21.04.2020) – Inforum nr 335483
- BBHR van 04.06.2020 (B.S., 10.06.2020) – Inforum nr 336926

02.04.2020
22.04.2020
11.06.2020
Projectoproepen
Verlenging deadline tot 15 april voor de projectoproepen :
cf. innoverende projecten en diversiteit.Actiris
Cultuurwerkers
De Brusselse Regering heeft zojuist in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan een besluit dat voorziet in de toekenning van een eenmalige en individuele premie aan cultuurwerkers :
- Budget : 5 miljoen euro
- Steun : van 500 tot 1.500 euro
- Aanvraag : via de site van Actiris (vanaf eind juli tot 16
  augustus 2020)
Cf. PB  Kab. Vervoort - Kab. Clerfayt - Kab. Gatz
09.07.2020
GECO-contrat, doorstromingsprogramma, startbaan-overeenkomst, inschakelingscontrat
Alle nodige maatregelen zijn genomen om de duurzaamheid te garanderen :
- hoogste prioriteit aan de betaling van de premies
- automatische verlenging met 6 maanden voor de gesubsi-
  dieerde posten die aflopen tussen 16/03/2020 en 30/04/2020
Info : PB Actiris – Covid19
02.04.2020
Inschakelingscontracten Artikel 60§7
Behoud van de subsidie in 3 gevallen :
1) een activiteit is voorzien
2) toewijzing van een nieuwe post
3) deels prestatie en deels tijdelijke werkloosheid
Info : PB Actiris – Covid19
02.04.2020
ESF-partnership
Cf. Europese Unie (infra )
14.03.2020
Visit.brussels
Herstelplan voor het « toerisme »
De Regering lanceert een serie steunfondsen voor de toeristische en culturele sector om de Brusselse evenementensector te ondersteunen bij de aanschaffing van materiaal voor bescherming, hygiëne, looprichtingen, … teneinde de gezondheidsrisico’s voor bezoekers te verkleinen :
- Brussels b2c-evenementen : festivals, evenementen voor het
  grote publiek, …
- ‘Touchless’ technologie : online ticketservice, audiosysteem, …
- Label ‘Hygiëne & Veiligheid’ : toeristische, culturele en erf-
  goedattracties,
Cf. www.visit.brussels - Herstelplan (pdf)
06.07.2020
Om de heropstart van de toeristische activiteiten te ondersteunen, heeft visit.brussels een « Herstelplan voor het toerisme» uitgewerkt in samenwerking met de partners en belanghebbenden van de sector. De Brusselse regering heeft de eerste fase goedgekeurd met een reeks maatregelen ter waarde van 7 miljoen euro.
Info : PB, 05.06.2020.
08.06.2020
Brussels International
Imago van Brussel (cf. fiche)
Voor de evenementen die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van
1 maart tot en met 30 april 2020 :
- voor evenementen die uitgesteld worden naar een later
  tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder
  dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd
  worden
- voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om
  deze subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds
  aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement
  te vereffenen
Info : BBHR van 26.03.2020 (B.S., 04.05.2020) – Inforum nr. 335788
26.03.2020
Projectoproep “Zuid 2020: verlenging deadline tot 7 mei 2020  
Equal.brussels
De Brusselse regering heeft maatregelen genomen om de sector te helpen :
- in het geval van volledige annulering van de activiteiten
  waarbij er niet-terugbetaalbare kosten gemaakt werden, moet
  de subsidie niet terugbetaald worden
- in het geval van uitstel van de activiteiten, moeten de
  verenigingen geen nieuwe subsidievraag indienen en zal er
  flexibeler omgegaan worden bij de analyse van de
  bewijsstukken
Info : Commissie Gelijke Kansen, 30/04/2020 (pag. 28)
04.05.2020
Verlenging deadline voor projectoproepen, cf. fiches :
- Initiatieven
- Toegankelijkheid evenementen
30.03.2020
Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE)  
Verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (cf. fiche) :
- uitwerkingsfase : 1 maand en 15 dagen (indien opschorting
  o.w.v. de coronavirus Covid-19-epidemie)
- uitvoeringsfase : 3 maanden (enkel actieve programma’s)
- implementatiefase : 2 maanden (enkel actieve programma’s)
Info :
- SVCDWCSB luik 1SB luik 2
- BBHR nr 2020/044 tot verlenging van sommige termijnen die
  vastgelegd zijn in de ordonnantie van 06.10.2016 houdende
 organisatie van de stedelijke herwaardering (B.S., 30.06.2020)
- Inforum nr 337320
01.07.2020
Perspective.brussels
Tijdelijke opschorting van termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft voor :
- stadsherwaardering : Stadsvernieuwingscontracten (SVC)
- schoolbuurten : Schoolcontracten
Info : www.perspective.brussels
17.04.2020
Innoviris
* Verlenging deadline van de openstaande oproepen (cf. fiche)
* Versoepeling van de procedures, o.m. :
  - er wordt rekening gehouden met complicaties bij de
    uitvoering van het project ten gevolge van het Coronavirus
  - toepassing van een moratorium op de termijnen voor de
    terugbetaling
Info : www.innoviris.brussels
29.03.2020
Regering van het BHG
Relance- en herontwikkelingsplan in het licht van de Covid-19-crisis
* Voorstelling van het plan door de Regering
   Cf. PB Kab. Vervoort
* Maatregelen aangaande werkzoekenden en gezinnen
   Cf. PB Kab. Clerfayt (supra)
* Ecologische, economische en solidaire transitie
   Cf. PB Kab. Maron en Trachte (pdf)
* Juiste accenten : economisch en sociaal
   Cf. PB Kab. Gatz
07.07.2020
Verduidelijking van de besluiten die de opschorting van de termijnen verlengen : cf. BBHR van 15.06.2020 tot wijziging van de BBHR van 16.04.2020 en 14.05.2020 (B.S., 15.06.2020) – Inforum nr 337216 - Actua 02.07.2020 15.06.2020
Tweede verlenging voor 1 maand tot 15 juni 2020 (cf. actu, infra). 14.05.2020
Verlenging voor 1 maand tot 15 mei 2020 (cf. actu, infra). 16.04.2020
Tijdelijke opschorting van de termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en de besluiten van het BHG vanaf 16 maart 2020 tot 16 april 2020.
Info : cf. actu [Covid-19] Opschorting van de vervaltermijnen
16.03.2020Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Terug naar de bovenkant van de pagina
Aanpassing en uitbreiding van het vrijetijdsaanbod tijdens de zomervakantie 2020 :
- lancering van de projectoproep ‘Staycation’ (cf. fiche)
- 2 nieuwe indienmomenten voor vakantie-initiatieven (cf. fiche)11.06.2020
12.06.2020

Nederlandstalige basisscholen
Financiële en infrastructurele ondersteuning : regierol VGC
Info : PB 15.05.2020
15.05.2020
Toegekende VGC-subsidies worden volledig uitbetaald in 2020
De VGC wil in deze uitzonderlijke omstandigheden maximaal inzetten op het behoud van het maatschappelijk netwerk. Ze wil activiteiten en werkingen blijvend ondersteunen. Daarom zal ze de toegekende subsidies in 2020 volledig (100 procent) blijven uitbetalen en geen rekening houden met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie worden verder uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden.
Info : site VGC.
 
Cultureel erfgoed
Verlenging deadline voor erfgoedprojecten tot 1 mei 2020 (cf. fiche).
19.03.2020Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

Terug naar de bovenkant van de pagina
Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag
Iriscare mag operationele vervullen, o.a. de oprichting van mobiele teams van zorgverleners om hulp te bieden aan zorginstellingen en rusthuizen in geval van een nieuwe piek van de epidemie
- BVCGG van bijz. macht. Nr 2020-010 van 12.06.2020 (B.S.,
  25.06.2020
)
- Inforum nr 337290
./.
Iriscare mag beschermend materiaal aankopen evenals noodzakelijke activiteiten uitoefenen in het kader van gezondheidsopvoeding, activiteiten en diensten op het vlak van de preventieve gezondheidszorg en de initiatieven inzake de preventieve gezondheidszorg
- BVCGG van bijz. macht. Nr 2020-007 van 10.06.2020 (B.S.,
  25.06.2020
)
- Inforum nr 337288

25.06.2020
Steunmaatregelen voor alle door Iriscare erkende en gefinancierde instellingen in de non-profitsector
- Versoepeling van de procedures
- Financiële steunmaatregelen
- Procedure en verloop om de facultatieve subsidie toe te kennen
- Psychosociale steunmaatregelen voor de personeelsleden
Cf. Omzendbrief van 09.06.2020 (Inforum nr 336905)
09.06.2020
Bijkomende ondersteuning van 30 miljoen euro voor de OCMW’s
Concretisering van deze maatregel :
1) 18 miljoen euro om de extra aanvragen i.v.m de crisis te kunnen verwerken
Toegekende bedragen : volgens aandeel in de ADG (cf. fiche)
2) 12 miljoen euro om beter het hoofd te bieden aan situaties van sociale kwetsbaarheid die door de crisis verergerd zijn : energiebegeleiding, huisvesting, schuldbemiddeling, voedselhulp, sociale coördinatie, eenoudergezinnen.
Toegekende subsdidies : overeenkomst met elke OCMW
Info : PB van 10.06.2020

Bijkomende ondersteuning van 30 miljoen euro voor de OCMW’s
Cf. PB van 11.05.2020.


10.06.2020


11.05.2020
Welzijns- en gezondheidssector
* Voedselhulp
- versterking van de coördinatie van de voedselhulp van de
  FBMD
- steun aan het DREAM-project van het OCMW van de stad
  Brussel
- ontwikkeling van concrete projecten op het terrein in samen-
  werking met de diensten van de voedselhulpsector, de
  gemeenten en de OCMW’s
* Strijd tegen het isolement en ondersteuning van personen in
   sociale noodsituaties
Info : PB 28.04.2020.
28.04.2020
* Actieplan rust- en verzorgingstehuizen
   (cf. PC 10.04.2020).
10.04.2020
Maatregelen voor de non-profitsector :
   - Behoud van de structurele en facultatieve subsidies voor
     alle sectoren
   - Oprichting van een bijzonder « COVID-19-fonds » voor de
      thuiszorgsector, de rusthuizen en de welzijnssector
   - Bijstand aan personen met een handicap
Info : cf. actu
27.03.2020
Verenigd College van de GGC
* Tweede verlenging voor 1 maand tot 15 juni 2020.
* Verlenging voor 1 maand tot 15 mei 2020.
* Tijdelijke opschorting van de termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en de besluiten van het BHG vanaf 16 maart 2020 tot 16 april 2020.
Info : cf. [Covid-19] Opschorting van de vervaltermijnen

27.05.2020
16.04.2020
16.03.2020
FAQ : www.iriscare.brussels
- richtlijnen voor de erkende en gesubsidieerde diensten
- algemene vragen
- …
 Vlaamse Gemeenschap (VG)

Terug naar de bovenkant van de pagina
Sport Vlaanderen
Noodfonds : 10 miljoen euro gaat rechtstreeks naar een aantal sportstructuren
Cf. Nieuwsbrief Sport Vlaanderen
25.06.2020

Leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19.
- MB van 09.06.2020 (B.S., 24.06.2020) – Inforum nr 337009
- MB van 19.06.2020 wijz. MB van 09.06.2020(B.S.,25.06.2020)
  / Inforum nr 337292
- MB van 01.07.2020 tot wijz. van de bijlagen bij het MB van
  09.06.2020 (B.S., 03.07.2020) – Inforum no 337557

24.06.2020


25.06.2020

03.07.2020
Regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen m.b.t. subsidies in het beleidsveld sport
Info : BVR 15.05.2020 (B.S., 26.05.2020) – Inforum nr 336485

26.05.2020
Sportevenementen en -activiteiten
De subsidies worden gehandhaafd (mits voorlegging van een bewijs met de gemaakte kosten).
02.04.2020
Basiswerking en beleidsfocussen : er zal soepel omgegaan worden met het annuleren van gesubsidieerde activiteiten o.w.v. Corona.
Meer info : www.sport.vlaanderen (FAQ).
06.04.2020
Overzicht compensatiemaatregelen : cf. tabel
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Kunstendecreet
De deadline voor projectsubsidies van kunstenorganisaties wordt (eenmalig) verschoven van 15 maart naar 15 mei 2020 (cf. fiche)
Info : BVR 24.04.2020 (B.S., 29.04.2020) – Inforum nr : 335699
29.04.2020

Indiening van subsidieaanvragen en verslaggeving
De deadlines blijven behouden. Het Departement CJM stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidie-aanvragen of verslaggeving.
31.03.2020
Wijziging project / werking door de verstrengde maatregelen
Het Departement CJM moet gecontacteerd worden via mail : kiosk@vlaanderen.be (wijzigingen, impact, … aangeven op het project of de werking). De administratie zal dit contextueel bekijken en alle gemotiveerde wijzigingen aanvaarden.
Meer info :
- www.cjsm.be (FAQ : vragen 15 en 16)
- BVR 03.04.2020 (B.S. 09.04.2020) – Inforum nr. 335276
- BVR 03.04.2020 (B.S. 15.04.2020) – Inforum nr. 335392
10.04.2020

16.04.2020

 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Voor o.m. Woonzorgcentra (WZC), Centra voor kortverblijf (CVK), Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) , voorziet het VIPA :
- een forfaitaire CORONA-compensatie : een subsidie ter
  compensatie van de kosten die gemaakt werden ten gevolge
  de civiele noodtoestand van de COVID-19
- bijkomende subsidies CORONA-compensatie : een
  bijkomende subsidies om de kosten te vergoeden die ook in
  aanmerking komen voor de forfaitaire subsidies
Info : BVR van 29.05.2020 (pdf) - Inforum nr. 337123 - www.wvg.be
29.05.2020
Aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Info : BVR 08.05.2020 (B.S., 26.05.2020) – Inforum nr 336480

26.05.2020
Agentschap Zorg & Gezondheid
Heropening lokale en regionale dienstencentra vanaf 25 mei 2020 en verlenging sluiting centra voor dagverzorging en dagopvang tot 25 mei 2020
Info : MB van 14.05.2020 (B.S., 19.05.2020) – Inforum nr. 336279
19.05.2020
Woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang : er wordt voorzien in een compenserende financiering (opnamestop, verplichte sluitings-periode, gederfde inkomsten, extra zorgpersoneel, tekort in de personeelsomkadering, …
Voorwaarden voor het toekennen van bijkomende subsidies :
cf. BVR van 24.04.2020 (B.S., 30.04.2020) – Inforum nr. 335756
30.04.2020
Subsidiëring voor de aanstelling van een crisismanager voor voorzieningen in het kader van het gezondheidsbeleid of het welzijns- en gezinsbeleid voor een permanente 24-uurs-hulp- en dienstverlening.
Meer info : BVR van 03.04.2020 (B.S., 10.04.2020) – Inforum nr 335325
14.04.2020
Financiering ouderenzorg : compenserende maatregelen voor de optimale benutting van de capaciteit, het tekort aan personeel, de leegstand en de sluiting o.w.v. opnamestop.
Cf. fiches : WZC - CVK - DVC
Meer info : PB 27.03.2020 (pdf) - Inforum : 335013)
27.03.2020
Agentschap Opgroeien regie (Kind en Gezin)
Groeipakket
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 31 oktober.
Meer info : www.groeipakket.be
e-news
juni 2020

Organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning
- afbouw van de compensatiesubsidie
Cf. MB van 29.05.2020 (B.S., 05.06.2020) – Inforum nr 336812
- aanvulling van het afbouwen van de compensatie
Cf. BVR van 29.05.2020 (B.S., 05.06.2020)–Inforum nr 336816
- verdere afbouw van de compensatiesubsidies voor de
  organisatoren in de buitenschoolse opvang
Cf. MB van 25.06.2020 (B.S., 02.07.2020) – Inforum nr 337506

08.06.2020


02.07.2020
Aanpassing proceduretermijnen in de kinderopvang
- De termijnen voor de aanvraag en de toekenning van een
  vergunning, erkenning, attest van toezicht en/of subsidie, die
  normaal aflopen in de periode waarin de coronamaatregelen
  gelden, worden geschorst zolang de coronamaatregelen
  gelden.
- De geldigheid van de brandveiligheidsattesten A en B wordt
  verlengd tot en met eind maart 2021.
Info : Nieuwsbrief kinderopvang mei 2020 (Kind en Gezin)
29.05.2020
Kinderopvang en buitenschoolse opvang
Wijzigingen in het BVR VAN 24.03.2020 (infra) voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang en in de buitenschoolse opvang die geleidelijk aan meer kinderen moeten opvangen als ze de compensatiesubsidies willen ontvangen.
Info : BVR 15.05.2020 (B.S., 25.05.2020) – Inforum nr 336481
26.05.2020
Buitenschoolse opvang en opvang van zieke kinderen
- Regeling voor de afwezigheidsdagen van het kind in de
  opvanglocatie
- Compensatieregeling voor alle organisatoren
03.04.2020
Preventieve gezinsondersteuning
  - Compenserende maatregelen
  - Behoud van subsidie
Meer info :
- BVR 01.04.2020 (B.S., 03.04.2020 – Inforum 335167
- BVR 10.04.2020 (B.S., 20.04.2020) – Inforum 335457
21.04.2020
Kinderopvang baby’s en peuters
Er is compensatie mogelijk voor alle organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters voor de periode vanaf 14 maart tot zolang de coronamaatregelen gelden, als aan volgende 3 voorwaarden wordt voldaan :
1. De ouders betalen niet voor afwezigheidsdagen
2. De opvang is open of beschikbaar voor ouders die er nood
    aan hebben
3. De medewerkers blijven in dienst en beschikbaar
Meer info :
- Agentschap Opgroeien : FAQVraag inzake compensatie
- BVR 24.02.2020 (B.S., 24.03.2020) – Inforum : 335012
25.03.2020
Specifieke coronapagina kinderopvang : www.kindengezin.be
FAQ over het coronavirus : www.opgroeien.be
 
Agentschap voor Personen met een Handicap
Tijdelijke compenserende maatregelen om zowel juridisch als financieel de nodige garanties te kunnen bieden.
Info : BVR 30.04.2020 (B.S., 08.05.2020) – Inforum nr. 335925
11.05.2020
Departement Onderwijs
Bijkomende ICT-middelen
Er worden extra ICT-middelen aan de schoolbesturen toegekend om ervoor te zorgen dat de leerlingen geconnecteerd blijven met de scholen en om afstandsonderwijs te kunnen garanderen bij een eventuele heropflakkering tijdens het begin van het volgende schooljaar:
- Budget : 34.368.000 euro voor het schooljaar 2020-2021
- Verdeling : 50 euro per betrokken gewogen leerlingen

Cf. BVR van 26.06.2020 tot toekenning van extra ICT-middelen voor het gewoon en buitengewoon lager voor leerlingen vanaf het vijfde leerjaar (geboortejaar 2008) en secundair onderwijs in het kader van de aanpak van COVID-19 (B.S., 09.07.2020) – Inforum nr 337691

09.07.2020
Extra werkingsbudget voor de scholen :
* ter compensatie van geannuleerde schooluitstappen en
   –reizen en gederfde inkomsten
   BVR van 12.06.2020 (B.S., 29.06.2020) – Inforum nr 337379
* o.w.v. de genomen maatregelen en de hieraan verbonden
   extra onkosten door de scholen tegen de verspreiding van
   Covid-19 (mondmaskers, poetsmateriaal, …)
   BVR van 05.06.2020 (B.S., 29.06.2020) – Inforum nr 337362
29.06.2020
De Minister lanceert de projectoproep ‘COVID-19-zomerschool' : begeleiding van kinderen en jongeren tijdens de zomervakantie om de opgelopen leerachterstand op te halen voor de aanvang van het schooljaar 2020-2021.
Lancering van een tweede projectoproep ‘COVID-19-zomerschool’ (cf. fiche).
14.05.202011.06.2020
De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen versoepelt tijdelijk de aanvraagprocedure.
Meer info : www.data-onderwijs.vlaanderen.be Inforumnr. 229447
03.04.2020
De dynamoprojecten (cf. fiche) van 15 mei zijn geannuleerd. De dynamoronde van 15 november gaat wel door. Meer info : www.cultuurkuur.be  
Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
Revalidatievoorzieningen : vanaf 15 april 2020 wordt maandelijks een compenserend budget ingevolge de COVID-19 pandemie betaald.
Info : BVR van 17.04.2020 (B.S., 24.04.2020) – Inforum nr. 335595
24.04.2020
Jeugddelinquentierecht
De voorlopige rechtspleging wordt o.m. voor max. vier maanden geschorst om te vermijden dat de vervaltermijn niet wordt nageleefd en de ambulante zorg niet kan worden uitgevoerd.
Decreet van 19.06.2020 (B.S., 26.06.2020)–Inforum nr 337313
26.06.2020
Noodfonds voor de gesubsidieerde actoren
De Vlaamse regering heeft beslist om een noodfonds van 200 miljoen euro op te richten voor o.a. de sectoren als cultuur, jeugd, sport, toerisme en media.
Stand van zaken / Agenda :
- tot 10 mei : overleg tussen de betrokken kabinetten en
  departementen over de verdeling van het noodfonds
- nazicht door de Inspectie van Financiën
- 15 mei : afronding verdeling noodfonds
- verdeling van de budgetten door de verschillende
  departementen
Info : Commissie CJSM van 30.04.2020

Verdeling Vlaams noodfonds Corona :
- PB 02.06.2020
- Een deel van de middelen, 3,1 miljoen euro, wordt aan de
  Brusselse samenleving gegeven via de VGC (Commissie-
  vergadering van 09.06.2020)
30.04.2020
02.06.2020
09.06.2020
Toerisme Vlaanderen
Nieuwe steunmaatregelen voor de sociaal-toeristische sector voor een totaal bedrag van 28,5 miljoen euro (cf. Toerisme Vlaanderen). 02.06.2020
Concrete steunmaatregelen voor de toeristische sector (cf. Toerisme Vlaanderen)  
Cf. Rubriek Veelgestelde vragen (FAQ)  Federale overheid

Terug naar de bovenkant van de pagina
POD Maatschappelijke Integratie
OCMW – Bijkomende sociale hulp
De Ministerraad heeft de toekenning van een subsidie van 110 miljoen euro goedgekeurd voor bijkomende sociale hulp aan de doelgroepen van de OCMW’s, als gevolg van de Covid-19-crisis (aanvulling op het eerste bedrag van 15 miljoen euro dat in mei laatsleden werd vrijgemaakt : cf. fiche).

Bovendien zal er een bedrag van 10 miljoen euro worden toegekend aan de OCMW’s om de personeelskosten te dekken voor het beheer van deze nieuwe aanvragen, maar ook om initiatieven te nemen die toelaten de groepen te bereiken die niet de gepaste hulp gevonden zouden hebben.

Cf. PB van de Ministerraad van 26.06.2020

Vraag tot aanwending van de subsidies tot 31 december 2021 : cf. Brief van de 3 OCMW-Federaties van 03.07.2020 aan de Eerste Minister.

KB van 03.07.2020 tot wijziging van het KB van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “COVID−19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 09.07.2020) – Inforum nr 337687 - cf. fiche
26.06.2020


03.07.202009.07.2020
Gas- en Elektriciteitsfonds
De bedragen worden geïndexeerd voor de jaren 2019 en 2020, goed voor een bijkomend bedrag van 12.501.447 euro.
Cf. Omzendbrief van 22.06.2020 voor meer details inzake de verdeling, het gebruik, de uitbetaling, … (cf. fiche).
22.06.2020
Maatregelen ter ondersteuning van de OCMW’s en hun cliënten :
- verhoging uitkering van de leefloongerechtigden, personen
  met een beperking en IGO-gerechtigden
- de subsidies voor voedselhulp worden opnieuw met 3 miljoen
  euro verhoogd
- Tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage met
  15% voor nieuwe leefloondossiers tussen juni en december
  2020
Info :
Cf. Federale superkern van 06.06.2020 (www.premier.be) : maatregelen onder voorbehoud van de publicatie van de KB's  in het Belgisch Staatsblad.

Cf. Goedkeuring van een ontwerp van KB (Ministerraad van 19.06.2020).

- KB nr 43 van 26.06.2020 tot wijziging van de Wet van
  26.05.2002 met het oog op een tijdelijke verhoging van het
  terugbetalingspercentage van het leefloon door de Staat ten
  opzichte van de OCMW’s in het kader van COVID-19 (B.S.,
  03.07.2020
).
- Inforum nr 337523
- Rondzendbrief van 29.06.2020 op de site van de POD MI
  (e-cho van 03.07.2020)

06.06.2020
20.06.2020


03.07.2020
Richtlijnen voor de OCMW’s met o.m. een overzicht van de financiële steun die door de federale overheid werd toegekend :
- Instructies vanaf 18.05.2020
- Webinar van 11 juni 2020
 20.05.2020
Subsidie ‘Covid-19’ voor de OCMW’s
Aan de centra wordt een toelage toegekend om hen toe te laten materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening te bieden aan gebruikers die een deel van hun inkomen verloren zijn in het kader van COVID-19 en die niet langer het hoofd kunnen bieden aan de dagelijkse kosten of de kosten in verband met medische zorgen.
Budget : 15 miljoen euro (waarvan bijna 4 miljoen euro voor de Brusselse OCMW’s)
Meer info in deze fiche “COVID-19 : doelgroep OCMW’s”.
19.05.2020
Voedselhulp
Een bijkomende subsidie voor een totaal bedrag van 3 miljoen euro wordt aan de OCMW’s verleend voor dringende maatregelen inzake voedselhulp.
Meer info : cf. fiche.(update dd. 01/07/2020)

De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie heeft beslist om :
- het budget te verdubbelen tot 6 miljoen euro
- de subsidieperiode te verlengen tot 31 december 2020

03.04.2020

01.07.2020
Federale prijs armoedebestrijding
Verlenging deadline tot 24 mei (cf. fiche).
02.04.2020
OCMW’s – FEAD
Oprichting van de rubriek ‘Coronavirus COVID-19’, regelmatig geüpdatet, met alle maatregelen, instructies, vragen/antwoorden, … terzake.
18.03.2020
 
FOD Economie
Begeleidende maatregelen voor de publieke en private evenementensector (culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard) : tegoedbon i.p.v. terugbetaling.
Meer info :
- MB van 19.03.2020 (B.S., 20.03.2020) – Inforum nr. 334755
- MB van 07.04.2020 wijz. MB van 19.03.2020 (B.S.,
  09.04.2020
) – Inforum nr. 335271

20.03.2020
09.04.2020
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
In inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, toeristische, sportieve en horecasector, kunnen sommige activiteiten terug plaatsvinden in het kader van een geleidelijke afbouw van de maatregelen tegen het virus.
Info : MB van 25.05.2020 (B.S., 25.05.2020) – Inforum nr 336463
25.05.2020
FOD Financiën
De kosten verbonden aan giften in natura die tussen 01.03.2020 en 01.09.2020 worden gedaan, worden beschouwd als aftrekbare beroepskosten :
- OCMW’s (art. 4, 1°, b)
- Scholen (art. 5) : computers
Cf. Wet van 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepa-lingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S., 11.06.2020 – Inforum nr 336929)
12.06.2020
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid : tijdelijke aanvulling tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid
Cf. Wet van 24.06.2020 houdende toekenning van een tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid (B.S., 02.07.2020) – Inforum nr 337494
02.07.2020
Maatregelen tot ondersteuning van de werkgevers en werknemers : tijdelijke arbeidsduurvermindering, Corona-tijdskrediet, …
Cf. KB nr 46 van 26.06.2020 tot uitvoering van art. 5, par. 1, 5° van de wet 27.03.2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers (B.S., 01.07.2020) – Inforum nr 337452
01.07.2020
De Ministerraad heeft een ontwerp van KB goedgekeurd dat de termijnen verlengt voor het uitvoeren van de projecten risicogroepen en de pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out als gevolg van de coronacrisis
Cf. PB van de Ministerraad van 26.06.2020
26.06.2020
Coronavirus : Preventiemaatregelen / FAQ’s  
FOD Sociale Zekerheid  
Oprichting van een Schadeloosstellingsfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers : het “COVID-19 Vrijwilligersfonds
De tegemoetkoming van het COVID-19 Vrijwilligersfonds wordt niet in aanmerking genomen voor de bepaling van de inkomsten waarmee rekening wordt gehouden voor de toekenning van sociale prestaties afhankelijk van het inkomen van een begunstigde, zijn partner, samenwonende, huishouden of persoon ten laste (art. 12) : primaire arbeid of invaliditeit, tegemoetkomingen voor personen met een handicap, leefloon, sociale bijstand, inkomensgarantie voor ouderen.
Cf. KB nr 22 van 04.06.2020 (B.S., 11.06.2020) – Inforum nr 336937

Uitbreiding van de toepassing tot alle activiteiten uitgevoerd worden door een verenigingswerker en verlenging van de periode tot 01.09.2020
Cf. KB nr 40 van 26.06.2020 wijz. KB nr 22 van 04.06.2020 (B.S., 30.06.2020) – Inforum nr 337438
04.06.2020

30.06.2020Fondsen

Terug naar de bovenkant van de pagina
Lancering van de projectoproep « Prachtig-Veerkrachtig » om jongeren te ondersteunen die in de huidige situatie bijzonder kwetsbaar zijn (deadline : 09/09/2020).
02.07.2020
Lancering van de projectoproep « Linking you-th-up »  om de digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare jongeren te verbeteren in deze huidige situatie (deadline : 02/07/2020). 05.06.2020
De Koning Boudewijnstichting financiert projecten in de zorgsector om deze instellingen voor te bereiden om nog een lange tijd om te gaan met de aanwezigheid van het COVID-19-virus in de samenleving, hetgeen ingrijpende aanpassingen aan de manier van werken en het samenleven in deze instellingen vergt :
- Sociale contacten
- Preventie en controle van infecties
Meer info inzake het “Fonds voor Solidaire Zorg” : PB 20.05.2020
20.05.2020
Lancering van een projectoproep om de directie en het personeel van woonzorgcentra te ondersteunen : COVID-19 : woonzorgcentra. 21.04.2020
Lancering van twee projectoproepen, met versnelde procedure, om te kunnen inspelen op de behoeften en omstandigheden in deze crisissituatie :
- COVID-19 – personen in armoede
- COVID-19 – eerste lijn
Deze projectoproepen werden reeds afgesloten, aangezien het beschikbare budget uitgeput is.
26.03.2020
Verlenging deadline voor bepaalde oproepen :
- Innovatief onderwijs : ‘Onderwijsactoren’ en ‘Organisaties
- KBS : “Auton’home
- Rode Neuzen Fonds : ‘Sterker op school
- Fonds De Graeve : Veiligheid kinderen in /rond school-
  omgeving
 
- Stichting Lippens : ‘Kinderen met minder kansen
 Europese Unie (EU)

Terug naar de bovenkant van de pagina
FEAD (2014-2020)
Volgende maatregelen werden genomen :
- medefinancieringspercentage van 100%
- aanpassing steunregeling (alternatieve leveringsmethoden, …)
- behoud van subsidiabileit bij uitstelling van levering of niet
  volledig uitgevoerde bijstand
- vermindering administratieve lasten
Voor details : cf. programmafiche (maatregelen Covid-19-uitbraak).
30.04.2020
ESF-BHG (2014-2020)
Actiris, de beheersautoriteit voor het BHG, stelt alles in het werk om, binnen het juridisch kader, zich ervan te verzekeren dat de annulering van de activiteiten die in de partnershipovereenkomst zijn opgenomen geen gevolgen heeft voor de subsidie.
Info : FAQ voor het ESF-partnership (cf. programmafiche).
02.04.2020
ESF VLAANDEREN (2014-2020)
Cf. ESF-nieuws n.a.v. de coronamaatregelen op de site van het ESF-agentschap (cf. programmafiche) .
29.04.2020
AMIF (2014-2020)
Maatregelen voor projecten die door Covid-19 beïnvloed zijn :
- subsidiabiliteit van de personeelskosten
- meer flexibiliteit voor de geplande doelstellingen
- mogelijke verlenging van de projecten (maar 3 beperkingen)
- oplossingen indien problemen bij de implementatie van de
  projecten
Voor meer details : cf. Communicatie covid-19 (cf. programmafiche)
27.04.2020
LIFE (2014-2020)
- belangrijke wijziging : financiële steun aan derden om de
  kosten van lokale initiatieven te financieren (cf. programma-
  fiche
)
- andere wijzigingen worden momenteel overwogen en zullen
  binnenkort medegedeeld worden (eind april)
20.04.2020
Verlenging deadline voor de oproepen van volgende programma’s :
- CSO-LA
- Erasmus+
- Europees Solidariteitskorps
- Rechten, Gelijkheid en Burgerschap
Cf. fiches en overzicht projectoproepen
17.03.2020
De informatiesessies zijn ofwel geannuleerd ofwel omgezet in online infosessies.  De oorspronkelijk geplande data zijn soms gewijzigd.
Voor meer info : raadpleeg onze agenda ‘Informatiesessies’.
 02.04.2020COCOF - CF

Terug naar de bovenkant van de pagina
Cf. Franstalige versie van deze tabel

Contact

Etienne VAN DEN HOVE

Laatste bijwerking

10.07.2020
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links