Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Europees Solidariteitskorps : vrijwilligerswerk (2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra, Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Preventie en veiligheid, Werkgelegenheid, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
De Europese Unie lanceert, in het kader van het Europees Solidariteitskorps (ESK), een oproep voor vrijwilligersprojecten. Voor meer informatie betreffende het ESK : cf. programmafiche.

Met vrijwilligerswerk wordt een onbezoldigde solidariteitsactiviteit bedoeld die maximaal 12 maanden mag duren en die zich over verschillende domeinen uitstrekt : bescherming van het leefmilieu, mitigatie van de klimaatverandering, sociale inclusie, …

Het ESK ondersteunt individueel vrijwilligerswerk gedurende 2 tot 12 maanden (2 tot 12 weken voor jongeren met minder opportuniteiten) alsook groepsactiviteiten gedurende 2 weken tot 2 maanden (10 tot 40 deelnemers).

Voorbeelden van groepsactiviteiten die kunnen gefinancierd worden : het herstellen van een cultureel erfgoed dat beschadigd werd door een natuurramp, het zorgen voor met uitsterven bedreigde soorten, het organiseren van educatieve activiteiten in vluchtelingenkampen, …

Geplande bezoeken en bijkomende activiteiten kunnen tevens gefinancierd worden (infra).

Er kunnen drie soorten projecten gefinancierd worden in het kader van deze oproep :
  1. « Projecten voor vrijwilligerswerk » waarbij deelnemende organisaties een subsidie kunnen aanvragen voor het uitvoeren van één of meerdere vrijwilligersactiviteiten
  2. « Partnerschappen voor vrijwilligerswerk » waardoor gespecialiseerde organisaties langlopende projecten kunnen ontwikkelen en uitvoeren in een duidelijk contractueel kader
  3. « Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit » waarbij groepsactiviteiten worden ondersteund die gelinkt zijn op de jaarlijks vastgestelde prioriteiten op Europees niveau.  De prioriteiten voor 2020 zijn : antwoorden op milieu- en klimaatgebonden uitdagingen, de opbouw van inclusieve samenlevingen (door het dichten van de generatie- en de sociale kloof / door het inspelen op de uitdagingen die veroorzaakt worden door de geografische afstand), de geestelijke gezondheid en het welzijn.
Toekenningsvoorwaarden
Algemene voorwaarden

Cf. programmafiche (supra).

Specifieke voorwaarden

 

Projecten voor vrijwilligerswerk

Partnerschappen voor vrijwilligerswerk

Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit

Looptijd van het project

(voor de looptijd van de activiteiten : cf. rubriek « Voorwerp », supra)

 

3 tot 24 maanden

2018-2020 (kader-overeenkomst voor de 3 oproepen); elke specifieke subsidie dekt 18 maanden (overlapping van  3 projecten)

3 tot 24 maanden
Subsidiabele activiteiten
Individueel vrijwilligerswerk

Vrijwilligersteams

Geplande bezoeken

Bijkomende activiteiten (job shadowing, verga-deringen, opleidingen, seminaries, conferen-ties, enz.)
Individueel vrijwilligerswerk
Vrijwilligersteams
Geplande bezoeken
 
Vrijwilligersteams

Geplande bezoeken

Bijkomende activiteiten (job shadowing, verga-deringen, opleidingen, seminaries, conferen-ties, enz.)

Type project

Nationaal of transnationaal

Nationaal of transnationaal

Transnationaal

Aantal deelnemende organisaties :
- individueel vrijwilligerswerk : één gastorganisatie is voldoende voor nationale projecten, voor transnationale
  projecten daarentegen moet er tevens een ondersteunende organisatie gevonden worden
- groepsactiviteiten : 10 tot 40 deelnemers uit minimaal 2 verschillende landen waarvan er één aan het
  programma deelneemt (min. ¼ van de deelnemers moet in een ander land dan het gastland wonen)

Meer details in Deel B van de programmagids (cf. programmafiche, supra).
Bedrag en betaling
Het subsidiebedrag verschilt naargelang het gastland, het aantal deelnemers, de looptijd en de activiteiten.

Voorbeelden van subsidiabele kosten :
- reizen naar het buitenland (vanaf 10 km)
- organisatorische ondersteuning (beheerskosten en kosten gerelateerd aan de activiteiten)
- ondersteuning voor inclusie (o.m. voor jongeren met minder opportuniteiten)
- zakgeld
- taalondersteuning
- uitzonderlijke kosten
- Kosten voor bijkomende activiteiten

Meer details in de programmagids, deel B (cf. programmafiche, supra).
Procedure
Cf. programmafiche (supra).
Praktische inlichtingen
Cf. programmafiche (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Cf. programmafiche (supra).
Datum van de laatste update
11-02-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links