Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS (2018-2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra, Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Preventie en veiligheid, Werkgelegenheid, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
Het Europees Solidariteitskorps (ESK) is een initiatief van de Europese Unie om de solidariteit als waarde te promoten en om jongeren en organisaties te betrekken bij activiteiten die bijdragen aan de versterking van de cohesie, de democratie, het burgerschap en (natuurlijk) de solidariteit in Europa.

Het ESK biedt jongeren van 18 tot 30 jaar mogelijkheden om te « helpen, leren en ontwikkelen » en voorziet een « centraal toegangspunt » voor dergelijke solidariteitsactiviteiten op Europees niveau.

Het ESK lanceert oproepen tot het indienen van voorstellen voor volgende acties :
- Partnerschappen voor vrijwilligerswerk
- Projecten voor vrijwilligerswerk
- Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit
(Deze 3 acties zijn samengebundeld in de fiche « Vrijwilligerswerk »)
- Solidariteitsprojecten (cf. fiche)
- Stages en banen (cf. fiche)

Voor meer informatie : cf. Programmagids, Deel A en B (infra).
Toekenningsvoorwaarden
De voorwaarden verschillen naargelang de soorten acties : cf. fiches projectoproepen (supra).

In aanmerking komende organisaties

Elke publieke of private organisatie kan een financiële steun aanvragen in het kader van het Europees Solidariteitskorps (cf. ook de voorwaarden in de rubriek “procedure”, infra). Voorts kunnen ook groepen jongeren die geregistreerd zijn op de portaalsite van het ESK financiële steun aanvragen voor solidariteitsprojecten.

Geografische criteria

Cf. lijst met de landen : pag. 12-13 van de programmagids (infra).

Selectiecriteria voor de projecten

- relevantie en impact
- kwaliteit van het concept
- kwaliteit van de beheersaspecten
Bedrag en betaling
Bedrag

Het programma beschikt over een budget van 375,6 miljoen euro voor de periode 2018-2020.

De toegekende subsidiebedragen zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals het soort project, de looptijd en de betrokken landen (waarvoor verschillende forfaits van toepassing zijn).

Betreffende de subsidiabele kosten : cf. projectoproepen (supra).

Betaling

Een voorschot wordt aan de begunstigde uitbetaald binnen de 30 dagen na de ondertekening van de overeenkomst of wanneer het subsidiebesluit aan de begunstigde wordt genotifieerd. Andere voorschotten zijn mogelijk in de loop van het project.

Het saldo wordt uitbetaald na indiening van het eindrapport.
Procedure
Algemene procedure

Alle deelnemers die aan dit programma wensen deel te nemen moeten :
1. Over een « EU login » beschikken (persoonlijk)
2. Over een identificatiecode (van de organisatie) beschikken die varieert in functie van de beheerder van de activiteit (cf. onderstaande tabel en het document « Codes OID en PIC »).
3. Een « kwaliteitslabel » bekomen (cf. webpagina JINT) of reeds in het bezit zijn van een certificaat Erasmus+ (deze voorwaarde is niet van toepassing op de « Solidariteitsprojecten »)
4. Zich aansluiten bij het ESK-Handvest
5. Een subsidieaanvraag indienen via de online formulieren

Voor meer informatie : cf. pag. 71-79 van de programmagids (infra).


Termijn voor het indienen van aanvragen

Alle hieronder opgegeven termijnen voor het indienen van aanvragen lopen af om 12.00 uur (Brusselse tijd).

Acties

Deadline 2020

Beheerder
ID-code

Partnerschappen voor vrijwilligerswerk

7 mei (*) (***)
JINT
OID

Projecten voor vrijwilligerswerk

11 februari (**)
7 mei (***)
1 oktober
JINT
OID
Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit
17 september
EACEA
PIC

Stages en banen

11 februari (**)
7 mei (***)
1 oktober
JINT
OID

Solidariteitsprojecten

11 februari (**)
7 mei (***)
1 oktober
JINT
OID
(*) specifieke overeenkomsten voor 2020 krachtens het kaderakkoord 2018-2020 inzake partnerschappen.
(**) Deadline verlengd van 5 tot 11 februari wegens technische problemen met het elektronisch formulier.
(***) Deadline (initieel voorzien op 30 april 2020) verlengd tot 7 mei 2020 om 12 uur.
Praktische inlichtingen
Europese Commissie

De Europese Commissie (DG EAC) beheert het budget en bepaalt de prioriteiten van het programma op Europees niveau.

Het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) is verantwoordelijk voor de gecentraliseerde acties (« vrijwilligersteams »).

Gedecentraliseerde agentschappen

Het Europees Solidariteitskorps wordt vnl. uitgevoerd door de gedecentraliseerde agentschappen (de gemeenschappen in België). De vzw JINT coördineert het ESK in de Vlaamse Gemeenschap (contact en informatie).

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Jaarlijkse projectoproepen

Het merendeel van de regels en voorwaarden om een subsidie te krijgen zijn beschreven in de programmagids : cf. Versie 2020 (in het Engels).

10.11.2019 Oproep tot het indienen van voorstellen 2020 - EAC/A03/2019 – Europees Solidariteitskorps (P.B.E.U., 11.11.2019, C382/23).


Bronnen van het programma

02.10.2018 Verordening (EU) nr. 2018/1475 tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1288/2013, Verordening (EU) nr. 1293/2013 en Besluit nr. 1313/2013/EU (P.B.E.U., 04.10.2018, L250/1).

Het jaarlijks werkprogramma is beschikbaar op deze webpagina van de Europese commissie.

Strategische documenten

07.12.2016 Mededeling van de Commissie « Een Europees Solidariteitskorps » [COM(2016) 942 final].
Datum van de laatste update
09-06-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links