Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
EUROPEES VRIJWILLIGERSKORPS (2018-2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra, Vennootschap met sociaal oogmerk, Plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW), Inschakelingsbedrijven
Materie(s)
Preventie en veiligheid, Werkgelegenheid, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
Het Europees Solidariteitskorps (ESK) is een initiatief van de Europese Unie om de solidariteit als waarde te promoten en om jongeren en organisaties te betrekken bij activiteiten die bijdragen aan de versterking van de cohesie, de democratie, het burgerschap en (natuurlijk) de solidariteit in Europa.

Het ESK biedt jongeren van 18 tot 30 jaar mogelijkheden om te « helpen, leren en ontwikkelen » en voorziet een « centraal toegangspunt » voor dergelijke solidariteitsactiviteiten op Europees niveau.

Het ESK lanceert oproepen tot het indienen van voorstellen voor volgende acties :
- Partnerschappen voor vrijwilligerswerk
- Projecten voor vrijwilligerswerk
- Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit
Deze 3 acties zijn samengebundeld in de fiche « Vrijwilligerswerk »
- Solidariteitsprojecten (cf. fiche)
- Stages en banen (cf. fiche)

Voor meer informatie : cf. Programmagids, Deel A en B (infra).
Toekenningsvoorwaarden
De voorwaarden verschillen naargelang de soorten acties : cf. fiches projectoproepen (supra).

In aanmerking komende organisaties

Elke publieke of private organisatie kan een financiële steun aanvragen in het kader van het Europees Solidariteitskorps (cf. ook de voorwaarden in de rubriek “procedure”, infra). Voorts kunnen ook groepen jongeren die geregistreerd zijn op de portaalsite van het ESK financiële steun aanvragen voor solidariteitsprojecten.

Geografische criteria

Cf. lijst met de landen : pag. 12-13 van de programmagids (infra).

Selectiecriteria voor de projecten

- relevantie en impact
- kwaliteit van het concept
- kwaliteit van de beheersaspecten
Bedrag en betaling
Bedrag

Het programma beschikt over een budget van 375,6 miljoen euro voor de periode 2018-2020.

De toegekende subsidiebedragen zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals het soort project, de looptijd en de betrokken landen (waarvoor verschillende forfaits van toepassing zijn).

Betreffende de subsidiabele kosten : cf. projectoproepen (supra).

Betaling

Een voorschot wordt aan de begunstigde uitbetaald binnen de 30 dagen na de ondertekening van de overeenkomst of wanneer het subsidiebesluit aan de begunstigde wordt genotifieerd. Andere voorschotten zijn mogelijk in de loop van het project.

Het saldo wordt uitbetaald na indiening van het eindrapport.
Procedure
Algemene procedure

Alle deelnemers die aan dit programma wensen deel te nemen moeten :
- over een PIC-code beschikken (cf. Vademecum PIC-code)
- zich aansluiten bij het ESK-Handvest
- een « kwaliteitslabel » ESK bekomen (cf. webpagina JINT) of reeds in het bezit zijn van een certificaat
  Erasmus+/ESK
- een aanvraag indienen via de Participant portal (de informatie betreffende de oproep voor “Vrijwilligers-
  teams” in gebieden met een hoge prioriteit” zijn beschikbaar op deze webpagina van EACEA)


Termijn voor het indienen van aanvragen

Alle hieronder opgegeven termijnen voor het indienen van aanvragen lopen af om 12.00 uur (Brusselse tijd).

Acties

Deadline 2019

Beheerder

Partnerschappen voor vrijwilligerswerk

Afgesloten (*)
JINT

Projecten voor vrijwilligerswerk

8 oktober (**)
JINT
Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit
19 september
EACEA

Stages en banen

8 oktober (**)
JINT

Solidariteitsprojecten

8 oktober (**)
JINT
* specifieke overeenkomsten voor 2019 krachtens het kaderakkoord 2018-2020 inzake partnerschappen.
(**) De deadline werd uitgesteld tot 8 oktober 2019 (12u) om technische redenen.
Praktische inlichtingen
Europese Commissie

De Europese Commissie (DG EAC) beheert het budget en bepaalt de prioriteiten van het programma op Europees niveau.

Het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) is verantwoordelijk voor de gecentraliseerde acties (« vrijwilligersteams »).

Het Europees Vrijwilligerskorps wordt vnl. uitgevoerd door de nationale agentschappen
(de gemeenschappen in België).

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Jaarlijkse projectoproepen

Het merendeel van de regels en voorwaarden om een subsidie te krijgen zijn beschreven in de programmagids : cf. Versie 2 (april 2019, in het Engels).

10.12.2018 Oproep tot het indienen van voorstellen 2019 - EAC/A05/2018 – Europees Solidariteitskorps (P.B.E.U., 10.12.2018, C444/19).

Bronnen van het programma

02.10.2018 Verordening (EU) nr. 2018/1475 tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1288/2013, Verordening (EU) nr. 1293/2013 en Besluit nr. 1313/2013/EU (P.B.E.U., 04.10.2018, L250/1).

Het jaarlijks werkprogramma is beschikbaar op deze webpagina van de Europese commissie.

Strategische documenten

07.12.2016 Mededeling van de Commissie « Een Europees Solidariteitskorps » [COM(2016) 942 final].
Datum van de laatste update
09-10-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links