Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
FINANCIERINGSFACILITEIT VOOR EUROPESE VERBINDINGEN
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Mobiliteit, Investeringen van openbaar nut, Wegen, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp
De financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF : Connecting Europe Facility in het Engels) is het instrument van de Europese Unie voor de ondersteuning van projecten van gemeenschappelijk belang in de sectoren vervoer, energie en telecommunicatie.

Algemene doelstellingen

Het CEF heeft volgende algemene doelstellingen :
- slimme, duurzame en inclusieve groei creëren door de ontwikkeling van moderne trans-Europese en
  hoogwaardige netwerken
- de Europa 202020-strategie verwezenlijken door de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verminderen,
  de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het uiteindelijk energieverbruik met 20% hernieuwbare
  energie te dekken

Specifieke doelstellingen
  • Het luik « vervoer » van het programma voorziet het opheffen van knelpunten, het overbruggen van ontbrekende schakels (in het bijzonder het verbeteren van grensoverschrijdende tracés), het zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn, het optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoerswijzen en het vergroten van de interoperabiliteit van vervoersdiensten
  • Het luik « energie » voorziet het aanmoedigen van de verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen, het verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de EU, het bijdragen tot de duurzame ontwikkeling en bescherming van het milieu
  • Het luik « telecommunicatie » voorziet de aanleg van snelle en ultrasnelle breedbandnetwerken en hun ontwikkeling (o.m. door de KMO’s) te versnellen, de verbindingen en de interoperabiliteit van digitale nationale overheidsdiensten alsook de toegang tot deze netwerken te bevorderen
Het programma financiert :
- onderzoeksactiviteiten
- technische bijstand
- het creëren van tools, producten of diensten

Het betreft projecten die eerder uitgevoerd worden door nationale overheden, maar het programma financiert tevens projectoproepen die interessant zijn voor de gemeenten, zoals :
- BENEFIC (vervoer)
- WIFI4EU (telecommunicatie)
Toekenningsvoorwaarden
Het programma financiert uitsluitend acties die bijdragen aan (Europese) projecten van gemeenschappelijke belang.

De voorstellen worden ingediend :
- door één of meerdere lidstaten
- mits akkoord van de betrokken lidstaten, door internationale organisaties, gemeenschappelijke onder-
  nemingen (joint ventures), publieke of private organisaties die gevestigd zijn in een lidstaat (het akkoord is
  niet noodzakelijk voor sommige projectoproepen)
- derde landen of entiteiten die gevestigd zijn in deze landen indien de acties bijdragen tot projecten van
  gemeenschappelijk belang
Bedrag en betaling
Subsidiabele kosten

- de kosten voor de uitrustingen en de infrastructuren die als kapitaalkosten worden beschouwd door de
  begunstigde
- de uitgaven voor milieustudies betreffende de bescherming van het milieu en de naleving van de relevante
  bepalingen van het Europees recht
- de BTW die niet terugvorderbaar is volgens de toepasselijke nationale wetgeving

Cofinanciering van het CEF

- Luik energie : tot 75% van de totale subsidiabele kosten
- Luik vervoer : tussen 20% (cf. BENEFIC, supra) en 50% van de totale subsidiabele kosten
- Luik telecommunicatie : uitzonderlijk tot 100% (cf. WIFI4EU, supra)
Procedure
Cf. fiches projectoproepen (supra).
Praktische inlichtingen
Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen

Dit programma wordt beheerd door het agentschap INEA.

Voor meer informatie betreffende de specifieke projectoproepen : cf. supra.

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
11.12.2013 Verordening nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (P.B.E.U., 20.12.2013, L348/129-171).

Meer informatie op deze webpagina van het programma.
Datum van de laatste update
15-05-2018

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links