Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen - BENEFIC : 2de projectoproep
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Instellingen van openbaar nut, Intercommunales
Materie(s)
Mobiliteit, Investeringen van openbaar nut, Wegen, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 14 december 2018 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese Unie lanceert, in het kader van de « financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen », een projectoproep om infrastructuurinvesteringen voor ecologische voertuigen en boten te versnellen.

De « financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen »(CEF : Connecting Europe Facility in het Engels) is een financieringsinstrument dat de EU heeft opgericht om de groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen te bevorderen door gerichte infrastructuurinvesteringen op het gebied van vervoer, energie en telecommunicatie. Het transportbeleid is gericht op het ondersteunen van investeringen in het bouwen van nieuwe transportinfrastructuren in Europa of het verbeteren en moderniseren van bestaande infrastructuren.  Voor meer informatie betreffende dit instrument : cf. programmafiche.

BENEFIC is het Engelse acroniem voor « BrussEls NEtherlands Flanders Implementation of Clean power for transport ». 

In het kader van deze projectoproep kunnen volgende infrastructuren in het BHG gefinancierd worden :
- oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, taxi’s en bussen
- waterstoftank
- walstroomplatform voor de binnenvaart
Toekenningsvoorwaarden
De projecten moeten in het BHG gesitueerd zijn, idealiter in de nabijheid van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-V), visualiseerbaar op deze webpagina (selecteer « North Sea – Mediterranean »). 

De voorstellen moeten in ieder geval het Europees karakter van het project aantonen, en dus zijn meerwaarde voor het vervoer in heel de EU.

Zowel publieke als private partijen kunnen in het kader van deze projectoproep een voorstel tot subsidiëring indienen.

De begunstigde moet kunnen aantonen dat er geen cumulatie is met andere initiatieven die door de EU gecofinancierd worden m.b.t. deze specifieke projectvoorstel.
Bedrag en betaling
De financiële steun bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten die in aanmerking komen voor de infrastructuurwerken.

Enkel de kapitaalinvesteringskosten komen in aanmerking voor een subsidie (niet de algemene en de exploitatiekosten).

Er is een maximale tussenkomst voorzien per categorie, zoals weergegeven op de webpagina van de projectoproep (infra).
Procedure
Het aanvraagformulier en de bijlagen (infra) moeten uiterlijk op 14 december 2018 om middernacht bij het secretariaat van het initiatief ingediend worden (infra).
Praktische inlichtingen
Betreffende de projectoproep

Vragen kunnen per mail gesteld worden aan het secretariaat van het initiatief : info@benefic.eu.

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de projectoproep

Het aanvraagformulier en de bijlagen zijn beschikbaar op deze webpagina.

Betreffende het programma

Cf. programmafiche (supra).
Datum van de laatste update
18-12-2018

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links