Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Gas- en Elektriciteitsfonds (Sociaal Energiefonds)
Subsidiërende overheid
Federale overheid
Begunstigde(n)
OCMW
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De POD MI verdeelt jaarlijks het saldo van het Gas- en Elektriciteitsfonds (ook wel Sociaal Energiefonds of Energiefonds genoemd) om de opdrachten inzake begeleiding en financiële maatschappelijke steunverlening van de OCMW’s te ondersteunen in het kader van de energielevering aan de meest hulpbehoevenden.

Een deel van de toegekende bedragen aan de OCMW’s dient voor de financiering van de personeelskosten die voortvloeien uit de sociale en budgettaire begeleidingsopdrachten. Het saldo moet aangewend worden voor de aanzuivering van niet-betaalde rekeningen of voor maatregelen, individuele of collectieve, die geschikt worden geacht in het kader van een preventief sociaal energiebeleid.

Het Gas- en Elektriciteitsfonds wordt beheerd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), de federale reguleringsinstantie voor het gas en de elektriciteit in België,
en wordt gefinancierd door heffingen die de verbruikers van elektriciteit en aardgas betalen.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Het OCMW moet erkend zijn als schuldbemiddelingsdienst, hetgeen het geval is voor alle Brusselse OCMW’s krachtens de Ordonnantie van 07.11.1996 (infra).

Missies

De OCMW’s zijn door de Wet van 04.09.2002 (infra) belast met volgende missies :
- financiële steun toekennen aan personen die niet meer in staat zijn om hun rekeningen voor gas en
  elektriciteit te betalen
- een specifieke begeleiding voorstellen – via een budgettaire begeleiding en/of de onderhandeling van
  afbetalingsplannen – aan personen die moeilijkheden hebben om hun energiefactuur na te komen

Soorten subsidies


Het bedrag dat aan het OCMW toegekend wordt bestaat uit twee delen :
  1. Een forfaitair jaarlijks bedrag voor de dekking van personeelskosten voor het uitvoeren van de taken van begeleiding en financiële maatschappelijke steunverlening : de vaststelling van dit bedrag gebeurt op basis van het aantal gerechtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen per gemeente op 1 januari van het voorgaande jaar of op basis van het aantal personen met betalingsachterstand geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren per gemeente op 1 maart van het voorgaande jaar. Op basis van deze gegevens behoren de OCMW’s tot één van de 6 klassen die in de wet voorzien zijn, waarmee het aantal voltijdse of halftijdse equivalenten wordt bepaald waar het OCMW recht op heeft.

    Voor meer details : cf. art. 4 van de Wet van 2002 (infra) en de Handleiding Gas- en Elektriciteitsfonds 2014 (infra).

  2. Het saldo van de beschikbare financiële middelen wordt tussen de OCWM’s verdeeld op basis van de som van het aantal gerechtigden op bestaansminimum of gerechtigden op maatschappelijke integratie en het aantal vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister die recht hebben op financiële steun van het OCMW op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit tweede deel van de enveloppe moet exclusief aangewend worden voor een tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet-betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid.

Voor meer details inzake de soorten maatregelen en acties die het OCMW op het terrein kan nemen :
cf. Omzendbrief van 13.04.2010 (infra).
Bedrag en betaling
Bedrag

Cf. tabellen met de bedragen per gemeente op de site van de POD MI (infra).

Betaling

De CREG is belast met de uitvoering van de betalingen aan de OCMW’s. De betaling gebeurt in 4 gelijke schijven.
Procedure
Het OCMW moet een rapport indienen over de aanwending van de financiële middelen die hem voor een referentiebegrotingsjaar worden toegekend. Dit rapport moet uiterlijk tegen eind februari van het volgende jaar ingediend worden via de toepassing « Uniek Verslag », beschikbaar op de portaalsite van de Sociale Zekerheid (UMAF).

Voor meer details betreffende het invoeren van gegevens het « Uniek Rapport » : cf. Handleiding Gas- en Elektriciteitsfonds (infra).

Na voorlegging door het OCMW van dit rapport, worden de door het centrum niet aangewende middelen voor het referentiebegrotingsjaar terugbetaald in de vorm van een compensatie die in mindering wordt gebracht van het bedrag van de toelage waarop het voor het volgende jaar aanspraak kan maken. Deze regel is tevens van toepassing op de voor een begrotingjaar niet-verantwoorde geldmiddelen ingevolge de controle uitgevoerd door de POD MI.

Het totaal bedrag van de niet-aangewende of niet-verantwoorde geldmiddelen wordt toegevoegd aan de geldmiddelen van de fondsen voor het volgende jaar.

Voor meer details : cf. art. 5 van het KB van 14.02.2005 (infra).
Praktische inlichtingen
POD Maatschappelijke Integratie
Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan, 50 bus 165
1000 Brussel

Tel 02 508 85 86  -  question@mi-is.be

Alle inlichtingen, formulieren en tabellen zijn beschikbaar op de site van de POD MI.

Federatie van Brusselse OCMW’s
Aarlenstraat, 53
1040 Brussel

Tel 02 238 51 57  -  cpas-ocmw@brulocalis.brussels  -  ocmw-info-cpas
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende het Gas- en Elektriciteitsfonds

22.06.2020 Omzendbrief betreffende de indexering van het budget van het Gas- en Elektriciteitsfonds voor de jaren 2019 en 2020 (cf. document op de site van de POD MI).


14.02.2019 Omzendbrief inzake de uitbreiding van de maatregel Gasconvector in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds (cf. document op de site van de POD-MI).

30.01.2019 KB tot wijziging van het KB van 14 februari 2005 tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (B.S., 12.02.2019).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 327396


Handleiding Gas- en Elektriciteitsfonds 2014 (cf. document op de site van de POD MI).

13.04.2010 Omzendbrief betreffende het « preventief sociaal energiebeleid » in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds (cf. document op de site van de POD MI).
Meer info in Inforum : zie document nr. 246502

14.02.2005 KB tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (B.S., 24.02.2005).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 199851

04.09.2002 Wet houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (B.S., 28.09.2002).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 179581

07.11.1996 Ordonnantie betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling (B.S.,30.11.1996).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 106999

Betreffende de sociale maximumprijzen – elektriciteit

03.04.2020 MB tot wijziging van het MB van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie (B.S., 20.04.2020).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 335453


30.03.2007 MB houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie (B.S., 06.07.2007).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 220845

Betreffende de sociale maximprijzen – gas

03.04.2020 MB tot wijziging van het MB van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie (B.S., 20.04.2020).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 335455


30.03.2007 MB van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie (M.B., 06.07.2007).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 220223

Commentaar
Betreffende de maatregel « gasconvectoren » zoals vermeld in art. 5, §4 van het KB 14/02/2005

De regering heeft in 2007 beslist een premie toe te kennen aan de personen die hun verwarmingsinstallatie op elektriciteit of op steenkool vervangen door een gasconvector aan te kopen.

Een deel van de financiële middelen die in 2006 niet gebruikt of niet bewezen zijn (4 miljoen euro) werden aan deze maatregel toegekend en onder de OCMW’s verdeeld op basis van het aantal rechthebbenden op maatschappelijke integratie.


Dankzij deze specifieke maatregel en tot uitputting van het budget mogen de OCMW’s een maximale steun van 2.000 euro per woning toekennen teneinde de kosten voor de aankoop van de gasconvectoren te dekken.

Voor meer informatie : cf. Omzendbrief van 30.01.2008 (Inforum : zie document nr. 226428).

Herschikking van deze maatregel (08/12/2018)

In 10 jaar tijd werd, op een totaal budget van 4 miljoen euro, slechts een bedrag van ongeveer 260.000 euro gebruikt. Dit komt doordat de doelgroep in het algemeen geen eigenaar is van de woning en niets mag vervangen zonder het akkoord van de eigenaar.

Bijgevolg heeft de minister beslist om het saldo te herschikken in het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Datum van de laatste update
24-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links