Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Duurzame wijkcontracten (DWC)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale verhuurkantoren - SVK
Materie(s)
Huisvesting, Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Werkgelegenheid, Groene ruimten, Gebouwen, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies voor de uitvoering van duurzame wijkcontracten.

Met een duurzame wijkcontract (DWC) wordt bedoeld : een programma voor stedelijke herwaardering
op lokale schaal, dat zich uitstrekt over het gehele of een deel van het grondgebied van één enkele gemeente en dat uitgevoerd wordt middels een of meer :

  1. vastgoedoperaties die tot doel hebben om met sociale woningen gelijkgestelde woningen, buurtinfrastructuren, commerciële en productieve ruimten en aanhorigheden te bouwen, in stand te houden, te vergroten, op te waarderen, te saneren, te verwerven of te verbeteren, desgevallend in het kader van projecten met gemengde bestemming

  2. vastgoedoperaties met als doel de verwerving van de zakelijke rechten op onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, met de bedoeling om deze, desgevallend na sanering of opwaardering, ter beschikking te stellen van investeerders, teneinde deze in hoofdzaak toe te wijzen aan geconventioneerde woningen en bijkomend aan commerciële en productieve ruimten en aanhorigheden

  3. operaties voor de herwaardering van de openbare ruimte of de infrastructuren van het stadsnetwerk

  4. operaties met het oog op de verbetering van de omgevingskwaliteit van de herwaarderingsperimeter, meer bepaald voor de verhoging van de energie- en milieuprestaties van gebouwen

  5. acties ter bevordering van de maatschappelijke en economische herwaardering van de wijk, meer bepaald door de bewoners aan te zetten tot deelname aan activiteiten, ook in het kader van programma's voor socio-professionele inschakeling, met de invoering van mechanismen ter bevordering van de maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven

  6. acties ter ondersteuning van participatieve activiteiten

  7. coördinatie-, communicatie- en participatie-activiteiten betreffende bovenvermelde operaties

Voor meer details betreffende de inhoud van deze operaties en acties : cf. art. 2–11 van BBHR 2016 (infra).

De uitvoeringstermijn van de DWC’s bedraagt 50 maanden.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Volgende begunstigden komen in aanmerking :
- in de hoedanigheid van hoofdbegunstigden : de gemeenten
- in de hoedanigheid van gemachtigd begunstigden : OCMW’s, ION’s, SVK’s, VZW’s en SON’s

Subsidiabele handelingen, werken en acties

De handelingen, werken en acties die door de Regering kunnen gesubsidieerd worden in het kader van bovenvermelde operaties zijn :

(1)(2)(3) de studies en de technische proeven, de kosten voor de verwerving van zakelijke rechten, de bewarende of dringende handelingen en werken, het bouwrijp maken en renovatie, de kosten voor de herhuisvesting, …
(4) de operaties ter verbetering van de energie- en milieuprestaties van de bouwwerken, de sanitaire en comfortomstandigheden, het waterbeheer, de preventie en het beheer van afval, de biodiversiteit, de ontwikkeling van gemeenschappelijke moestuinen, …
(5) acties die de maatschappelijke en economische ontwikkeling verzekeren, die het mogelijk maken om
de wijkbewoners te informeren, die de wijkbewoners aanzetten tot het onderhouden en renoveren van hun woning, …
(6) acties die de wijkbewoners aanzetten en vormen tot deelname aan het beheer en de animatie van de gemeenschapsvoorzieningen, om zichzelf te vormen, …
(7) een projectleider belast met de coördinatie van bovenvermelde operaties, de kosten voor de implementatie van de partnerschappen, de operaties die de wijkbewoners informeren en mobiliseren i.v.m. de uitvoering van het DWC, …
Voor meer details : cf. art. 2-11 van BBHR 2016 (infra).

Wijkcommissie – Algemene wijkvergadering

Voor elk DWC wordt een algemene wijkvergadering bijeengeroepen en een wijkcommissie opgericht, om een betere afweging van de behoeften van de inwoners van de herwaarderingszone te verzekeren, door zowel hun vertegenwoordiging in de wijkcommissie als hun betrokkenheid vanaf het begin van de denkoefening betreffende de uitwerking van het DWC. Zowel de algemene vergadering als de Wijkcommissie worden meermaals samengebracht, zowel tijdens de opstartfase als tijdens de uitwerkings- en uitvoeringsfase.

Voor meer details betreffende de samenstelling en de werking : cf. art. 26 e.v. van Ordonnantie 2016 en art.12 e.v. van BBHR 2016 (infra).
Bedrag en betaling
Bedrag

De Regering verleent subsidies aan de begunstigden voor :
- de uitwerking, de wijzigingen en de aanvullingen van de DWC’s
- de verwezenlijking van operaties en acties van stedelijke herwaardering in het kader van een door haar
  goedgekeurd DWC

De enveloppe van de budgettaire engagementen wordt in zoveel gelijke delen verdeeld als er te herwaarderen perimeters zijn waarvan het programma werd goedgekeurd.

Het subsidiëringspercentage dat van toepassing is voor de duur van een DWC bedraagt max. 95% van de in aanmerking komende totale kostprijs van de operaties en acties.

Betaling

- een voorschot van 70% wordt jaarlijks uitbetaald
- het saldo wordt jaarlijks uitbetaald na controle en goedkeuring van de bewijsstukken
Voor meer details : zie art. 33 van Ordonnantie 2016 en art. 36 e.v. van BBHR 2016 (infra).
Procedure
De regering bepaalt, binnen de ZSH, de perimeters die in aanmerking komen voor subsidiëring van de uitwerking van DWC’s, en notifieert dit aan de gemeente.

Goedkeuringsprocedure van een DWC

- de gemeente voert een stedenbouwkundige, socio-economische en milieustudie uit van een perimeter die in
  aanmerking komt (bestaande feitelijke situatie, doelstellingen, prioriteiten, …)
- het voorlopig ontwerp van DWC, goedgekeurd door de gemeenteraad, moet ter goedkeuring aan de regering
  voorgelegd worden
- de Regering beslist binnen de 60 dagen volgend op de ontvangst van het ontwerp
- de beslissing tot goedkeuring van het DWC wordt door de Regering aan de hoofdbegunstigde genotifieerd
  binnen de 15 dagen die volgen op de beslissing
- de Regering stelt de bijkomende modaliteiten vast voor de opstelling en de goedkeuring van het DWC

Voor meer details : cf. art. 23 e.v. van Ordonnantie 2016 en art. 12 e.v. van BBHR 2016 (infra).

Subsidiëring

De Regering :
- bepaalt, voor elk goedgekeurd DWC, het bedrag van de gewestelijke subsidie waarop dit contract aanspraak
  kan maken
- sluit een overeenkomst met de begunstigden van het DWC, als deze overeenkomst ten goede komt aan
  gemachtigde begunstigden

Voor meer details : cf. art. 29 e.v. van Ordonnantie 2016 en art. 23 e.v. van BBHR 2016 (infra).
Praktische inlichtingen
Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Directie Stadsvernieuwing
Vooruitgangstraat, 80/1
1035 Brussel

Tel 02 204 17 68 - stedenbouw-erfgoed@gob.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site van BSE.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de duurzame wijkcontracten

06.12.2018 Ministeriële omzendbrief betreffende de duurzame wijkcontracten "investeerdersoperaties" (artikel 21, eerste lid, 2° van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering) (B.S., 14.01.2019).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 326610


24.11.2016 BBHR betreffende de duurzame wijkcontracten (B.S., 05.12.2016).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 305727

10.11.2016 BBHR tot uitvoering van de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en tot goedkeuring van de "zone voor stedelijke herwaardering", genaamd "ZSH 2016" (B.S., 21.11.2016).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 305396

06.10.2016 Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (B.S., 18.10.2016).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 304563

Betreffende de stedelijke herwaarderingsprogramma’s


Cf. fiche « Stedelijke herwaardering (programma’s) » voor o.m. de ZSH, de ION BPB, het BWRO, …).
Commentaar
Lancering van de projectoproep voor de 12e reeks « DWC 2021-2026/2029 ».
Meer informatie : PB van 27.07.2020www.bse.brussels

De laureaten van de 11e serie « DWC 2021-2026/2028 » zijn :
- “Helihaven-Antwerpen” in Brussel
- “Jacquet” in Koekelberg
- “Zwarte Vijvers” in Molenbeek.
Meer informatie : PB van 18.11.2020 van het Kab. R. Vervoort


De laureaten van de 10e reeks « DWC 2020-2025/2027 » zijn :
- Sint-Gillis « De woonvriendelijke stationsbuurt »
- Anderlecht « Bizet »
- Schaerbeek « Heuveltje »

De laureaten van de 9e reeks van de « DWC 2018-2023/2025 » zijn :
- Anderlecht « Peterbos »
- Sint-Jans-Molenbeek « Westpark »
- Schaarbeek « Stephenson »

De laureaten van de 8e reeks van de « DWC 2017-2022 » zijn ::
- Brussel « Marollen »
- Jette « Magritte »
- Vorst « Wielemans »
Datum van de laatste update
16-12-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links