Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
AMIF - Transnationale projecten inzake integratie (Europees luik)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Preventie en veiligheid, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 30 januari 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese Commissie lanceert, in het kader van het programma van het Europees Fonds Asiel, Migratie en Integratie (AMIF), een projectoproep voor transnationale projecten inzake integratie.

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is het programma van de Europese Unie dat gericht is op een efficiënte omgang met migratiestromen, alsook op de uitvoering, de versterking en de ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak op het gebied van asiel, integratie en immigratie.  Het grootste deel van het AMIF wordt weliswaar uitgevoerd door de lidstaten, maar de Europese Commissie kan ook acties van de EU financieren en meer bepaald transnationale projecten (meer informatie in de programmafiche).

Deze projectoproep is gericht op de financiering van transnationale projecten die de integratie van migranten uit derde landen naar de lidstaten van de EU en de legale immigratie ondersteunen.

De prioriteiten van de projectoproep zijn :
1. Bevordering van integratie via peter/meterschap in de privé sector (humanitaire corridors, religieuze of gemeenschapsgroepen, gezinshereniging)
2. Maatschappelijke oriëntatie van nieuwkomers via de betrokkenheid van lokale gemeenschappen (mentorschap en vrijwilligerswerk)
3. Sociaal-economische integratie van migrantenvrouwen
4. Bewustmakingsactiviteiten en informatiecampagnes over de risico’s van illegale migratie in specifieke derde landen (*) en in Europa
5. Ondersteuning voor slachtoffers van mensenhandel
6. Bescherming van migrantenkinderen
7. Projecten die door de nationale overheden uitgevoerd worden voor de opleiding van deskundigen op het gebied van asiel en migratie

(*) Albanië, Algerije, Bangladesh, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Noord-Macedonië, Marokko, Montenegro, Pakistan, Senegal en Servië.

De doelstellingen, resultaten en mogelijke acties variëren naargelang van de gekozen prioriteit. Voor de Brusselse plaatselijke besturen zijn de prioriteiten 2, 3,5 en 6 het meest relevant.

Meer informatie in de volledige tekst van de projectoproep, pag. 4-30 (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Algemene voorwaarden

Cf. programmafiche (supra).

Specifieke voorwaarden voor deze oproep

Betreffende de in aanmerking komende internationale organisaties en organisaties met winstoogmerk : cf. pag. 32-33 van de volledige tekst van de projectoproep (infra).

 
Prioriteit 1
Prioriteit 2
Prioriteit 3
Prioriteit 4
Prioriteit 5
Prioriteit 6
Prioriteit 7
Maximale looptijd van het project (maanden)
36
24
24
24
24
24
24

Minimaal aantal partners

2
3
2
2
2
2
2

Minimaal aantal lidstaten

2
3
2
2
2
2
2


Bedrag en betaling
Indicatief budget van deze projectoproep : 21,5 miljoen euro.

Bedrag

 
Prioriteit 1
Prioriteit 2
Prioriteit 3
Prioriteit 4
Prioriteit 5

Prioriteit 6

Prioriteit 7

Indicatief budget (euro)

4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.850.000
2.550.000
1.700.000
400.000

Gevraagde subsidie
min – max (euro)

400.000 – 1.000.000

400.000 – 1.000.000

400.000 – 1.000.000

300.000 – 1.000.000

300.000 – 600.000

300.000 – 600.000

300.000– 400.000

Min. aantal gefinancierde projecten
4
4
4
4-5
4
2-3
1


De subsidie van de EU mag niet meer bedragen dan 90% van de totale subsidiabele kosten van de actie (infra).

Een voorfinanciering van 80% van het subsidiebedrag zal bij de ondertekening van de overeenkomst uitbetaald worden.

Subsidiabele kosten

Cf. programmafiche (supra).
Procedure
Alle deelnemers die een subsidieaanvraag willen indienen in het kader van dit programma, moeten verplicht een “EU login” aanmaken (cf. vademecum inschrijving “EU Login”) en zich registreren op de Participant Portal (URF) om een PIC-code te bekomen die ze gedurende de volledige looptijd van het programma (2014-2020) moeten bijhouden en die tevens voor andere programma’s kan gebruikt worden (cf. vademecum inschrijving PIC-code). Dit geldt zowel voor de coördinator als voor de partners.

Het formulier en de bijlagen moeten uiterlijk op 30 januari 2020 om 17 uur via de Participant Portal (infra) ingediend worden.
Praktische inlichtingen
Europese commissie

Het Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (DG Home) van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor het programma en voor de uitvoering ervan.

Vragen kunnen naar volgend emailadres verstuurd worden : HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europa.eu. Opgelet, vragen die minder dan 7 dagen voor de deadline verstuurd worden zullen niet beantwoord worden. Een lijst met de gestelde vragen zal eventueel gepubliceerd worden op de webpagina van de projectoproep.

Bij technische problemen om het formulier in te dienen kan de IT-helpdesk gecontacteerd worden.

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de projectoproep

Referentie van de projectoproep : AMIF-2019-AG-CALL

De projectoproep is (in het Engels) beschikbaar op deze webpagina van de Participant portal van de Europese Commissie.

De volledige tekst van de projectoproep is hier beschikbaar.

Andere bronnen

Cf. de rubriek “Wettelijke en reglementaire bronnen” in de programmafiche (supra).
Commentaar
De Europese website voor integratie is een uitstekende tool voor meer informatie aangaande voormalige projecten en om partners te vinden, o.m. dankzij een kaart met goede praktijken inzake integratie.

Voorbeeld van een voormalig project : Gent nam met 15 andere Europese steden deel aan « Mixities - Making Integration work in Europe's Cities » om de uitwisseling van goede praktijken inzake de integratie van migranten in een « toolbox » te verzamelen.
Meer informatie op de site http://www.integratingcities.eu/integrating-cities/projects/Mixities.

Datum van de laatste update
05-02-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links