Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Gelijke kansen en diversiteit : alle thema’s - projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 30 oktober 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert jaarlijks een projectoproep om een actief gelijkekansen- en diversiteitsbeleid te bevorderen, en op concrete wijze, een echt non-discriminatie- en emancipatiebeleid te voeren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen.

De eerste projectoproep in 2020 had enkel betrekking op het thema ‘eenoudergezinnen’, terwijl deze oproep betrekking heeft op alle thema’s i.v.m. gelijke kansen op gewestelijk niveau.

De projecten moet plaatsvinden tussen 1 december 2020 en 31 december 2021.
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemers

De 19 gemeentebesturen van het BHG, eventueel in partnerschap met een andere gemeente en/of andere plaatselijke terreinactoren.

Thema’s

De projecten moeten aansluiten bij een of meerdere van volgende thema’s :
- gender
- etnisch-culturele diversiteit
- LGBTQI+
- personen met een handicap
- geweld tegen vrouwen
- de steun aan eenoudergezinnen

Selectiecriteria

Voor de selectie van de projecten zal met volgende criteria rekening worden gehouden :
- de kwaliteit en relevantie van de beoogde resultaten
- de kwaliteit van de aanpak van het project
- de betrokkenheid en de expertise van de verwachte partners van het project
- de haalbaarheid van het project
- het vernieuwende karakter (bijkomende troeven : gendermainstreaming, toegankelijkheid en duurzame
  ontwikkeling)
- het Europees charter voor gelijkheid

Voor meer details : cf. pag. 4-6 van de Projectoproep (infra).

Subsidiabele uitgaven

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, komen volgende uitgaven in aanmerking voor subsidiëring :
- de uitgaven die de werkingskosten dekken die uitsluitend verband houden met de ontwikkeling van
  het project
- de promotiekosten
- de terugbetaling van derden
Bedrag en betaling
Bedrag

Maximaal bedrag per project : 6.200 euro.

Betaling

De subsidie wordt uitbetaald in 2 schijven :
- de eerste schijf van 60% na ondertekening van het besluit op basis van de eerste schuldvordering
- het saldo van 40% tegen voorlegging van een activiteitenverslag, de financiële bewijsstukken en de ingevulde
  boordtabellen
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 30 oktober 2020 bij de Directie Gesubsidieerde Initiatieven ingediend worden (cf. kandidatuurformulier op de site van BPB, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen
Directie Gesubsidieerde Initiatieven
Gelijke Kansen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Dhr. Philippe Vandemeulebroucke  -  Tel 02 204 13 89  -  pvandemeulebroucke@gob.brussels

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site van BPB.
Wettelijke en reglementaire bronnen
02.10.2020 Gelijke kansen – Subsidies aan de gemeenten – Projectoproep (cf. documenten op de site van BPB, supra).
Datum van de laatste update
04-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links