Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap : Preventie en bestrijding van racisme, xenofobie en andere vormen van onverdraagzaamheid
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Preventie en veiligheid
Voorwerp

De projectoproep werd op 29 april 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese Commissie lanceert, in het kader van het programma « Rechten, Gelijkheid en Burgerschap » (2014-2020), een projectoproep voor nationale of transnationale projecten inzake de preventie en de bestrijding van racisme, xenofobie en andere vormen van onverdraagzaamheid.

Het programma « Rechten, Gelijkheid en Burgerschap » (2014-2020) beoogt acties met een Europese toegevoegde waarde te ondersteunen die de gelijkheid en de rechten van de personen bevorderen, beschermen en daadwerkelijk omzetten, zoals vastgelegd in de Europese verdragen en internationale overeenkomsten waarbij de EU is toegetreden (cf. programmafiche).

De projectoproep voor 2020 omvat volgende drie prioriteiten :
1. De preventie en de bestrijding van verschillende vormen van onverdraagzaamheid (supra)
2. Het toezicht, de preventie en de aanpak van online haatboodschappen
3. De verbetering van het vermogen van lokale, regionale en nationale overheden om een antwoord te bieden
    op de verschillende vormen van onverdraagzaamheid (enkel voor overheidsinstanties)

De projecten mogen doelgericht zijn om een antwoord te bieden aan specifieke vormen van onverdraagzaamheid zoals antisemitisme en de moslimhaat in het bijzonder.

De projecten mogen zowel nationaal als transnationaal zijn, maar de meerwaarde van transnationale projecten zal meer punten opleveren.

De projectoproep ondersteunt o.m. volgende activiteiten :
- wederzijdse leer- en uitwisselingsactiviteiten
- de capaciteitsopbouw en de opleidingen
- sensibiliseringsprojecten over verschijnselen van onverdraagzaamheid
- gegevensinzameling en studies
- het ontwerp en de uitvoering van strategische of actieplannen (voor de derde prioriteit)
Voor een volledige lijst van de ondersteunde activiteiten en verwachte resultaten : cf. tekst van de projectoproep (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Voorwaarden van het programma

Cf. programmafiche (supra).

Specifieke voorwaarden


Toelatingscriteria : bij de kandidatuur moeten ten minste 2 organisaties betrokken zijn die gevestigd zijn in één of meerdere deelnemende landen (de EU-lidstaten, Ijsland, Liechtenstein en Servië).
Bedrag en betaling
Het indicatief budget van deze projectoproep bedraagt 7.930.000 euro en wordt als volgt onderverdeeld :
- Prioriteit 1 : 4.930.000 euro
- Prioriteit 2 : 2 miljoen euro
- Prioriteit 3 : 1 miljoen euro (enkel voor overheidsinstanties)

De aangevraagde subsidies moeten min. 75.000 euro bedragen.

Cf. programmafiche (supra) voor het percentage van subsidieverlening, de subsidiabele kosten en het voorschot op de financiering.
Procedure
Het formulier en de bijlagen moeten uiterlijk op 29 april 2020 om 17u ingediend worden.

Voor de indieningsprocedure : cf. programmafiche (supra).
Praktische inlichtingen
Europese commissie

Cf. programmafiche (supra).

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Voor de projectoproep

Referentie van de oproep: REC-RRAC-RACI-AG-2020

De tekst en alle documenten zijn beschikbaar op deze webpagina van de Participant portal van de Europese Commissie.

Andere nuttige Europese documenten aangaande de thema’s

25.11.2012. Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (P.B.E.U., 14.11.2012, L315/57-73).

Voor de politieke initiatieven van de Europese Commissie : cf. tekst van de oproep (supra).

Andere bronnen


Cf. de rubriek “Wettelijke en reglementaire bronnen” in de programmafiche (supra) voor de Verdragen, het Handvest, de Subsidiegids, …
Datum van de laatste update
30-04-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links