Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Fruit, groenten en melkproducten op school (schooljaar 2020-2021)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021
werden op 30 september 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe oproep geüpdatet worden.

Het programma « Fruit, groenten en melkproducten op school » is bestemd voor alle leerlingen van het Franstalig en Nederlandstalig basisonderwijs (kleuter- en lagere school) en van het buitengewoon secundair onderwijs in het BHG. De doelstelling is om de jongere generatie positief te sensibiliseren van het belang van een evenwichtige voeding door het accent te leggen op lokale, seizoensgebonden en gezonde producten.

De leerlingen zullen tijdens het schooljaar een portie fruit, groenten of melkproducten krijgen gedurende 20 weken.

Dit programma maakt deel uit van de Good Food-strategie voor een duurzamer voedingssysteem in het BHG. Deze strategie beoogt tegen 2020 een aantal doelstellingen te bereiken op gebied van gezonde en ecologische voeding.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- scholen in het basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs in het BHG kunnen zich inschrijven
  bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW)
- de verdeling (gratis) van de producten is enkel bestemd voor de leerlingen en is beperkt tot één portie
  per week gedurende 20 weken

Looptijd

De inschrijving voor het programma « Fruit, groenten en melkproducten op school » gebeurt op jaarbasis en moet elk schooljaar hernieuwd worden.

Educatieve ondersteuning

Het programma reikt verder dan de verdeling van fruit, groenten en melkproducten : er dienen tevens verschillende begeleidende educatieve maatregelen georganiseerd te worden.

Er zijn documenten beschikbaar op de site van BEW (infra) die als basis kunnen dienen om aan de verplichting te voldoen tot het nemen van minstens één begeleidende educatieve maatregel.

Verplichtingen

Verdeling voor of na de middagmaaltijd en binnen de school.

Voor meer informatie betreffende de verplichtingen : cf. site van BEW (infra).
Bedrag en betaling
Voor fruit en groenten : max. 9,00 euro (BTW inclusief) per leerling per schooljaar op basis van het officieel aantal ingeschreven leerlingen.

Voor melkproducten : max. 5,30 euro (BTW inclusief) onder dezelfde voorwaarden (een portie melk komt overeen met 25 cl).

De betaling gebeurt ten laatste 3 maanden na de indiening van de volledig ingevulde subsidieaanvraag.
Procedure
De procedure en de formulieren zijn beschikbaar op de site van BEW (infra).

De betrokken scholen en leveranciers moeten uiterlijk op 30 september 2020 ingeschreven zijn (cf. webpagina programma).

Opgelet, de deelnemende school OF de leverancier (cf. onderscheid, supra) moet, eenmaal ingeschreven voor het programma, om de 3 maanden een subsidieaanvraag indienen.
Praktische inlichtingen
Europese Commissie

Het Directoraat-generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI) is verantwoordelijk voor dit programma op Europees niveau. Voor praktische vragen kan men zich beter richten tot BEW (infra).

Gewestelijke overheidsdienst Brussel

Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW)
Dienst Economie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

Tel 02 800 35 94  -  Contactformulier  -  Webpagina voor het programma


Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Belgische bronnen

14.01.2021 BBHR tot wijziging van BBHR van 21.09.2017 betreffende de tenuitvoerlegging van de Europese schoolregeling (B.S., 09.02.2021). [Inwerkingtredingsdatum : 01.09.2021]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 342667

14.01.2021 MB tot wijziging van het MB van 21.09.2017 betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese verdeelprogramma van fruit, groenten, melk en zuivelproducten voor scholen (B.S., 09.02.2021). [Inwerkingtredingsdatum : 01.09.2021]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum :
zie document nr. 342669

21.09.2017 BBHR betreffende de tenuitvoerlegging van de Europese schoolregeling (B.S., 04.10.2017).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 314343

21.09.2017 MB betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese verdeelprogramma van fruit, groenten, melk en zuivelproducten voor scholen (B.S., 04.10.2017).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum :
zie document nr. 314347

Europese bronnen

03.11.2016 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 van de Commissie tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Uniesteun voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen (P.B.E.U., 10.01.2017, L5/1).

03.11.2016 Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/40 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot Uniesteun voor de verstrekking van groenten en fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie (P.B.E.U., 10.01.2017, L5/11)

11.05.2016. Verordening (EU) 2016/791 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 en (EU) nr. 1306/2013 wat betreft de steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen (P.B.E.U., 24.05.2016, L135, pag. 1–10).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr. 301232

11.04.2016 Verordening (EU) 2016/795 van de Raad van 11 april 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1370/2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (P.B.E.U., 24.05.2016, L135/115).
Commentaar
De scholen mogen zelf een leverancier kiezen, maar ze moeten de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten respecteren. Meer informatie op de specifieke webpagina voor de keuze van de leveranciers.

Men verwacht van de school om, in het kader van een gezonde voeding, vers fruit en verse groenten aan te bieden (soep wordt aanvaard, vruchtensappen niet) en volle en natuurlijke melkproducten.

Ideeën voor pedagogische tools zijn op deze webpagina van BEW beschikbaar.
Datum van de laatste update
10-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links