Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
AMIF (2014-2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Preventie en veiligheid, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is het programma van de Europese Unie dat gericht is op een efficiënte omgang met migratiestromen, alsook op de uitvoering, de versterking en de ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak op het gebied van asiel, subsidiaire en tijdelijke bescherming, integratie en immigratie.

Het AMIF financiert maatregelen op het gebied van :
1. Het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel
    - opvang- en asielstelsels
    - capaciteit van de lidstaten om hun asielbeleid en -procedures te ontwikkelen, te monitoren en te evalueren
    - hervestiging, het overbrengen van personen die internationale bescherming aanvragen en personen die
     internationale bescherming genieten, en andere ad-hoc toelatingen op humanitaire gronden
2. Integratie van onderdanen van derde landen en legale migratie
    - immigratie en maatregelen vóór vertrek
    - integratiemaatregelen
    - maatregelen inzake praktische samenwerking en capaciteitsopbouw
3. De terugkeer
    - begeleidende maatregelen inzake terugkeerprocedures
    - terugkeermaatregelen
    - maatregelen inzake praktische samenwerking en capaciteitsopbouw

Het fonds voorziet bijkomende middelen voor de lidstaten die het meest te maken krijgen met het beheer van de migratiestromen.

Het AMIF wordt uitgevoerd :
a. door de lidstaten via nationale programma’s (met een enigszins vergelijkbare logica als het FEDER en
het ESF)
b. door de Europese Commissie voor de acties van de EU, de noodhulp, het Europees migratienetwerk en de technische bijstand

Nationaal programma van België

Federale bevoegdheden

De FOD Binnenlandse Zaken is de beheersautoriteit voor het fonds in samenwerking met de andere federale administraties :

Pijlers
Coördinatie
Opvang
Fedasil (& partners)

Asielbeleid en procedures

Commisariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) & Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV)

Hervestiging
CGRA-CGVS & Fedasil
Integratie
POD MI, Gewesten & Gemeenschappen

Legale migratie

Directie Vreemdelingenzaken (DVZ)

Vrijwillige terugkeer

Fedasil (en partners)

Gedwongen terugkeer

DVZ (& Federale Politie)


Het AMIF wordt door Fedasil gebruikt voor bevoegdheidsoverschrijdende problematieken en voor grotere meerjarenprojecten, terwijl de nationale financiering eerder gericht is op pilootprojecten met korte duur en innovatieprojecten.

Integratie

Twee gedelegeerde autoriteiten, de ESF Agentschappen voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, beheren de doelstelling integratie van het programma. Voor meer informatie: zie fiche ‘Europees Integratiefonds (EIF)’ betreffende de impact van de 6de Staatshervorming op het AMIF. Opgelet, de fondsen ESF en AMIF mogen niet gecumuleerd worden.

Europese Commissie

De acties van de EU financieren o.m. transnationale projecten om de uitwisseling van goede praktijken of informatie, het opstarten van innoverende projecten of de samenwerking op Unieniveau te bevorderen. Bijgevolg worden er regelmatig projectoproepen gelanceerd voor transnationale projecten op het gebied van integratie.

Voor de noodhulp, het Europees migratienetwerk en de technische bijstand richt men zich tot de lidstaten.
Toekenningsvoorwaarden
Nationaal programma van België

Federale bevoegdheden

Cf. fiches projectoproepen o.m. betreffende de doelgroep.

Een objectieve en verifieerbare registratie van de doelgroep wordt uitgevoerd gedurende de looptijd van het project om een duidelijke afbakening te maken tussen de doelgroep van de organisatie en de specifieke doelgroep van het project.

De gemeenschappelijke indicatoren van het nationaal programma en minstens 1 specifieke indicator per project moeten gebruikt worden. Cf. Excel-tabel als link tussen de nationale objectieven en de gemeenschappelijke indicatoren die in het nationale programma zijn opgenomen.

Integratie

De entiteiten van het BHG komen in aanmerking voor de oproepen van de Vlaamse en Franse Gemeenschap (cf. fiches projectoproepen).

Europese Commissie

In aanmerking komende begunstigden

Komen in aanmerking : de entiteiten zonder winstoogmerk gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie (behalve Denemarken) en de internationale organisaties.

De projecten zijn transnationaal. Als algemene regel geldt dat er min. 3 partners uit 3 verschillende landen moeten zijn.

Selectiecriteria : klassieke criteria (cf. woordenlijst).

Toekenningscriteria

- overeenstemming met de projectoproep
- kwaliteit van de voorgestelde actie
- kostenefficiëntie
- Europese meerwaarde
Bedrag en betaling
Gemeenschappelijke regels

Het totaal AMIF-budget voor 2014-2020 bedraagt 3,137 miljard euro.

Het max. medefinancieringspercentage van het AMIF bedraagt 75% van de totale subsidiabele kosten, en uitzonderlijk 90%.

De subsidiabele uitgaven moeten door de begunstigde gemaakt zijn tussen 1 januari 2014 en 31 december 2022.

De BTW komt niet in aanmerking, behalve indien ze niet-terugvorderbaar is volgens de nationale wetgeving inzake de BTW (uitzondering voor de overheidsinstanties : cf. woordenlijst, supra).

Een gedeelte van de subsidie wordt gestort bij de ondertekening van de overeenkomst (voorfinanciering).

Nationaal programma van België

De enveloppe voor België bedraagt 89,25 miljoen euro.

Federale bevoegdheden

Projectvoorstellen met een totale begroting van minder dan 100.000 euro aan subsidiabele kosten komen niet in aanmerking, tenzij de voorgestelde activiteit dermate specifiek is dat het projectvoorstel niet als deelproject kan worden geïntegreerd in een ander project.

De totale subsidiabele kosten zijn :
1. De directe kosten indien zij duidelijk identificeerbaar zijn en direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering
    van het project : werkelijke kosten behalve uitzonderingen (kosten gelinkt aan doelgroepen)
   - personeelskosten toegewezen aan de projecten
   - reis- en verblijfskosten
   - verbruiksgoederen, benodigdheden en algemene diensten
   - huur en aankoop van onroerende goederen
   - uitrustingen
   - onderaanneming
   - organisatie van conferenties en seminaries, …
   - kosten voor de doelgroepen: gedane aankopen voor de doelgroepen en kosten voor deelname van de
     doelgroep aan bepaalde activiteiten onder bepaalde voorwaarden
   - kosten die nodig zijn om aan de vereisten i.v.m. EU-medefinanciering te voldoen, zoals publiciteit,
     transparantie, evaluatie van het project, externe audits, bankgaranties, vertalingen
2. De indirecte kosten : keuze van de promotor tussen a) een maximaal vast tarief van 7% van de subsidiabele directe kosten OF b) 15% van de subsidiabele directe loonkosten

De totale subsidiabele kosten moeten gelijk zijn aan de totale ontvangsten (bijdrage van de EU, van de eindbegunstigden en de partners bij het project, van derden en door het project gegenereerde inkomsten).

Meer informatie in het ontwerp van het Koninklijk Besluit (infra).

Opgelet, er gelden specifieke regels voor de projectoproepen, cf. fiches projectoproepen.

Integratie

De onderverdeling van het luik integratie is de volgende:
Divisie Integratie
Bedrag in euro
% van het luik integratie
Federaal
3.500.000,00
12,7

Vlaamse Gemeenschap

12.000.000,00
43,3
Franse Gemeenschap (FWB)/Waalse Gewest/COCOF
12.000.000,00
43,3

Duitse Gemeenschap

250.000,00
0,7
TOTAAL
27.750.000,00


Europese Commissie

De enveloppe voor de acties van de EU, de noodhulp, het Europees migratienetwerk en de technische bijstand van de Commissie bedraagt 385 miljoen euro.

De categorieën van de subsidiabele kosten zijn identiek.  Enkele opmerkingen :
- de personeelskosten voor de openbare besturen komen in aanmerking voorzover de gemeente het project
  niet zou uitgevoerd hebben zonder deze subsidie
- de BTW komt in aanmerking als ze niet aftrekbaar is, behalve voor de activiteiten van de openbare besturen
  die gelinkt zijn aan de uitoefening van hun soevereine bevoegdheden (politie, douane, belasting, opstelling
  en uitvoering van het overheidsbeleid, …)
- de bijdragen in natura komen niet in aanmerking (bv. terbeschikkingstelling van een gebouw)
- de indirecte kosten (huur, communicatie, kantoormateriaal, informatica, human ressources, …) worden
  gedekt door een forfait van max. 7% van de directe subsidiabele kosten
Cf. Gids voor aanvragen bij elke projectoproep (infra).
Procedure
Nationaal programma van België

Projectoproepen

De projectoproepen worden gepubliceerd op :
- de site van de FOD Binnenlandse zaken gewijd aan het AMIF (cf. fiches “integratie”, “opvang” en “vrijwillige terugkeer en re-integratie” ter informatie)
- de site van het ESF Agentschap voor de Franse Gemeenschap voor het Franstalige luik integratie (cf. fiche
  betreffende de laatste oproep)
- de site van het ESF Agentschap voor de Vlaamse Gemeenschap voor het Nederlandstalige luik integratie :
  ad-hoc-projectoproepen


Federale bevoegdheden

De kandidaten moeten volgende documenten per email (amif-isf@ibz.eu) overmaken :
- de projectfiche (word-versie), met de handtekening van de wettelijk gemachtigde vertegenwoordiger
  of zijn afgevaardigde
- de bijlagen, beschikbaar op de site van de FOD Binnenlandse Zaken (supra)

Op deze webpagina vindt men tevens praktische instructies. Het is mogelijk om de projectfiche en de budgetfiche per email te versturen naar amif-isf@ibz.eu voor een eerste feedback over het project voor de formele indiening van het project.

Europese Commissie

  Cf. fiche m.b.t. de projectoproep AMIF - Transnationale projecten inzake integratie (Europees luik).

De projectoproepen worden gepubliceerd op de Participant Portal (oorspronkelijk bedoeld voor Horizon 2020) van de Europese Commissie.

Alle deelnemers die een subsidieaanvraag willen indienen in het kader van het AMIF-programma, moeten verplicht een “EU login” aanmaken (cf. vademecum inschrijving “EU Login”) en zich registreren op de Participant Portal (URF) om een PIC-code te bekomen die ze gedurende de volledige looptijd van het programma (2014-2020) moeten bijhouden en die tevens voor andere programma’s kan gebruikt worden (cf. vademecum inschrijving PIC-code). Dit geldt zowel voor de coördinator als voor de partners.

Praktische inlichtingen
Nationaal programma van België

FOD Binnenlandse Zaken

Cel Europese Fondsen
Lok A1.1.01
Leuvenseweg, 1
1000 Brussel

Tel 02 500 23 79 of 02 500 23 07  -  amif-isf@ibz.eu

Contactpersoon voor de Opvang: Dhr. Tom Droeshout   -  Tom.Droeshout@ibz.fgov.be
Contactpersoon voor de Terugkeer: Mevr. Nele De Kerf  -  Nele.Dekerf@ibz.fgov.be

ESF-Agentschap voor de Franse Gemeenschap


Mevr. Juliette BACH - Tel 02 234 39 53 - juliette.bach@fse.be

ESF-Agentschap voor de Vlaamse Gemeenschap

Mevr. Lisa Vanhecke - Tel 02 546 22 03 - lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be

Europese commissie

Het Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (DG Home) van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor het AMIF.

Er kunnen vragen verstuurd worden via volgend emailadres : HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europa.eu , met vermelding van de referentie van de projectoproep. De vragen kunnen op de webpagina van de projectoproep gepubliceerd worden.

Opgelet, de Europese Commissie geeft geen advies betreffende het project om een gelijke behandeling voor alle kandidaten te garanderen.

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Europese wetgeving

16.04.2014 Verordening (EU) Nr. 514/2014 van het Europees parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing (P.B.E.U., 20.05.2014, L150/122).

16.04.2014 Verordening (EU) Nr. 516/2014 van het Europees parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie, tot wijziging van Beschikking 2008/381/EG van de Raad en tot intrekking van Beschikkingen nr. 573/2007/EG en nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 2007/435/EG van de Raad (P.B.E.U., 20.05.2014, L150/168).

Gedelegeerde handeling en uitvoeringshandeling beschikbaar op de site van het Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (DG Home) van de Europese Commissie.

Acties van de Europese Unie

Alle documenten betreffende dit luik van het programma zijn beschikbaar op deze webpagina van de portaalsite voor de deelnemers (« Other EU programmes », dossier « AMIF (Asylum, Migration & Integration Fund ») en o.m. :
- het jaarlijks werkprogramma : cf. Werkprogramma 2019 betreffende het AMIF voor acties van de EU op
  het gebied van asiel (enkel in het Engels)
- de gids voor de aanvragen (versie 1.0 van 08/07/2019, enkel in het Engels)

Nationaal programma van België

Het ontwerp Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorschriften voor de subsidiabiliteit van de uitgaven
van de projecten gefinancierd onder het federale beheer van AMIF en ISF is beschikbaar op de site van de
FOD Binnenlandse Zaken.

18.03.2015 Besluit van de Europese commissie tot goedkeuring van het nationaal programma van België voor steun uit het Fonds voor « Asiel, migratie en integratie » voor de periode van 2014 tot 2020 [C(2015) 1651 final].
Datum van de laatste update
07-01-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links