Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 15 juli 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep naar de gemeenten om projecten voor de bouw en de renovatie van gemeentelijke buurtsportinfrastructuur te ondersteunen.
Toekenningsvoorwaarden
Infrastructuur

Voorbeelden : finesstoestellen in parken, gezondheidsparcours, joggingparcours, petanquebanen, multisportvelden, speelpleinen om sport aan te moedigen, …

Toekenningscriteria

- de projecten moeten betrekking hebben op opdrachten voor werken of leveringen
- de buurtsportinfrastructuur moet vrij toegankelijk en op max. 200 meter van woningen gelegen zijn

Voornaamste criteria

- de infrastructuur moet een leemte in het sportaanbod vullen en de aanvrager moet dat aantonen
  op basis van een concrete analyse van het aanbod en de behoeften in de wijk
- de infrastructuur moet in een prioritair gebied volgens het GPDO gevestigd zijn (cf. indicatoren)
- het uitwerken van het project vormt een participatief proces waarbij de burgers worden geraadpleegd
  en met hen wordt overlegd

Bijkomende criteria

- de investering heeft betrekking op een infrastructuurproject bestemd voor sportinitiatie voor kleine
  kinderen (10 jaar en jonger), die ook de inrichting van de omgeving kan omvatten om de sociale cohesie
  te bevorderen (banken, bomen, vuilbakken, hekken, …)
- de aanpassing aan de normen van buurtsportinfrastructuren om de geldende regelgeving na te leven

Rekening houdend met de prioriteiten, zullen de projecten gerangschikt worden op basis van toegekende punten.

Voor meer details betreffende de criteria en de puntentelling : cf. pag. 2-3 van de projectoproep (infra).
Bedrag en betaling
Bedrag

Het subsidiepercentage bedraagt max. 75% en het subsidiebedrag is beperkt tot max. 150.000 euro per project.

Betaling

- er kan een voorschot van 50% aangevraagd worden
- het saldo wordt uitbetaald na voorlegging en goedkeuring van de bewijsstukken (eindafrekening)
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 15 juli 2020 bij de Directie Investeringen van BPB ingediend worden (cf. kandidatuurdossier op de site van BPB, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen
Directie Investeringen
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

Secretariaat van de Directie Investeringen  –  sportinfra@gob.brussels

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site van BPB.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep voor gemeentelijke buurtsportinfrastructuur – Budget 2020 (cf. document op de site van BPB, supra).
Datum van de laatste update
20-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links