Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
RECHTEN, GELIJKHEID EN BURGERSCHAP (2014-2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Preventie en veiligheid, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
Het programma « Rechten, Gelijkheid en Burgerschap » (2014-2020), « Rights, Equality, Citizenship » (REC) in het Engels, beoogt acties met een Europese toegevoegde waarde te ondersteunen die bijdragen tot de bescherming en de omzetting van de gelijkheid en de rechten van de personen, zoals vastgelegd in de Europese verdragen en internationale overeenkomsten waarbij de Unie is toegetreden.

Het programma streeft de volgende specifieke doelstellingen na :
a) het promoten van de effectieve implementatie van het non-discriminatieprincipe
b) het voorkomen van racisme, xenofobie, homofobie en andere vormen van intolerantie en deze
    fenomenen bestrijden
c) het promoten en verdedigen van de rechten van de personen met een handicap
d) het promoten van gelijkheid tussen vrouwen en mannen en het integreren in het beleid
e) het voorkomen en bestrijden van alle vormen van geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen en andere
    risicogroepen, en o.m. groepen die blootgesteld worden aan geweld door familieleden, en de slachtoffers
    van dit geweld beschermen (voormalig Daphne-programma)
f) het promoten en verdedigen van de rechten van het kind
g) het verzekeren van het hoogste niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
    persoonsgegevens
h) het promoten en versterken van de rechten verbonden aan het EU burgerschap
i) de middelen geven aan personen in hun hoedanigheid van consument of ondernemer binnen de interne
   markt, om rechten af te dwingen uit hoofde van de EU-wetgeving

Het programma financiert acties met een Europese meerwaarde (omzetting en sensibilisering van het Europees recht; promotie van de grensoverschrijdende samenwerking; transnationale impact; verspreiding van beste praktijken).

Het programma financiert o.m. volgende soorten acties :
- analytische activiteiten
- opleidingsactiviteiten
- samenwerkingsactiviteiten, uitwisseling van goede praktijken en de verspreiding van resultaten
Toekenningsvoorwaarden
Toelatingscriteria

Het programma staat open voor :
a) de lidstaten van de Europese Unie (EU)
b) de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER)
c) de kandidaat-lidstaten, de potentiële kandidaat-lidstaten en de toetredingslanden tot de EU onder
    voorbehoud van een bepaling voorzien in het kaderakkoord met de EU. 

De geografische reikwijdte kan beperkt worden in de projectoproep.

Het programma is vnl. gericht op organisaties zonder winstoogmerk (met inbegrip van openbare) en de toetreding van de organen en entiteiten met winstoogmerk tot het programma is enkel mogelijk als partner.  (cf. definities van de termen in de woordenlijst).

De coördinator mag de taken betreffende de opvolging en de coördinatie niet delegeren of uitbesteden
(cf. Gids, pag. 24, infra). De verbonden entiteiten voor de begunstigden komen niet in aanmerking.

De projecten moeten na de ondertekening van de subsidieovereenkomst aanvangen en de looptijd mag max. 2 jaar bedragen.

Uitsluitings- en selectiecriteria : klassieke criteria (cf. woordenlijst, supra).

Toekenningscriteria

- de relevantie van het project m.b.t. de prioriteiten van de oproep
- de kwaliteit van de projectactie
- de Europese dimensie van het project
- de verwachte resultaten, de verspreiding, de duurzaamheid en de impact op lange termijn
- kosteneffectiviteit : redelijke en realistische begroting

Bovendien moeten de dossiers, zo veel mogelijk, voor de bevordering zorgen van :
- de rechten van de kinderen
- de gelijkheid mannen/vrouwen
- de bestrijding van discriminaties (o.m. via de diversiteit van het team dat het project zal uitvoeren)
Bedrag en betaling
Het budget voor het programma 2014-2019 bedraagt 439 miljoen euro.

Het budget voor 2020 bedraagt 66,7 miljoen euro.

De subsidie van de Europese Unie mag niet meer bedragen dan 80% van de totale subsidiabele kosten van de actie (dit geldt voor alle REC-projectoproepen die in deze gegevensbank worden opgenomen).

De subsidiabele kosten staan vermeld in de bijlage inzake de financiële bepalingen, Sectie 2 en 3 (infra). Het zijn o.m. :
- de personeelskosten verbonden aan het project komen in aanmerking, o.m. de permanente personeelskosten
  van de overheidsinstanties, maar enkel voor zover de gemeente het project niet zou hebben uitgevoerd
  zonder deze subsidie
- de bijdragen in natura komen niet in aanmerking
- de uitbesteding mag max. 30% van de totale subsidiabele kosten uitmaken
- de onrechtstreekse kosten zijn beperkt tot 7% van de totale subsidiabele kosten

Bij de ondertekening van de subsidieovereenkomst kan een voorschot voor de financiering aangevraagd worden (80% van het subsidiebedrag).
Procedure
De oproepen worden in het Engels gepubliceerd op de « Participant Portal » van de Europese Commissie (de 2 filters gebruiken : eerst « Rights... » selecteren en vervolgens « REC-AG-2020 »).

Alle deelnemers die een subsidieaanvraag willen indienen moeten een « EU login » aanmaken (cf. vademecum EU Login) en zich registreren op de Participant Portal (URF) om een PIC-code te bekomen die ze gedurende de volledige looptijd van het programma (2014-2020) moeten bijhouden en die tevens voor andere programma’s kan dienen (cf. vademecum PIC-code). Dit geldt zowel voor de coördinator als voor de partners.

De projecten moeten via het elektronisch aanvraagformulier op de Participant Portal ingediend worden, ten vroegste vanaf de lanceringsdatum van de oproep en uiterlijk op de gestelde deadline. De link voor het formulier is beschikbaar op de webpagina van de projectoproep op de Participant Portal.

Een modelformulier is beschikbaar. Het is onderverdeeld in 2 delen :
- Deel A : informatie betreffende de coördinator en de partners (met een PIC-code) en een samenvatting van
  het budget, on line in te vullen
- Deel B : een beschrijving van het project, op te stellen volgens het model dat door de Commissie wordt
  geleverd. Het is mogelijk (en sterk aangeraden) om het op te stellen op basis van het model vanaf de
  publicatie van het werkprogramma en alvorens het formulier on line beschikbaar is


De in te dienen bijlagen zijn :
- de CV’s van het team dat het project zal uitvoeren (of de beschrijving van de functies). Voor de CV’s dient bij
  voorkeur Europass gebruikt te worden
- het jaarlijks activiteitenverslag van het voorgaande jaar > niet verplicht voor de openbare entiteiten/universi-
  teiten
- de indicatoren (model in excel gebruiken).

Praktische inlichtingen
Europese Commissie

Het Directoraat-Generaal Justitie van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor het programma en voor de uitvoering ervan.

Vragen kunnen naar volgend emailadres verstuurd worden : EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. Opgelet, vragen die minder dans 7 dagen voor de deadline verstuurd worden zullen niet beantwoord worden.
Een lijst met de gestelde vragen zal eventueel gepubliceerd worden op de webpagina van de projectoproep.

Bij technische problemen om het formulier in te dienen moet de IT-helpdesk gecontacteerd worden.

Bij elk contact met de Europese Commisie moet altijd de referentie van de projectoproep waarop de vraag betrekking heeft, vermeld worden (cf. fiches « Projectoproepen », rubriek « Wettelijke en reglementaire bronnen »)

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Reglementaire bronnen

05.11.2019 Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie inzake de goedkeuring van het werkprogramma en de financiering voor de implementatie van het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap voor 2020 [C(2019) 7824 final]. Beschikbaar op de site van de Europese commissie (enkel in het Engels).

17.12.2013. Verordening (EU) nr 1381/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een programma « Rechten, Gelijkheid en Burgerschap »voor de periode 2014-2020 (P.B.E.U., 28.12.2013, L354).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr. 286511

Andere bronnen over het programma

Alle documenten betreffende dit luik van het programma zijn beschikbaar op deze webpagina van de “Participant Portal” (« Rights, … » selecteren), o.m. :
- de Gids 2020 (versie van 09.12.2019)
- de bijlage inzake de financiële bepalingen

Verdragen van de Europese Unie

07.06.2016 Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (P.B.E.U., 07.06.2016, C202).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr. 245319


Het programma verwijst ook naar het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, als aangepast op 12 december 2007 te Straatsburg, dat dezelfde rechtskracht als de Verdragen heeft :
12.12.2007 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (P.B.E.U., 26.10.2012, C326/391)
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr. 291763
Datum van de laatste update
17-02-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links