Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Creatief Europa - Samenwerkingsprojecten 2020
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Sport- en cultuurcentra
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 27 november 2019 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese Commissie lanceert een nieuwe projectoproep voor samenwerkingsprojecten in het kader van het programma « Creatief Europa », subprogramma « Cultuur ».

« Creatief Europa » is het programma van de Europese Unie (EU) voor cultuur en media voor de periode 2014-2020 (cf. programmafiche). Het subprogramma « Cultuur » ondersteunt de ontwikkeling van de culturele en creatieve sectoren.

De prioriteiten van de projectoproep voor samenwerkingsprojecten zijn :
  1. Bevorderen van transnationale mobiliteit van kunstenaars en professionals om hen in staat te stellen internationaal samen te werken en hun carrières een internationaal karakter te geven
  2. Versterking van publieksontwikkeling om de toegang tot Europese culturele en creatieve werken en materieel en immaterieel cultureel erfgoed te verbeteren, gericht op o.m. kinderen, jongeren, personen met een handicap en ondervertegenwoordigde groepen
  3. Stimuleren van capaciteitsopbouw door middel van innovatieve benaderingen op het gebied van creatie, ontwikkelen en testen van nieuwe en innovatieve inkomsten-, management- en marketingmodellen voor de culturele sectoren, met name gelet op de digitale omwenteling, en organiseren van activiteiten waardoor culturele professionals nieuwe vaardigheden kunnen opdoen
  4. Uitbreiden van de interculturele dialoog, bevorderen van gedeelde EU-waarden en wederzijds begrip en respect voor andere culturen, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de sociale integratie van migranten en vluchtelingen
  5. Bewust maken van de gemeenschappelijke geschiedenis en waarden van de EU, en het gevoel versterken om tot een gemeenschappelijke Europese ruimte te behoren
Toekenningsvoorwaarden
Toelatingsvoorwaarden

In aanmerking komende kandidaten

Komen in aanmerking voor samenwerkingsprojecten, rechtspersonen die :
- al min. 2 jaar bestaan
- actief zijn in de culturele en creatieve sectoren
(te bewijzen bv. via de statuten/artikels van de
  vereniging, jaarverslagen, …)
- gevestigd zijn in een « programmaland » (zie programmafiche « CREATIEF EUROPA », infra).

In aanmerking komende projecten en activiteiten


De activiteiten moeten betrekking hebben op bovenvermelde prioriteiten.

Meer informatie in de « richtlijnen » van de oproep, pag. 4-9 (infra).

De aanvragers moeten in het kandidatuursdossier aangeven in het kader van welke van de 2 volgende categorieën zij zich inschrijven :
- Categorie 1 - kleinschalige samenwerkingsprojecten : vereist een projectleider/coördinator, ten minste
  2 andere partners en de deelname van ten minste 3 verschillende landen
- Categorie 2 – grootschalige samenwerkingsprojecten : vereist een projectleider/coördinator, ten minste
  5 andere partners en de deelname van ten minste 6 verschillende landen

De projectleider kan slechts één keer per jaar een aanvraag indienen in het kader van één enkele categorie (ofwel categorie 1 ofwel categorie 2).

De partners moeten een samenwerkingsakkoord ondertekenen die de juridische en financiële bepalingen vastleggen en dit akkoord aan het kandidatuurdossier toevoegen.

Deze projecten moeten een Europese meerwaarde opleveren (cf. programmafiche « CREATIEF EUROPA », infra).

In aanmerking komende periode

De projecten moeten, in beide categorieën, tussen 1 september en 15 december 2020 aanvangen.

Toekenningscriteria

De criteria zijn :
- de relevantie : bijdrage aan de doelstellingen en prioriteiten (30)
- de kwaliteit van de inhoud en van de activiteiten (30)
- de communicatie en verspreiding van de resultaten (20)
- de kwaliteit van het partnerschap in termen van doeltreffende en duurzame uitvoering (20)

Voor meer informatie : cf. « richtlijnen », pag. 17-19 (infra).
Bedrag en betaling
De totale begroting voor deze oproep wordt op 48,4 miljoen euro geraamd.

Teneinde een adequate vertegenwoordiging van projecten voor samenwerking op kleinere schaal (categorie 1) te realiseren, wordt 40% van de totale begroting voor dit doel voorzien.

Het subsidiebedrag en de medefinancieringspercentage (bijdrageniveau van het Europees budget) verschillen naargelang de gekozen categorie (supra) :
- Categorie 1 – kleinschalige samenwerkingsprojecten : een subsidiebedrag van max. 200.000 euro en een
  medefinancieringspercentage van max. 60% van de subsidiabele kosten
- Categorie 2 – grootschalige samenwerkingsprojecten: een subsidiebedrag van max. 2.000.000 euro en een
  medefinancieringspercentage van max. 50% van de subsidiabele kosten

Een voorfinanciering is mogelijk.

De grote rubrieken van de directe subsidiabele kosten voor het project zijn :
- de personeelsuitgaven toegewezen aan de uitvoering van het project, maar voor de overheidsdiensten enkel
  in de mate dat ze gelinkt zijn aan de kost van de activiteiten die de bevoegde overheidsinstantie niet zou
  hebben verricht indien het de actie niet zou ondernomen hebben
- reis- en verblijfskosten
- de kosten voor de afschrijving van installaties (voor de looptijd van de actie)
- de kosten van verbruiksgoederen en benodigdheden
- kosten voor onderaanneming (onder voorwaarden)
- kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de vereisten voor de verwezenlijking van het project
  (verspreiding van informatie, specifieke evaluatie van het project, audits, vertalingen, reproducties, …)
- kosten voor financiële steun aan derden (onder voorwaarden)
- de niet-aftrekbare BTW voor alle activiteiten die niet door overheidsinstanties gevoerd worden

Een forfait van 7% van de directe kosten is voorzien om de indirecte kosten te dekken (huur, telefoon, …).

Voor meer informatie : cf. « richtlijnen », pag. 20-29 (infra).
Procedure
Algemene procedure

Cf. document met de algemene procedure in de rubriek ‘‘Procedure’’ van de programmafiche « Creatief
Europa » (supra).

Specifieke procedure

Om aan deze projectoproep deel te nemen, moeten het e-formulier en de bijlagen uiterlijk op 27 november 2019 om 17 uur ingevuld en ingediend worden. Deze documenten zijn beschikbaar op deze webpagina op de site van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).
Praktische inlichtingen
Europese instellingen

Cf. Programmafiche (supra).

Contactpunten

EACEA

EACEA-CREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu

Vlaamse Gemeenschap

Creative Europa Media Desk Vlaanderen
Stafdienst Internationaal,
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Arenbergstraat, 9
1000 Brussel

Mevr. Gudrun HEYMANS  -  Tel 02 553 06 59  -  Gudrun.heymans@cjsm.vlaanderen.be

Voor meer informatie : creativeeuropeculture@vlaanderen.bewww.cjsm.be.


Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Algemene bronnen

De algemene bronnen van het programma zijn gecentraliseerd in de programmafiche « CREATIEF EUROPA ».

Specifieke bronnen

Projectoproep EACEA 32/2019 - Ondersteuning voor projecten voor Europese samenwerking 2019 : cf. documenten op deze webpagina van de site van EACEA.
Commentaar
De contactpunten voor het luik “Cultuur” van het programma (cf. praktische informatie, supra) verspreiden zoekopdrachten voor partners (NL/FR).

Het Vlaams contactpunt heeft een brochure gepubliceerd met de 3 stappen naar een succesvol project in het luik “Cultuur”.

Het is aangeraden om zich te abonneren op de nieuwsbrieven van deze contactpunten (NL/FR).
Datum van de laatste update
28-11-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links