Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
CREATIEF EUROPA (2014 - 2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Sport- en cultuurcentra
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp
« Creatief Europa » is het programma van de Europese Unie voor cultuur en media voor de periode 2014-2020.

Het programma ondersteunt de ontwikkeling van de culturele en creatieve sectoren en beschikt over een budget van 1,46 miljard euro. Het volgt de voormalige programma’s « Cultuur » en « Media » op en ondersteunt :
- via het subprogramma « Cultuur », de initiatieven van de culturele sector zoals de promotie van de
  transnationale samenwerking, platformen, netwerken en literaire vertalingen
- via het subprogramma « MEDIA », de initiatieven van de audiovisuele sector zoals de promotie van de
  ontwikkeling, de verdeling en de toegang tot audiovisuele werken (o.a. cinema)
- op horizontaal niveau, de oprichting van een garantiesysteem voor de KMO’s in de sector van de culturele en
  creatieve industrieën en de promotie van de transnationale samenwerking

Het programma houdt tevens rekening met de prioriteiten van de politieke samenwerking die tot stand werden gebracht op EU-niveau, tussen de lidstaten van de EU enerzijds en tussen de lidstaten en de Europese commissie anderzijds, in het kader van de Europese cultuuragenda.

Het werkprogramma voor 2019 heeft volgende beleidsoriëntaties vastgelegd op het vlak van cultuur :
- de versterking van de capaciteiten van de culturele en creatieve actoren op Europees niveau (ondersteuning
  van talenten, vorming, internationalisering van loopbanen, publieksontwikkeling)
- een positieve Europese agenda (culturele diversiteit, engagement en burgerlijke verantwoordelijkheid,
  openbare ruimten, internationale dimensie)
- dialoog tussen de betrokken partijen


De relevante projectoproepen voor de gemeenten in het kader van het subprogramma Cultuur zijn :
- de « samenwerkingsprojecten »
- de « Prijs van de Europese Unie voor cultureel erfgoed / Europa Nostra Awards »
Toekenningsvoorwaarden
In aanmerking komende kandidaten

Komen in aanmerking voor het programma : rechtspersonen die in de aanmerking komende landen gevestigd zijn (infra). Er kunnen specifieke voorwaarden voor de verschillende programmaluiken van toepassing zijn.

In aanmerking komende landen


Volgende landen komen in aanmerking voor het programma :
a) de lidstaten van de EU
b) de landen van de Europese Economische Ruimte (EER)
c) Zwitserland
d) de kandidaat-landen (waaronder Turkije), de potentiële kandidaat-landen en de toetredende landen onder voorbehoud van een bepaling voorzien in het kaderakkoord met de EU
e) de nabuurschapslanden waaronder Marokko & Palestina (cf. Woordenlijst)
In de praktijk kunnen landen buiten de EU enkel deelnemen indien hun land een akkoord met de EU heeft gesloten voor de ondertekeningsdatum van de subsidieovereenkomst voor het project.

Deelnemers uit niet in aanmerking komende landen kunnen ook aan het project deelnemen, maar binnen de limiet van 30% van het totaal budget van het project.

In aanmerking komende projecten


Voor beide subprogramma’s :
De projecten moeten tot een Europese meerwaarde leiden, hetgeen als volgt wordt gedefinieerd :
- het transnationaal karakter van de acties en de activiteiten die een aanvulling vormen op de bestaande
  regionale, nationale en internationale programma’s
- of de ontwikkeling van transnationale samenwerking
- of schaalvoordelen tot stand brengen waardoor een hefboomeffect wordt gecreëerd dat aanvullende
  middelen kan genereren
- of meer gelijke concurrentievoorwaarden in de Europese culturele en creatieve sectoren

Voor het subprogramma « Cultuur » :
Het subprogramma « Cultuur » zal geen projecten ondersteunen met pornografisch materiaal, racistische uitlatingen of die aanzetten tot geweld. Het subprogramma « Cultuur » ondersteunt vnl. projecten zonder winstoogmerk.
Bedrag en betaling
Het beschikbaar budget bedraagt 1,46 miljard euro voor 2014-2020 en wordt als volgt verdeeld :
- 31% voor het subprogramma « Cultuur »
- 56% voor het subprogramma « MEDIA »

Een werkprogramma wordt jaarlijks gepubliceerd en legt het jaarlijks budget vast.

Het subsidiebedrag en de medefinancieringspercentage (bijdrageniveau van het Europees budget) verschilt naargelang de projectoproep (cf. fiches projectoproepen, supra).
Procedure
Algemene procedure (dezelfde voor alle projectoproepen en gelijkaardig aan de programma’s « Erasmus+ » en « Europa voor de burger »)

Alle deelnemers die een subsidieaanvraag willen indienen in het kader van het programma « Creatief Europa » moeten een “EU login” aanmaken (cf. vademecum inschrijving “EU Login”) en zich registreren op de Participant Portal (URF) om een PIC-code te bekomen die ze gedurende de volledige looptijd van het programma (2014-2020) moeten bijhouden en die tevens voor andere programma’s kan gebruikt worden (cf. vademecum inschrijving PIC-code).

Specifieke procedure (in functie van de projectoproep)

Indicatief tijdschema

Het jaarlijkse werkprogramma bevat een tijdschema van de projectoproepen.
Praktische inlichtingen
Europese instellingen

Het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Om redenen van transparantie, billijkheid en non-discriminatie mag er tijdens de selectieprocedure niet gecommuniceerd worden met het Agentschap, behalve voor technische problemen.

Voor technische problemen :
EACEA Technical HelpDesk   -  Tel 02 299 07 05  -  eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Alle andere vragen moeten aan het nationaal contactpunt gesteld worden (infra).

Nationale contactpunten

De Europese Unie heeft tevens nationale contactpunten aangesteld, die onder meer kunnen helpen bij het zoeken van partners. Voor België zijn dit :

Vlaamse Gemeenschap

Creative Europa Media Desk Vlaanderen
Stafdienst Internationaal, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Arenbergstraat, 9
1000 Brussel

- Subprogramma « Cultuur »

Mevr. Gudrun HEYMANS  -  Tel 02 553 06 59  -  Gudrun.heymans@cjsm.vlaanderen.be

Voor meer informatie : cf. www.cjsm.be

- Subprogramma « MEDIA »

Mevr. Marie RENIER  -  Tel 02 553 06 70  -  marie.renier@cjsm.vlaanderen.be
Mevr. Joyce PALMERS  -  Tel 02 553 41 07  -  joyce.palmers@cjsm.vlaanderen.be

Voor meer informatie : cf.  www.mediadesk-vlaanderen.be

Franse Gemeenschap (cf. Franstalige versie van de fiche)

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Wettelijke bronnen

16.10.2018 Annual work programme 2019 for the implementation of the Creative Europe Programme [C(2018)6687] (enkel in het Engels).

18.04.2018 Verordening (EU) 2018/596 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020) (P.B.E.U., 23.04.2018, L103/1).

27.06.2014 Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1295/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020) en tot intrekking van de Besluiten nr. 1718/2006/EG, nr. 1855/2006/EG en nr. 1041/2009/EG (P.B.E.U., 27.06.2014, L189/260).

16.04.2014 Besluit nr. 445/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement « Culturele hoofdsteden van Europa » voor de periode 2020 tot 2033 en tot intrekking van Besluit nr. 1622/2006/EG (P.B.E.U., 03.05.2014, L132/1).

11.12.2013 Verordening (EU) nr. 1295/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma « Creatief Europa » (2014 – 2020) en tot intrekking van de Besluiten nr. 1718/2006/EG, nr. 1855/2006/EG en nr. 1041/2009/EG (P.B.E.U., 20.12.2013, L347/221).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 285998

Achtergronddocumenten


Webpagina van de Europese commissie betreffende het Europees cultuuragentschap.
Datum van de laatste update
07-01-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links