Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Life - Traditionele projecten"Mitigatie van de klimaatverandering" 2020
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Intercommunales
Materie(s)
Groene ruimten, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp
De Europese Commissie lanceert een nieuwe projectoproep voor « traditionele projecten » m.b.t. het onderdeel « Mitigatie van de klimaatverandering » in het kader van het sub-programma « Klimaat » van het LIFE-programma.

LIFE is het programma van de Europese Unie (EU) voor het milieu en klimaatactie voor de periode 2014-2020 (cf. Programmafiche).

Het sub-programma « Klimaat » van LIFE ondersteunt de tenuitvoerlegging van het Europees klimaatbeleid en bereidt de EU voor op de uitdagingen inzake de klimaatverandering (referenties, infra).

Binnen het sub-programma mogen de projecten bijdragen aan meerdere prioritaire gebieden (mitigatie van de klimaatverandering, aanpassing aan de klimaatverandering, klimaatgovernance en informatie).

Er wordt vnl. gezocht naar synergiën tussen de mitigatie en de aanpassing aan de klimaatverandering en het milieubeleid voor stedelijke projecten (bv. thermische isolatie van de gebouwen, groene infrastructuur verte, waterbesparing).

De projecten moeten bijdragen aan de doelstellingen betreffende de klimaatneutraliteit en vermindering van de BKG zoals opgenomen in de Mededeling « Het groene pact voor Europa / De Europese Green Deal » (infra), zonder het milieu en de biodiversiteit te schaden.

De projecten van het prioritair gebied « mitigatie van de klimaatverandering » moeten één of meerdere van de volgende doelstellingen verwezenlijken, zoals vastgelegd in de LIFE-verordening (2014-2020) :
- bijdragen aan de uitvoering en de ontwikkeling van het milieubeleid en de milieuwetgeving van de EU inzake
  de mitigatie van de klimaatverandering
- het verbeteren van de basiskennis voor de ontwikkeling, het opvolgen en de implementatie van efficiënte
  maatregelen terzake
- het vergemakkelijken van de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van geïntegreerde benaderingen op
  nationaal, regionaal en lokaal niveau (bv. strategieën en actieplannen)
- het bijdragen aan de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technologieën, -systemen, - methoden
  en -instrumenten
Voor meer details, cf. art. 14 van Verordening LIFE 1293/2013 (infra).

Dit prioritair domein heeft betrekking op de volgende soorten « traditionele projecten » :
- proefprojecten om nieuwe technologieën of methodologieën te testen alvorens ze op grotere schaal te
  verspreiden
- demonstratieprojecten om nieuwe methodologieën of benaderingen te testen in een welbepaalde context
  om ze later in gelijkaardige omstandigheden toe te passen (projecten aanbevolen op nationaal of
  transnationaal niveau eerder dan op lokaal niveau)
- projecten i.v.m. de uitwisseling van goede praktijken

Volgende prioriteiten van projectoproep 2020 zijn het meest relevant voor de Brusselse gemeenten :
- inspanningen om de broeikasgasuitstoot te verminderen (transport en brandstof, landbouw, woningbouw
  zoals bv. energie -efficiënte gebouwen, gebruik van gronden of verandering in grondgebruik)
- uitwerking en toepassing van boekhoudregels voor broeikasgassen en mitigatie van de klimaatverandering
  in de sector van het landgebruik
- ontwikkeling van een grondbeheer met een impact op de broeikasgasemissies en –verwijderingen,
  bv. als aanvullende maatregelen als dewelke gefinancierd worden in het kader van de ESIF (cf. fiche)
- monitoring en rapportage van de broeikasgassen door de overheden, gelinkt aan de doelstellingen van het
  Burgemeestersconvenant (cf. rubriek ‘Commentaar’, infra)
Toekenningsvoorwaarden
Cf. programmafiche « LIFE » (supra).
Bedrag en betaling
Het medefinancieringspercentage voor deze projectoproep bedraagt 55% van de subsidiabele kosten.

Voor de algemene voorwaarden : cf. programmafiche « LIFE » (supra).
Procedure
De kandidaten moeten het « kandidatuurdossier » (infra, enkel in het Engels) specifiek voor het sub-programma « Klimaat » gebruiken en aandachtig de daarbij horende gids lezen.

De procedure voor de traditionele projecten wordt beschreven in de rubriek « Procedure » van de programmafiche « LIFE » (supra).

Sinds 2015 moeten de evaluatie-indicatoren van het programma gebruikt worden.

Uiterste indieningsdatum voor deze projectoproep : 6 oktober 2020 om 16h.
De subsidieovereenkomsten voor de geselecteerde projecten zullen ondertekend worden in mei /juni 2021.
De projecten mogen aanvangen vanaf 1 juli 2021.
Praktische inlichtingen
Belgisch contactpunt

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (site)
Algemene directie Milieu - Internationale en horizontale aangelegenheden
Victor Horta-plein, 40 bus 10
1060 Brussel

Mevr. Stefanie Hugelier (Senior attaché)  -  Tel 02 524 96 88  -  stefanie.hugelier@health.fgov.be

Agentschap voor Natuur en Bos
Centrale Diensten
Koning Albert II-laan, 20 bus 8
1000 Bruxelles

Mevr. Els MARTENS  -  Tel 0478 55 12 16   -  els.martens@vlaanderen.be

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Algemene bronnen

De algemene bronnen van het programma, o.m. Verordening LIFE 1293/2013 en het meerjarige werkprogramma 2018-2020, zijn gecentraliseerd in de programmafiche « LIFE » (supra).

Kandidatuurdossier

Het specifieke kandidatuurdossier (zip) voor de projectoproepen van het sub-programma klimaat is beschikbaar op deze webpagina van het LIFE-programma.

Europese klimaatwetgeving

11.12.2019 Mededeling van de Commissie « De Europese Green Deal » (COM/2019/640).

22.01.2014 Mededeling van de Commissie « Een beleidskader voor klimaat en energie in de periode
2020-2030 » (COM/2014/015).
Commentaar
Dit luik van het sub-programma Klimaat is het meest relevant voor de gemeenten, o.m. voor diegene die het
« Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 » wensen te ondertekenen. Het nieuwe « Burgemeestersconvenant » voor 2030 vervangt nl. het « Burgemeestersconvenant » voor 2020 en het initiatief
« Mayors Adapt ». Cf. meer informatie in ons artikel.

Voorbeelden van geselecteerde projecten zijn op deze webpagina beschikbaar.
Datum van de laatste update
20-04-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links