Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Preventie Schoolverzuim (PSV) : projectoproep 2018-2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 18 juni 2018 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe projectoproep in het kader van het Programma Preventie Schoolverzuim (PSV).

De doelstelling van deze projectoproep, voor het eerst voor een periode van drie jaar, is om acties te financieren die er enerzijds op gericht zijn om de spanningen op school te verlichten door leerlingen, leerkrachten en het schoolteam te ondersteunen en anderzijds om een veiliger klimaat te creëren in de buurt.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De basisscholen en middelbare scholen van alle netten en de opleidingscentra in het BHG.

Projecten

De projecten moeten aan volgende kenmerken voldoen :
- gericht zijn op de behoeften van de kinderen en de jongeren voor wie het risico op schoolverzuim
  het grootst is
- een educatieve, pedagogische, sociale en maatschappelijke inslag hebben
- een mix van doelgroepen, gelijke kansen en diversiteit bevorderen
- bij een van de volgende vijf doelstellingen aansluiten :
  1. Het sociaal weefsel van de buurt versterken
  2. Zorgen voor een vlottere overgang op cruciale momenten in het schooltraject
  3. De psychologische betrokkenheid van kinderen en jongeren vergroten
  4. De pedagogische betrokkenheid van kinderen en jongeren bevorderen
  5. De relaties tussen leerling, gezin en school herstellen
- ontwikkeld worden op basis van een periode van drie jaar
- niet in de plaats komen van specifieke activiteiten die de school al organiseert
- gratis zijn voor de begunstigden
- plaatsvinden op school, buiten de lesuren en buiten de schoolvakanties
- uitgaan van de directie en het pedagogisch team van de betrokken school
- er mogen max. 3 projecten per periode van drie jaar ingediend worden

Meer details in de projectoproep (infra).

Selectiecriteria


- er zal prioriteit worden gegeven aan de jonge Brusselaars die het meest risico lopen op schoolverzuim
- het voorgestelde project moet aansluiten bij de doelstellingen van de projectoproep
- er zal een bijzondere aandacht worden gegeven aan projecten die samenwerkingsverbanden mogelijk maken
  tussen scholen en een of meerdere lokale partners uit de culturele, sociale, sport- of jeugdsector, …
Bedrag en betaling
Budget 2018-2021 : 5.855.000 euro

Bedrag

Prestatievergoedingen voor het hulppersoneel (voor 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021)

- student(e) tot 18 jaar : 13 euro / 13,26 euro / 13,52 euro
- universiteitsstudenten : 15 euro / 15,30 euro / 15,60 euro
- leerkrachten - animatoren : 25 euro / 25,50 euro / 26 euro
- experts en lesgevers : 38 euro / 38,76 euro / 39,50 euro

Actiekosten in het pedagogisch kader van het project en die rechtstreeks verband houden met de doelstellingen ervan.

Deze kosten mogen niet meer dan 4 % van de begroting voor de vergoedingen bedragen en worden slechts in volgende gevallen in acht genomen:
- de kosten voor de aankoop van klein materiaal en uitrustingen (met uitzondering van informaticamateriaal)
- de verplaatsingskosten en toegangsrechten

Betaling

De subsidie zal in 4 schijven uitbetaald worden :
- 2018 : voorschot van 20%
- 2019 et 2020 : voorschotten van 33%
- 2021 : saldo van 14%
Procedure
Het kandidaatsdossier moet uiterlijk op 18 juni 2018 bij de Dienst Scholen van Perspective.brussels ingediend worden (cf. tijdschema en procedure in de projectoproep, infra).
Praktische inlichtingen
Perspective.brussels (Brussels Planningsbureau)
Dienst Scholen
Programma Preventie Schoolverzuim van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PSV-BHG)
Naamsestraat, 59
1000 Brussel

Mevr. Pascale LABIAU  -  Tel 0498 94 44 00  -  plabiau@perspective.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site van Perspective.brussels.

Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep « Programma preventie schoolverzuim » 2018-2021 (cf. document op de site van Perspective.brussels, supra).
Datum van de laatste update
19-06-2018

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links