Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Erasmus+: Mobiliteit van het personeel in het schoolonderwijs (KA1)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 5 februari 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep inzake mobiliteitsacties van het onderwijspersoneel in het kader van het programma « Erasmus+ » / Kernactie nr 1.

« Erasmus + » is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014-2020 (cf. programmafiche, infra).  Het heeft niet alleen betrekking op jongeren, maar ook op volwassenen.

Kernactie nr 1 (KA1 of Key Action 1 in het Engels) beoogt de leermobiliteit van individuen in het buitenland te bevorderen.

De volgende mobiliteitsacties kunnen gefinancierd worden :
- onderwijs- en opleidingsopdrachten : onderwijs of opleiding geven bij een partnerorganisatie in het buitenland
- gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland
- job shadowing : een observatiestage in een school of in een andere organisatie

Deze personeelsmobiliteit moet gericht zijn op de modernisering en internationalisering van hun missie, aan de vastgestelde behoeften inzake vorming van het personeel beantwoorden en in de instelling erkend en bekrachtigd worden.

Er zal een bijzondere aandacht besteed worden aan projecten die gericht zijn op het versterken van de vaardigheden van de leraars om te zorgen voor “gevluchte leerlingen” en multiculturele klassen, om onderwijs te geven aan leerlingen in hun tweede taal, en om verdraagzaamheid en diversiteit in de klassen te bevorderen.

Voor meer details : cf. Programmagids, pag. 64 (infra).

Toekenningsvoorwaarden
De scholen moeten een aanvraag indienen, niet de gemeenten als zodanig, behalve in het geval van een consortium (infra).

De subsidiabele deelnemers zijn het onderwijzend personeel (zowel leerkrachten als niet-leerkrachten).  Meerdere personen kunnen van een mobiliteitsactie genieten in het kader van eenzelfde subsidieaanvraag.

Bij een transnationale mobiliteitsactie moeten minstens twee deelnemende organisaties (uit verschillende landen) betrokken zijn.

Scholen mogen ook postuleren in het kader van een Belgisch consortium met min. 3 organisaties waarvan 2 scholen, bv. een consortium gecoördineerd door een organiserende overheid (uitzonderlijk geval van een project dat rechtstreeks door een gemeente kan ingediend worden).

Het aanvraagdossier moet ofwel door een school die zijn personeel naar het buitenland stuurt ofwel door de coördinator van een Belgisch consortium ingediend worden.

De maximale looptijd van het project bedraagt 1 tot 2 jaar en de mobiliteitsactiviteit 2 (opeenvolgende) dagen tot 2 maanden (reis niet inbegrepen).

De aanvragen worden geëvalueerd op basis van volgende criteria :
- relevantie van het project
- kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering van het project
- impact en verspreiding van de resultaten binnen en buiten de scholen (bv. via een pedagogische dag)


Voor meer details : cf. Programmagids, pag. 64-67 (infra).
Bedrag en betaling
Het subsidiebedrag is afhankelijk van het gastland en het aantal deelnemers.

Voorbeelden van subsidiabele kosten :
- reizen naar het buitenland (op meer dan 10 km van de school)
- organisatorische ondersteuning (op basis van het aantal deelnemers)
- ondersteuning van personen met een handicap (100%)
- per diem voor de deelnemers
- inschrijvingskosten

Voor meer details, cf. Programmagids (infra) :
- pag. 68-69 (financiële regels eigen aan de actie)
- pag. 260-268 (financiële regels voor het gehele programma)
Procedure
Deze subsidie wordt op Vlaams niveau beheerd door de Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking (EPOS).

Algemene procedure

Cf. document met de algemene procedure in de rubriek « Procedure » van de programmafiche « Erasmus+»(infra).

Specifieke procedure

Om aan deze projectoproep deel te nemen, moet het formulier (en de bijlagen) ingevuld en op tijd ingediend worden. Het formulier KA 101 is beschikbaar in de “download sectie” op de site van EPOS. Men moet goed nagaan of het formulier overeenstemt met het betrokken jaar en indieningsdatum.
 
In een zeer belangrijk deel van het formulier wordt aan de organisatie of de coördinator van het consortium gevraagd om hun « Europees ontwikkelingsplan » te beschrijven.

Termijn voor het indienen van aanvragen

5 februari 2020 om 12 uur voor activiteiten die starten tussen 1 juni en 31 december 2020.

Indien er fondsen overblijven na de oproep, dan zouden de gedecentraliseerde agentschappen een bijkomende datum voor het indienen van aanvragen kunnen vastleggen op 1 oktober 2020 voor projecten die aanvangen tussen 1 januari en 31 mei 2021.


Een school mag slechts 1 project per termijn indienen. Maar een organisatie (bijv. een inrichtende macht) mag tegelijkertijd deel uitmaken van meerdere consortia of meerdere consortia coördineren.


Praktische inlichtingen
Gedecentraliseerde agentschap

EPOS
Hendrik Consciencegebouw 7C
Koning Albert II-laan, 15
1210 Brussel

Tel 02 553 97 31  -  www.epos-vlaanderen.be

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Alle inlichtingen (Oproep, officiële Programmagids, …) zijn terug te vinden in de programmafiche « Erasmus+ ».
Commentaar
Volgende sites, gefinancierd door Erasmus+, kunnen de uitwisseling van leerkrachten vergemakkelijken :
- www.etwinning.net : het betreft een virtueel uitwisselingsplatform tussen klassen van het basis- en het
  secondair onderwijs. Na inschrijving door de leerkracht of door het educatief personeel kan de tool gebruikt
  worden, zonder subsidies aan te vragen, om uitwisselingen op afstand te vergemakkelijken tussen min.
  2 klassen uit hetzelfde land of 2 verschillende landen.  Meer informatie over het gebruik van eTwinning in
  de klas is beschikbaar in deze Nederlandstalige gids.
- School Education Gateway (in het Nederlands): site met informatie/uitwisseling van goede praktijken die
  tevens een cursuscatalogus voorstelt voor de continue vorming van het schoolpersoneel en
  mobiliteitsmogelijkheden voor de leerkrachten.

Scholen en de volwasseneneducatie kunnen hun aanvraag indien gewenst vooraf eens laten nalezen door het Centrum Ryckevelde of de Landcommanderij Alden Biesen. Beide organisaties begeleiden scholen en de volwasseneneducatie bij het opzetten en uitvoeren van een internationaal project.

Landcommanderij Alden Biesen
Michèle Paulus
Kasteelstraat, 6
3740 Bilzen
Tel 089 51 93 52
E-mail : michele.paulus@cjsm.vlaanderen.be

Centrum Ryckevelde
Ryckevelde, 6
8340 Damme
Tel 050 35 27 20
E-mail : info@ryckevelde.be
Datum van de laatste update
05-02-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links