Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Erasmus+: Mobiliteit van jongeren en jeugdanimatoren (KA1)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra, Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Werkgelegenheid, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Internationale samenwerking
Voorwerp
De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep inzake mobiliteitsacties van jongeren en jeugdanimators in het buitenland voor onderwijs en beroepsopleiding in het kader van het programma « Erasmus+ » / kernactie 1.

« Erasmus + » is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014-2020 (cf. programmafiche).

Kernactie nr 1 (KA1 / Key Action KA1 in het Engels) beoogt de leermobiliteit van individuen in het buitenland te bevorderen.

Er kunnen 2 soorten projecten gefinancierd worden :
1) Uitwisseling van jongeren (werkprogramma met ateliers, debatten, rolspellen, enz.)
2) Mobiliteitsprojecten van jeugdanimators (uitvoeren van activiteiten zoals seminaries, vormingen, studie-
    bezoeken of andere)

In 2020 zal, voor de selectie van de projecten, de nadruk gelegd worden op volgende aspecten :
- de gemarginaliseerde jongeren bereiken, de bevordering van de diversiteit, de interculturele en
  interreligieuze dialoog, de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, verdraagzaamheid en respect
  voor de rechten van de mens, de opvoeding tot de media, het kritisch denken en de zin voor initiatief van
  jongeren
- de jeugdwerkers uitrusten met vaardigheden en methoden, inclusief op digitaal gebied, om de fundamentele
  waarden van de samenleving aan de jongeren over te brengen, o.m. om toegang te hebben tot moeilijk
  bereikbare jongeren en radicalisering te voorkomen. Een bijzondere aandacht zal besteed worden aan
  projecten die betrekking hebben op vluchtelingen, kandidaat-vluchtelingen en migranten
Toekenningsvoorwaarden
Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport, waaronder een gemeente, van een programmaland kan een aanvraag voor financiering indienen.

Bovendien kunnen groepen jongeren die actief zijn in de jeugdsector, maar niet noodzakelijk in het kader van een jeugdorganisatie, een financiering vragen.

Aantal partners te vinden : minstens 1 partner voor het onthaal van jongeren
- uit 1 ander « programmaland », dat coördinator mag zijn
- of uit 1 van de « partner-buurlanden van de EU » (regio’s 1 tot 4), die enkel partner mogen zijn, geen
  coördinator
Cf. lijst met de betrokken landen in de Programmagids, pag. 22-24 (infra).

Andere voorwaarden :
 
 
Uitwisseling
van jongeren
Mobiliteit van
jeugdanimatoren 
Looptijd activiteit
in het buitenland
5-21 dagen
(reisduur niet inbegrepen)

2 dagen tot 2 maanden
(reisduur niet inbegrepen)

Leeftijd
13-30 jaar
Geen leeftijfdsbeperking
In aanmerking komende deelnemers
16-60 jongeren
Maximum 50
(waaronder opleiders, facilitators)

N.B. De projecten voor vrijwilligerswerk zijn voor de periode 2018-2020 opgenomen in het programma « Europees Vrijwilligerskorps » : cf. fiche projectoproep.

De totale looptijd van het project (voorbereiding en evaluatie inbegrepen) bedraagt 3 tot 24 maanden.

De aanvragen van de acties die voor deze projectoproep in aanmerking komen, worden geëvalueerd op basis van volgende criteria :
- relevantie van het project
- kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering van het project
- impact en verspreiding

Voor meer details : cf. Programmagids, pag. 78-83 (infra).
Bedrag en betaling
Het subsidiebedrag is afhankelijk van het gastland, van het aantal deelnemers en van de soorten activiteiten.

Voorbeelden van subsidiabele kosten :
- reizen naar het buitenland (op meer dan 10 km)
- organisatorische ondersteuning
- ondersteuning voor specifieke behoeften (personen met een handicap en hun begeleiders)
- uitzonderlijke kosten (visa, verblijfstitels, inentingen, kansarme jongeren, bezoeken, garantie indien
  gevraagd door het Agentschap)

Voor meer details, cf. Programmagids (infra) :
- pag. 84-88 (financiële regels eigen aan de actie)
- pag. 260-268 (financiële regels voor het gehele programma)


Procedure
Deze subsidie wordt op Vlaams niveau beheerd door de vzw Youth in Action (JINT).

Algemene procedure

Cf. document met de algemene procedure in de rubriek « Procedure » van de Programmafiche « Erasmus+ » (supra).

Specifieke procedure

Om aan deze projectoproep deel te nemen, moet het formulier (en de bijlagen) ingevuld en op tijd ingediend worden. Het formulier is beschikbaar op de site van de JINT (rubriek “Downloads”). Men moet goed nagaan of het formulier overeenstemt met het betrokken jaar en indieningsdatum (de formulieren voor 2019 zijn nog niet beschikbaar, maar de formulieren van 2018 mogen als model gebruikt worden).
 
Termijn voor het indienen van aanvragen

- 5 februari 2020 om 12 uur voor projecten die aanvangen tussen 1 mei 2020 en 30 september 2020
- 7 mei 2020 om 12 uur voor projecten die aanvangen tussen 1 augustus 2020 en 31 december 2020
- 1 oktober 2020 om 12 uur voor projecten die aanvangen tussen 1 januari 2021 en 31 mei 2021
Praktische inlichtingen
Gedecentraliseerde agentschap

JINT vzw
Grétrystraat, 26
1000 Brussel

Tel 02 209 07 20  -  jint@jint.be  -  www.jint.be

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Alle inlichtingen (Oproep, officiële Programmagids, …) zijn terug te vinden in de programmafiche « Erasmus+ ».
Commentaar
Betekenis van de gebruikte termen in dit programma

- Jongeren: personen in de leeftijdsgroep 13 – 30 jaar
- Jeugdanimatoren: professionelen of vrijwilligers die tussenkomen in het niet-formeel onderwijs en
  die jongeren aanmoedigen in hun persoonlijke ontwikkeling (sociaal, educatief, professioneel)

Partnerschappen

Volgende site kan het zoeken naar partners vergemakkelijken (enkel in het engels) :
Otlas (www.salto-youth.net) -  (cf. inschrijving Houffalize).
Datum van de laatste update
09-06-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links