Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Fonds voor participatie en sociale activering
Subsidiërende overheid
Federale overheid
Begunstigde(n)
OCMW
Materie(s)
Werkgelegenheid, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
De Minister van Maatschappelijke Integratie verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotings- kredieten, subsidies aan de OCMW’s om de participatie en de sociale activering van hun gebruikers te bevorderen.

De participatie en sociale activering heeft als doel om de maatschappelijke participatie te verhogen en het sociaal isolement te doorbreken door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op zich, ofwel als een eerste stap in een traject voor socio-professionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een (latere) betaalde tewerkstelling (cf. hervorming, infra).

Met de gebruiker van het OCMW wordt bedoeld : iedere persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van openbare dienstverlening die behoort tot de opdrachten van het OCMW.

Het Fonds voor participatie en sociale activering wordt beheerd door de POD MI.
Toekenningsvoorwaarden
Beleidsprioriteiten

De middelen die aan de OCMW’s ter beschikking worden gesteld moeten ingezet worden voor hun belangrijkste noden binnen de volgende 3 grote beleidsprioriteiten :
 • Bevorderen van maatschappelijke participatie

  - de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve
    of culturele manifestaties
  - de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele
    of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke
    benodigdheden en uitrustingen
  - de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of
    sportief vlak
  - de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en de participatie van de doelgroep
    tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen
 • Organiseren van collectieve modules

  De financiering van het organiseren van collectieve modules, ofwel door het OCMW zelf, ofwel door een externe partner, dewelke de individuele begeleiding in het kader van de geďndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie kunnen aanvullen (taallessen, keukenateliers, …).
 • Bestrijden van kinderarmoede

  - de volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om de
    maatschappelijke integratie van kinderen van gebruikers via deelname aan sociale programma's
    te bevorderen (o.a. bij deelname aan sociale programma's, onderwijsondersteuning, psychologische
    ondersteuning, paramedische ondersteuning, de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen, …)
  - de volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun
    maatschappelijke integratie te bevorderen (kosten voor het opzetten van acties met het oog op de
    sociale integratie van kansarme kinderen, …)
Aanmoedigen van samenwerkingsverbanden

OCMW’s worden aangemoedigd om samen te werken en zo te genieten van de voordelen van schaalvergroting en expertiseverdeling. Het kan gaan om samenwerkingsverbanden tussen OCMW’s of met organisaties die de sociale, culturele en sportieve participatie en de toegang tot nieuwe informatie- en communicatietechnologieën voor mensen die in armoede leven als doelstelling hebben (organisaties worden voor de gemaakte kosten vergoed).

Subsidies

Verdeelsleutel

- 75% op basis van het aantal gerechtigden op een leefloon zoals voorzien door de wet van 26 mei 2002 (infra)
  of op een financiële maatschappelijke hulp terugbetaald door de staat in het kader van de wet van 2 april 1965
  (infra)
- 25% op basis van het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming zoals voorzien
  door de wet van 14 juli 1994 (infra)

Aanwending van de toelage

Volgende wijzigingen werden doorgevoerd ten gevolge van de Covid-19-crisis en door een streven naar administratieve vereenvoudiging :
* Betreffende de bestedingspercentages :
  - afschaffing van de bestedingspercentages voor de luiken ‘collectieve modules’ en ‘kinderarmoede’. Het
    OCMW kan de toegekende toelage vrijelijk besteden binnen de krijtlijnen van het uitvoeringsbesluit.
  - afschaffing van het begrip ‘klein OCMW’ (toelage minder dan of gelijk aan 5.000 euro)
* Betreffende de personeelskosten binnen het kader van de collectieve modules
  De personeelskosten worden beperkt tot max. 50% van het totaalbedrag van de toelage.
Meer info in de administratieve onderrichting (infra).


Activiteiten

Cf. Niet-limitatieve lijst van (niet) toegestane activiteiten (cf. document op de site van de POD MI, infra).

Subsidieperiode

De subsidieperiode is afgestemd op het kalenderjaar en loopt van 1 januari tot 31 december.
Bedrag en betaling
Het toegekende bedrag per OCMW zal jaarlijks, na de stemming van de begrotingswet, als bijlage bij het KB gevoegd worden.

Begroting 2020 (6 eerste maanden) : 7.834.396 euro
Cf. verdeling per OCMW als bijlage bij het KB van 31.07.2020 (infra).


Begroting 2020 (tweede helft) : 7.834.396 euro
Cf. verdeling per OCMW als bijlage bij het KB van 10.12.2020 (infra).


Procedure
Om de toelage te verantwoorden moet het OCMW jaarlijks een jaarverslag indienen via de applicatie “Uniek jaarverslag”.

Uiterlijke indieningstermijn voor het elektronisch jaarverslag 2020 : 28 februari 2021.
Praktische inlichtingen
POD Maatschappelijke Integratie
Dienst Armoedebeleid
Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan, 50 bus 165
1000 Brussel

Front desk   -  Tel 02 508 85 85  -  vraag@mi-is.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site van de POD MI.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de participatie en de sociale activering

10.12.2020 KB houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2020 (B.S., 22.12.2020).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 184550


18.08.2020 Onderrichting houdende de toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers voor de eerste 6 maanden van het jaar 2020 (cf. document op de site van de POD MI, infra).

31.07.2020 KB houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2020 (B.S., 31.07.2020).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 184550


29.05.2017 Omzendbrief betreffende de toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers vanaf 2017 – Resultaatindicatoren in de vorm van kwantitatieve gegevens (cf. document op de site van de POD MI, supra).

Betreffende de gebruikers van vervangingsinkomens en sociale tegemoetkomingen

26.05.2002 Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (B.S., 31.07.2002).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 176605

02.04.1965 Wet betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 06.05.1965).  [art. 5]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 25204

14.07.1994 Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S., 27.08.1994).  [art. 37, §19]

Datum van de laatste update
06-01-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links