Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Jeugdorganisaties
Subsidiërende overheid
Franse Gemeenschap
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp
De Franse gemeenschap verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, werkingssubsidies aan erkende jeugdorganisaties.

Jeugdorganisaties zijn verenigingen van natuurlijke personen of van rechtspersonen die de volgende doelstellingen nastreven :
1° de ontwikkeling van een verantwoordelijk, actief, kritisch en solidair burgerschap bij jongeren bevorderen door de bewustwording en de kennis van de realiteiten van de samenleving, van verantwoordelijkheid en actieve deelneming aan het maatschappelijke, economische, culturele en politieke leven alsook de invoering en de bevordering van sociaal-culturele activiteiten en van activiteiten inzake permanente opvoeding
2° gelijkheid, rechtvaardigheid, gemengdheid, democratie en solidariteit nastreven
3° de ontmoetingen en de uitwisselingen tussen de individu's, de sociale groepen en de culturen in al hun diversiteit bevorderen
4° aan praktijken inzake culturele democratie deelnemen door middel van processen van permanente opvoeding, waarbij de jongeren, uitgaande van de door hen beleefde realiteiten, hun kijk op de samenleving en de wereld kunnen opbouwen en uitwisselen en collectief kunnen handelen
5° jongeren voorzieningen ter beschikking stellen voor hun ontplooiing, ervaring, expressie, informatie en nadenken, in het algemeen zonder winstoogmerk, die de actieve opvoeding door hun gelijken bevorderen
6° rekenschap geven van de wijze waarop ze de jongeren werkelijk laten deelnemen aan het nastreven van hun doelstellingen

Deze organisaties worden onderverdeeld in 5 categorieën:
- thematische bewegingen
- jeugdbewegingen
- jeugddiensten
- federaties van jeugdorganisaties
- federaties van jongerencentra

Met werkingssubsidies wordt bedoeld: alle uitgaven die niet afgeschreven kunnen worden (salarissen, vormingen, consumptiegoederen, ...).
Praktische inlichtingen
Contact :

Franse gemeenschap
Jeugddienst
Léopold II-laan, 44
1080 Brussel

Mevr. Patricia HUBERT  -  Tel 02 413 25 78  -  patricia.hubert@cfwb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de Franse gemeenschap: www.servicejeunesse.cfwb.be
Commentaar
Indien u nadere inlichtingen wenst over deze subsidie, kan u de Franse versie van de fiche raadplegen.
Datum van de laatste update
29-05-2013

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links