Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Driejarige investeringsdotatie (2019 - 2021)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Kerkfabrieken en kerkraden
Materie(s)
Mobiliteit, Investeringen van openbaar nut, Wegen, Groene ruimten, Begraafplaatsen, Gebouwen, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent een driejarige investeringsdotatie aan de gemeenten bestemd voor de aanmoediging van investeringen van openbaar nut op het grondgebied van het BHG.

De driejarige investeringsdotatie (DID) wordt onder de gemeenten verdeeld evenredig met hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten (cf. fiche) en wordt vastgelegd voor opeenvolgende perioden van 3 jaar.

De Regering maakt aan de gemeenten het bedrag van hun aandeel in de DID bekend, voor het begin van elke driejarige periode (cf. tabellen op de site van BPB, infra).
Toekenningsvoorwaarden
Driejarig investeringsprogramma (DIP)

Elke subsidieaanvraag wordt afhankelijk gesteld van de opstelling van een GDIP (cf. fiche).

Projecten

De gesubsidieerde projecten moeten aan volgende voorwaarden voldoen :
- de begunstigde verbindt zich ertoe het gesubsidieerd goed te onderhouden en te beheren
- de begunstigde verbindt zich ertoe het goed waarvoor een subsidie toegekend wordt noch te vervreemden
  noch de bestemming ervan te wijzigen binnen de 20 jaar na de toekenning van de subsidie
- de begunstigde heeft binnen de 20 jaar geen subsidies ontvangen voor hetzelfde voorwerp
- de begunstigde beschikt over een recht van opstal op het goed waarvoor hij/zij een subsidie krijgt
- totale investeringskost : min. 75.000 euro, inclusief BTW (behalve voor de studies)
- als de investering betrekking heeft op een te verwerven goed, moet de bestemming ervan overeenstemmen
  met de bestemming waarin de plannen vermeld in art. 13 van het BWRO voorzien
- de aanvraag werd goedgekeurd door de gemeenteraad

Voor meer details : cf. art. 21 van Ordonnantie 1998 (infra).

Subsidieerbare investeringen

Volgende investeringen zijn subsidieerbaar :
- inzake openbare ruimten : de wegeninfrastructuur, de uitrusting van de wegeninfrastructuur, de groene
  ruimten, de uitrusting van groene ruimten, de gevels van beschermde gebouwen, de kunstwerken en
  de begraafplaatsen
- inzake gebouwen : de oprichting en de renovatie van gebouwen bestemd voor de administratie, voor het
  uitoefenen van erkende erediensten en de lekenmoraal, voor het beheer en het onderhoud van begraaf-
  plaatsen en crematoria, voor werken die bijdragen tot een rationeel energiegebruik
- de studies die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van bovenvermelde investeringen

Voor meer details : cf. art. 16 – 20 van Ordonnantie 1998 (infra).

Niet-subsidieerbare investeringen

De werken en de studies die subsidieerbaar zijn krachtens de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende de organisatie van de herwaardering van de wijken (cf. fiche) zijn niet subsidieerbaar krachtens Ordonnantie 1998 (infra).

Komen niet in aanmerking voor subsidies, de werken die niet in overeenstemming zijn met het gewestelijk mobiliteitsplan en het gemeentelijk mobiliteitsplan, zoals opgemaakt volgens de ordonnantie van 26.07.2013 (Hfdst. V) tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijzing van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit (B.S., 03.09.2013).

Zijn niet subsidieerbaar krachtens het BBHR 2018 (infra) :
- de werken en prestaties die door derden ten laste worden genomen en de BTW als die door de
  begunstigde van de subsidie teruggewonnen wordt
- de uitgaven voor voorzieningen of meubels, als die niet onroerend per bestemming zijn
- de niet beschreven, niet geplande en niet gekwantificeerde werken
- de niet duidelijk omschreven en toegelichte werken van diverse aard

Voor meer details : cf. art. 22 van BBHR 2018 (infra).
Bedrag en betaling
Bedrag

Het bedrag van de DID wordt vastgelegd voor perioden van 3 jaar.

De Regering stels het percentage vast voor de subsidiëring van de projecten :
- basispercentage : 50% van de kostprijs van de subsidieerbare werken
- de basispercentage wordt verhoogd tot 70% voor de werken en de studies die voorkomen op de lijst van de
  prioriteiten van het GewOP en voor de investeringen inzake de sanering
- het percentage wordt van 70% naar 90% verhoogd voor :
  . de gemeenten die dit uitdrukkelijk aanvragen en die voor het jaar dat aan elke driejarige periode vooraf-
    gaat een algemene dotatie per inwoner ontvangen hebben die het gewestelijk gemiddelde overschrijdt
  . de stad Brussel voor de werken verwezenlijkt in de Vijfhoek
  . de investeringen inzake gebouwen als de energieprestatie de passieve standaard bereikt bij investeringen
    voor de bouw van gebouwen en de standaard lage energie bij investeringen voor de renovatie van
    gebouwen

Voor meer details betreffende :
- de berekening van de subsidie : cf. art. 28-21 van Ord. 1998 en art. 17 van BBHR 2018 (infra)
- de prioriteiten van het GewOP : cf. tabel op pag. 9 van het Vademecum (infra)

Betaling

- een voorschot van 80% van het subsidiebedrag a.d.h.v. een schuldvordering
- het saldo na ontvangst van de eindafrekening
Procedure
De voornaamste etappes van de procedure zijn :
- de inschrijving van de projecten in een GDIP en de goedkeuring van dit programma door de Regering
- de aanvragen tot toekenning van de subsidies (uiterlijk op 31 december 2021)
- het overleg met het begeleidingscomité en het opstellen van notulen voor de verschillende projecten
- de indiening van de eindafrekening

Voor meer details : cf. art. 21 – 27 van Ordonnantie 1998, BBHR 2018 en het Vademecum (infra).
Praktische inlichtingen
Cf. contactpersonen vermeld in de fiche « GDIP 2019-2021 » (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Cf. Wettelijke en reglementaire bronnen (Vademecum, Check-lists, …) in de fiche « GDIP 2019-2021 » (supra).
Commentaar
Cf. de rubriek « Synoptische tabellen » voor een algemeen overzicht van :
- de investeringen van openbaar nut
- het GDIP 2019-2021
Datum van de laatste update
19-03-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links