Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Gemeentelijk driejarig investeringsprogramma (GDIP 2019 - 2021)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Kerkfabrieken en kerkraden
Materie(s)
Mobiliteit, Investeringen van openbaar nut, Groene ruimten, Begraafplaatsen, Gebouwen, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen op het grondgebied van het BHG.

De gemeenten moeten een Gemeentelijk driejarig Investeringsprogramma (GDIP) opstellen met de geplande investeringsprojecten.

Een GDIP bestaat uit 2 luiken :
 1. Een driejarige investeringsdotatie (cf. fiche DID) :
  - wordt toegekend aan de gemeenten, de OCMW’s en de kerkfabrieken en consistories
  - is bestemd voor de aanmoediging van investeringen van openbaar nut betreffende de openbare
    ruimten, de administratieve gebouwen, de sanering en de studies (cf. uitzondering voor begraaf-
    plaatsen)
 2. Een driejarige ontwikkelingsdotatie (cf. fiche DOD) :
  - wordt toegekend aan de gemeenten en OCMW’s
  - is bestemd voor projecten van gewestelijk belang, voor zover deze projecten opgenomen zijn in de
    door de Regering vastgelegde lijst van de prioriteiten van het Gewestelijk ontwikkelingsplan
De 2 luiken van dit programma berusten op een vastleggingskrediet uitgetrokken op de gewestbegroting en worden toegekend voor opeenvolgende perioden van 3 jaar (2019-2021). Van dit krediet is 70% bestemd voor de DID en 30% voor de DOD (cf. tabel, infra).
Toekenningsvoorwaarden
Opstelling van een GDIP

Elke subsidieaanvraag wordt afhankelijk gesteld van de opstelling van een GDIP. Dit programma kan door de aanvrager binnen de driejarige periode worden gewijzigd. Enkel projecten ingeschreven in het GDIP komen in aanmerking voor een subsidie.

Het GDIP wordt opgesteld op een formulier (cf. bijlage van BBHR 2018, infra) en bevat ten minste de volgende elementen :
- een lijst van de geplande investeringen door de gemeenten in het kader van de DID
- een beschrijving van het doel van de investeringen
- een raming van de uitgaven voor elke investering
- het gevraagde subsidiëringspercentage
- de vermelding van de financieringsmiddelen voor het niet-gesubsidieerde deel van de investering
- een planning van de werken en de procedures
- de notulen van de vergadering van het begeleidingscomité, voorafgaand aan de indiening van het programma

De OCMW’s en de kerkfabrieken/consistories moeten hun GDIP ter goedkeuring aan de gemeente voorleggen.

Investeringen van openbaar nut

De subsidieerbare investeringen in het kader van GDIP zijn :
- de openbare ruimten (de wegeninfrastructuur, de groene ruimten, begraafplaatsen, …)
- de gebouwen (verwerving, oprichting, renovatie)
- de sanering (rioleringsnetwerk)
- de studies (noodzakelijk voor de verwezenlijking van investeringen)

Voor meer details : cf. art. 16 – 20 van Ordonnantie 1998 (infra).

Begeleidingscomité

Er wordt voor elke gemeente een begeleidingscomité opgericht, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van het GOB en de betrokken gemeente, om het ontwerp van GDIP van de betrokken gemeente te onderzoeken.
Bedrag en betaling
De subsidiebedragen worden bepaald voor opeenvolgende perioden van 3 jaar :
- DID : het bedrag is evenredig met de algemene dotatie aan de gemeenten (cf. fiche ADG)
- DOD : de enveloppen worden, per prioriteit, door de Regering vastgelegd tijdens de driejarige periode.
  Ze worden vervolgens verdeeld op basis van de projectoproepen.

Cf. Tabellen met de uitgekeerde bedragen per gemeente op de site van BPB (infra).
Procedure
- goedkeuring van het GDIP door de gemeenteraad
- het GDIP moet naar de Regering gestuurd worden, ten laatste twaalf maanden voor het einde van de
  driejarige periode waarop het betrekking heeft
- goedkeuring van het GDIP, binnen de 30 dagen na ontvangst ervan, door de Regering

Voor meer details : cf. art. 8 – 11 van Ordonnantie 1998 (infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen
Directie Investeringen
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

Directeur
Dhr. Jean-Pierre BUELENS


Secretariaat (tvs-gsw@gob.brussels)

Mevr. Christine FRERE   -   Tel 02 800 32 92   -   cfrere@gob.brussels
Mevr. Cinthia CALLEWAERT   -   Tel 02 800 32 31   -   ccallewaert@gob.brussels

Ingenieurs


Dhr. Olivier KHASSIME   -   Tel 02 800 33 24   -   okhassime@gob.brussels
Dhr. Thierry HENRY   -   Tel 02 800 33 69   -  thenry@gob.brussels
Mevr. Françoise BEIRENS   -   Tel 02 800 33 27   -   fbeirens@gob.brussels


Alle inlichtingen (o.a. informatiesessie van 22 januari 2019), reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van BPB.
Wettelijke en reglementaire bronnen
19.07.2018 BBHR tot vastlegging van de procedures voor het aanvragen en de vereffening van de subsidies beoogd door de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen (B.S., 06.09.2018).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 323874

22.04.1999 houdende oplegging van sociale clausules bij de toewijzing van overheidsopdrachten in het raam van de uitvoering van investeringen van openbaar nut (B.S., 09.09.1999).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 158090

16.07.1998 Ordonnantie betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen (B.S., 20.08.1998).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be

Meer info in Inforum : zie document nr. 136440

 

Commentaar
Cf. de rubriek « Synoptische tabellen » voor een algemeen overzicht van :
- de investeringen van openbaar nut
- het GDIP 2019-2021
Datum van de laatste update
19-03-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links