Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Sociale samenhang
Subsidiërende overheid
Franse Gemeenschapscommissie
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Preventie en veiligheid, Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Werkgelegenheid, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De Franse gemeenschapscommissie verleent, binnen de perken van de kredieten, subsidies aan lokale initiatieven in het kader van de sociale samenhang.

Onder sociale samenhang verstaat men het geheel van sociale processen die bijdragen tot het vrijwaren van gelijke kansen en voorwaarden en het economisch, sociaal en cultureel welzijn van alle personen of groepen van personen, zonder discriminatie, zodat het voor iedereen mogelijk is om actief deel te nemen aan de maatschappij en er erkenning te vinden.

Het doel van deze processen is in het bijzonder de strijd tegen elke vorm van discriminatie en sociale uitsluiting door middel van een beleidsontwikkeling inzake maatschappelijke integratie, interculturaliteit, sociaal-culturele diversiteit en het samenleven van de verschillende plaatselijke gemeenschappen.

Ze worden inzonderheid aangewend door de uitbouw van communautaire actie in de wijken en netwerking.
Commentaar
Indien u nadere inlichtingen wenst over deze subsidie, kan u de Franse versie van de fiche raadplegen.
Datum van de laatste update
15-06-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links