Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Diensten gemeenschapswachten
Subsidiërende overheid
Federale overheid
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Preventie en veiligheid
Voorwerp
De FOD Binnenlandse Zaken verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, een financiële toelage aan gemeenten als tussenkomst in de kosten die voortkomen uit de uitvoering van diensten gemeenschapswachten. 

Een dienst gemeenschapswachten is belast met veiligheids- en preventieopdrachten, gericht op het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van openbare overlast en criminaliteit door middel van een of meerdere van de volgende activiteiten :
1° het sensibiliseren van het publiek aangaande de veiligheid en de criminaliteitspreventie
2° het informeren van de burgers om het veiligheidsgevoel te verzekeren en het informeren en signaleren
     aan de bevoegde diensten van problemen op het vlak van veiligheid, milieu en het wegennet
3° het informeren van automobilisten over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen
    sensibiliseren met betrekking tot het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het correct
    gebruik van de openbare weg, alsook het helpen van kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen bij
    het veilig oversteken
4° het vaststellen van inbreuken op gemeentelijke reglementen en verordeningen in het kader van de wet van
    24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (infra), zonder afbreuk te doen aan
    artikel 21, § 1, 1° van voormelde wet en voor zover het gaat om inbreuken die uitsluitend het voorwerp
    kunnen uitmaken van administratieve sancties, of inbreuken als bedoeld in artikel 3, 3° van voormelde wet.
    Voor wat betreft vaststellingen van inbreuken op het stilstaan en parkeren dienen deze personen te voldoen
    aan de minimumvoorwaarden als bedoeld in artikel 21 § 1, 1° van voormelde wet.

5° het uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij
    evenementen georganiseerd door de overheid
6° de ontradende aanwezigheid ter preventie van conflicten tussen personen, met inbegrip van de geweldloze
    tussenkomst bij vaststelling van verbale conflicten tussen personen
7° het begeleiden van schoolgaande kinderen die zich in groep, te voet of per fiets, van thuis naar hun school
    begeven en omgekeerd

Een dienst gemeenschapswachten kan haar activiteiten uitsluitend organiseren op de openbare wet en openbare plaatsen, met uitzondering van de 5de activiteit.

De personen die volgende bovenvermelde activiteiten uitoefenen :
- 1°, 2°, 3°, 5°, 6° en/of 7° worden gemeenschapswachten (GW) genoemd
- 4° en het vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke retributiereglementen worden
   gemeenschapswachten-vaststellers (GWV) genoemd

Alle voormalige niet-politionele publieke veiligheidsfuncties (stadswachten, parkwachters, …) vallen nu onder één gemeenschappelijke benaming: de gemeenschapswachten.
Toekenningsvoorwaarden
Oprichting

Om een dienst gemeenschapswachten op te richten moet de organiserende gemeente volgende voorwaarden vervullen :
- een intern reglement opstellen (deontologische regels, omschrijving opdrachten, …)
- een overeenkomst met de lokale politie sluiten (contactpersoon, samenwerking, informatie-uitwisseling,…)
- een procedure voor klachtenbeheer instellen
- een gemeenteambtenaar aanstellen als diensthoofd van de gemeenschapswachten (belast met de
  operationele leiding)
- toezicht houden op de de gemeenschapswachten
- …
Voor meer details : cf. art. 6, 9 17 en 20 van Wet 2007 (infra).

De GW, de GWV en de gemeenteambtenaar belast met de leiding van de dienst, moeten voldoen aan de volgende toelatingsvoorwaarden :
- minstens 18 jaar oud zijn
- niet veroordeeld geweest zijn
- voldoen aan voorwaarden inzake opleiding en vorming
- …
Voor meer details : cf. art. 8 en 10 van Wet 2007 (infra).

De GW en de GWV moeten voldoen aan volgende uitoefeningsvoorwaarden :
- een uniforme werkkleding dragen (cf. ook MB van 07.12.2008, infra)
- een minimale basisopleiding volgen (cf. ook KB van 15.05.2009, infra)
- houder zijn van een identificatiekaart
- …
Voor meer details : cf. art. 11 - 12 van Wet 2007 (infra).

Elke gemeente kan opteren voor het sociaal dispositief van haar keuze en zo aan de beambten het statuut toekennen dat zij het meest geschikt acht. Een dienst GW kan bestaan uit :
- personen die rechtstreeks door de organiserende gemeente in dienst worden genomen via een
  arbeidsovereenkomst (bediende, arbeider, …) (*)
- personen die onrechtstreeks door de organiserende gemeente in dienst worden genomen (via een
  PWA-agentschap)
- personen die onrechtstreeks door de organiserende gemeente in dienst worden genomen via een
   door haar opgerichte rechtspersoon (VZW, …)

(*) De federale activeringsmaatregel ACTIVA-PVP werd in de 6de Staatshervorming geregionaliseerd : de aangeworven personeelsleden (nieuwe aanwervingen) en/of behouden personeelsleden (aangeworven voor
1 januari 2018) onder statuut ACTIVA-PVP, komen in aanmerking voor de federale toelage, zoals vermeld in het KB van 25.12.2017 (infra).

Subsidies

Om voor subsidies in aanmerking te komen moet de gemeente :
- begunstigde zijn van een Strategisch Veiligheids- en preventie plan (cf. fiche)
- een overeenkomst afsluiten met de Minister van Binnenlandse Zaken
Bedrag en betaling
2018

Jaarlijkse toelage voor de aanwerving van een GW in het kader van het SVPP : max. 17.200 euro per VTE voor de tewerkstellingskosten (cf. art. 3-4 van het MB van 17.09.2018, infra).

Cf. Lijst met de toegekende bedragen per gemeente voor de periode van 01/01/2018 tot 31/12/2018 in bijlage van het MB van 17.09.2018 (infra).

2014-2017

Bedrag

Cf. lijst met de jaarlijkse bedragen voor de periode van 01/01/2014 tot 31/12/2017 in bijlage van KB 2013 (infra).

Betaling

- een eerste schijf van 80 % van deze toelage wordt gestort ten vroegste op 1 april van het desbetreffende
  jaar
- het saldo wordt gestort na de geldigheidsperiode van de overeenkomst en na controle van het financieel
  dossier ingediend door de gemeenten ter verantwoording van het gebruik van de toelage
Procedure
Oprichting

- de organiserende gemeente stelt een dienst van gemeenschapswachten in, nadat hiertoe beslist is in de
  gemeenteraad. Het gemeenteraadsbesluit omvat minimum de elementen zoals vermeld in art. 6 van de
  Wet van 15.05.2007 (infra)
- binnen de 3 maanden maakt de gemeente het gemeenteraadsbesluit tot oprichting van de Dienst 
  Gemeenschapswachten over aan de Minister van Binnenlandse Zaken

Subsidie

De dispositieven Gemeenschapswachten moeten geïntegreerd zijn in de SVPP 2014 - 2017 (cf. fiche, supra).
Praktische inlichtingen
FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid
Waterloolaan, 76
1000 Brussel

Mevr. Evy DE MUYNCK  -  Tel 02 557 34 09  -  evy.demuynck@ibz.fgov.be  -  www.besafe.be

Wettelijke en reglementaire bronnen

15.07.2018 Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (B.S., 25.09.2018).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr.322716

17.09.2018 MB ter uitvoering van het KB van 25.12.2017 tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen (B.S., 27.09.2018).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr.324235


25.12.2017 KB tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen (B.S., 18.01.2018).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 317939

24.12.2013 MB tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017 (B.S., 31.12.2013).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 279551

24.06.2013 Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (B.S., 01.07.2013).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 273059

07.11.2013 KB betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten (B.S., 29.11.2013).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 278393


03.05.2010 Omzendbrief PREV 32 waarbij uitleg verschaft wordt bij de functie van gemeenschapswacht en bij de instelling van de dienst gemeenschapswachten (B.S., 03.05.2010).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 246835

15.05.2009 KB tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen (B.S., 02.06.2009).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 238754

07.12.2008 MB betreffende de werkkleding en het embleem van de " gemeenschapswachten "
(B.S., 22.12.2008).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 233979

15.05.2007 Wet tot instelling van de functie van ge
meenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet (B.S., 29.06.2007).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 220684

Commentaar
Voor een algemeen overzicht van de federale subsidies inzake ‘Veiligheid en Preventie’ : cf. tabel in de rubriek ‘Commentaar’ van de fiche ‘Strategische veiligheids- en preventieplannen’.

Voor een algemeen overzicht van de subsidiërende overheden en subsidies inzake « Veiligheid en Preventie » in het BHG, cf. de rubriek « Synoptische tabellen » voor volgende tabellen :
- « Veiligheid en preventie in het BHG »
- « De strijd tegen radicalisme in het BHG »
Datum van de laatste update
30-11-2018

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links