Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Covid-19-crisis : uitzonderlijke subsidie
Subsidiërende overheid
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Begunstigde(n)
OCMW
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De leden van het Verenigd College bevoegd voor Gezondheid en Welzijn, Elke VAN DEN BRANDT en Alain MARON, verlenen een uitzonderlijke subsidie aan de 19 Brusselse OCMW’s om hen in staat te stellen de verschillende gevolgen van de COVID-19-crisis voor het welzijn en de gezondheid het hoofd te kunnen bieden op korte en middellange termijn.

De toegekende bedragen kunnen gebruikt worden voor uitgaven gemaakt tussen 1 maart 2020 en 31 december 2021.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De 19 Brusselse OCMW’s.

Verdeling van de middelen - Modaliteiten

 • Schijf A

  De middelen moeten een algemene bestemming hebben op de bijkomende lopende uitgaven veroorzaakt door de COVID-19-crisis, voor zover die niet kunnen gedekt worden door andere financieringen :
  - bijkomende hulp aan personen die de inkomensgrens voor het leefloon niet of met 1 tot 25%
    overschrijden
  - welzijn van de werknemers en persoonlijke beschermingsmiddelen
  - personeelskosten
  - COVID-uitgaven zonder speciale voorwaarden

 • Schijf B

  De middelen moeten een specifieke bestemming hebben :
  - projecten die sociale onderbescherming en het gebrek aan toegang tot rechten bestrijden
  - projecten met volgende thema’s : voedselhulp, sociale energie- en waterverbruikbegeleiding,
    schuldbemiddeling, ondersteuning bij woonbegeleiding, sociale coördinaties, gezondheid en
    geestelijke gezondheid, specifieke hulp aan eenoudergezinnen of kinder- en jeugdarmoede
    bestrijden, digitale kloof

  De projecten zullen geselecteerd worden op basis van de volgende elementen :
  - geschikte en duidelijke methodologie
  - vernieuwende aanpak, participatieve filosofie en betrokkenheid van de doelgroepen
  - lokale verankering en aanvullende meerwaarde
  - bevordering van de integratie en uitwisseling tussen de actoren op het terrein
  - beschrijving van de verwachte resultaten en de ingezette middelen
  - repliceerbaarheid, realistische planning en redelijke kosten
Bedrag en betaling
Bedrag

Het budget van de uitzonderlijke subsidie bedraagt 30 miljoen euro en bestaat uit twee delen :
- Schijf A : 18 miljoen euro
- Schijf B : 12 miljoen euro

Verdeling per OCMW conform de verdeelsleutel van het BFMW (cf. fiche) : cf. excel-tabel (infra).

Betaling

Uitbetaling 100% voor 31 december 2020 :
- Schijf A : in een enkele schijf na kennisgeving van het subsidiebesluit
- Schijf B : volgens modaliteiten vastgelegd in een overeenkomst
Procedure
Schijf A

Het verantwoordingsdossier moet uiterlijk op 31 maart 2022 ingediend worden.

Schijf B

De ontwerpovereenkomst moet uiterlijk op 20 november 2020 ingediend worden bij de Diensten van het Verenigd College van de GGC.
Praktische inlichtingen
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Belliardstraat, 71
1000 Brussel

Leidend ambenaar : Dhr. Nicolas LAGASSE - subsidies@ggc.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
16.09.2020 Omzendbrief betreffende de toekenning en rechtvaardigingsvoorwaarden van de uitzonderlijke subsidie van 30 miljoen euro aan de 19 Brusselse OCMW’s – COVID-19- crisis.
Meer info in Inforum : zie document nr 339121 (cf. Bijlagen : Excel-tabel – Criteria – Ontwerpovereenkomst – Omzendbrief).
Datum van de laatste update
23-11-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links