Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
COVID-19 : doelgroep OCMW’s
Subsidiërende overheid
Federale overheid
Begunstigde(n)
OCMW
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De Minister van Sociale Integratie verleent een toelage aan de OCMW’s om hen toe te laten materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening te bieden aan de gebruikers.

Met gebruiker wordt bedoeld : de persoon die zich in een moeilijke sociale situatie bevindt en een deel van zijn inkomen en/of van zijn koopkracht heeft verloren als gevolg van COVID−19 en die gebruik maakt van of in aanmerking zou kunnen komen om beroep te doen op de diensten die tot de taken van het centrum behoren, in welke vorm dan ook.
Toekenningsvoorwaarden
Begungstigden

De OCMW’s.

Gebruik van de toelage

De OCMW’s kunnen deze toelage gebruiken voor:
1° het verlenen van hulp voor huisvesting, met inbegrip van de lasten uitgezonderd de huurwaarborg
2° het verlenen van hulp voor energieverbruik met inbegrip van de noodzakelijke begeleiding en sociale
     en budgettaire geleiding
3° het verlenen van hulp voor digitale ondersteuning met het oog op het bevorderen van het online opstarten
     van procedures, sociale contacten en onderwijsondersteuning
4° het verlenen van psychosociale hulp om de kosten te dekken van erkende professionele hulpverleners bij
     huiselijk geweld, angstproblemen en psychiatrische onrust
5° het verlenen van hulp op het gebied van gezondheid
6° het verlenen van hulp bij onbetaalde facturen als gevolg van een beperking van de middelen
7° het verlenen van andere primaire behoeften
8° het verlenen van steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede


De toelageperiode van dit besluit loopt van 1 april 2020 tot en met 31 december 2021 (cf. Omzendbrief van 15.10.2020 + Wet van 27.10.2020, infra).

In geval van verplichte quarantaine in een krappe woning, kan het OCMW de kosten voor een passende tijdelijk verblijf ten laste nemen : cf. Omzendbrief van 29.09.2020 ter aanvulling van de omzendbrief van 14.07.2020 (infra).

Verdeling van de toelage

- 75% op basis van het aantal personen dat recht heeft op een leefloon
- 25% op basis van het aantal begunstigden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
Bedrag en betaling
Budget

- 115 miljoen euro voor maatschappelijke dienstverlening
- 10 miljoen voor uitgaven i.v.m. personeelskosten en werkingskosten die nodig zijn voor de uitvoering
  van de maatregel

Bedrag

Cf. verdeling per OCMW in bijlage van het KB (infra).

Betaling

- 75% na de publicatie van het KB
- 25% in de loop van het 4e kwartaal van 2020
Procedure
Het OCMW moet uiterlijk op 28 februari 2022 een elektronisch verslag indienen, bestaande uit de gegevens over de activiteiten en een financieel overzicht.
Praktische inlichtingen
POD Maatschappelijke Integratie
Dienst Armoedebeleid
Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan, 50/165
1000 Brussel

Tel 02 508 85 85  -  vraag@mi-is.be

Alle inlichtingen en documenten zijn beschikbaar op de site van de POD MI.
Wettelijke en reglementaire bronnen
27.10.2020 Wet tot wijziging van de art. 5, par. 2 en 6 van het KB 13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie 'COVID-19' voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 30.11.2020).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 340515

15.10.2020 Omzendbrief betreffende de wet tot wijziging van het KB van 13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (cf. document op de site van de POD MI).
 
02.10.2020 Administratieve instructies betreffende de subsidie « COVID-19 » (Nota).

29.09.2020 Omzendbrief ter aanvulling van de omzendbrief van 14.07.2020 betreffende het KB van 03.07.2020 tot wijziging van het KB van 13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie 'Covid-19' voor de doelgroep van de OCMW’s (cf. document op de site van de POD MI, supra).


14.07.2020 Omzendbrief betreffende het KB van 03.07.2020 tot wijziging van het KB van 13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie 'Covid-19' voor de doelgroep van de OCMW’s (cf. document op de site van de POD MI, supra).

03.07.2020 KB tot wijziging van het KB van 13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 09.07.2020).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 337687

27.05.2020 Omzendbrief. betr. het KB houdende het invoeren van een subsidie 'Covid-19' voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (cf. document op de site van de POD MI, supra).

13.05.2020 KB houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 20.05.2020).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 336308
Datum van de laatste update
07-01-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links