Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Gelijke kansen en diversiteit : initiatieven – projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De projectoproep werd op 15 juni 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep om initiatieven te ondersteunen die gelijke kansen bevorderen.
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemers

Brusselse organisaties die actief zijn binnen het domein van gelijke kansen en diversiteit.

Initiatieven

De initiatieven moeten een positieve impact hebben op :
- gender
- seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie
- etnische en culturele origine
- toegankelijkheid voor personen met een handicap
- handicap
- geweld

Subsidiabele uitgaven

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, komen volgende categorieën van uitgaven in aanmerking :
- huur en huurlasten
- promotie- en publicatiekosten
- administratieve kosten
- voertuig- en verplaatsingskosten
- vergoedingen aan derden, onderaannemers, honoraria
- niet-structurele personeelskosten
Bedrag en betaling
Het subsidiebesluit vermeldt : het toegekende subsidiebedrag, de betalingsmodaliteiten, de toegelaten categorieën van uitgaven en de verschillende deadlines tegen dewelke een schuldvordering of afrekeningsdossier bij de administratie moet ingediend worden.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 15 juni 2020 bij equal.brussels ingediend worden (cf. aanvraagformulier op de site equal.brussels, infra).

Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
equal.brussels
City Center
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

Tel 02 800 36 75  -  equalsubsidies@gob.brussels

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site van equal.brussels.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Subsidiegids voor projecten binnen het domein van Gelijke Kansen in het BHG (cf. document op de site van equal.brussels, supra).
Datum van de laatste update
28-08-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links