Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Investeringen van openbaar nut : jaarlijkse subsidies (2019-2021)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Besturen belast met het beheer van het tijdelijke van de erkende erediensten, Instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, Intercommunales, Bestuursorganen van de erkende erediensten (andere dan kerkfabrieken en kerkraden), Rechtspersonen die onroerende goederen beheren die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de moraal
Materie(s)
Investeringen van openbaar nut, Groene ruimten, Begraafplaatsen
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen op het grondgebied van het BHG.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- de intercommunales
- de administratieve organen van de andere erkende erediensten
- de rechtspersonen die de onroerende goederen beheren noodzakelijk voor het uitoefenen van
  de lekenmoraal
- de publiekrechtelijke personen die daartoe worden aangewezen door de Regering

Voor de gemeenten, OCMW’s en kerkfabrieken/consistoren : cf. fiche GDIP 2019-2021.

Investeringen van openbaar nut

De subsidieerbare investeringen zijn :
- de realisatie, de aanleg en de uitbreiding van begraafplaatsen, crematoria of columbariums, met inbegrip
  van de wegen, de toegangswegen, de beplanting en de hekken
- de oprichting en de renovatie van gebouwen, met inbegrip van hun verwerving, bestemd voor het uitoefenen
  van erkende erediensten en de lekenmoraal
- de oprichting en de renovatie van gebouwen, inclusief de verwerving ervan, bestemd voor het beheer en het
  onderhoud van begraafplaatsen, columbariums en crematoriums of bestemd voor begrafenisplechtigheden
- de creatie, de vernieuwing en de herstelling van het rioleringsnetwerk

De studies voor projecten van bovenvermelde werken zijn tevens subsidieerbaar.
Bedrag en betaling
Het bedrag wordt jaarlijks vastgelegd door de Regering (ter informatie : jaarlijks budget tussen 500.000 en
2 miljoen euro).

Het subsidiëringspercentage varieert van 50% tot 90% op dezelfde basis als de subsidies voor de DID (cf. fiche).
Procedure
Werken of een aankoop

Twee fasen :
1) indienen van een aanvraag om principiële instemming tot toekenning van subsidies (PITS)
2) indienen van een aanvraag tot toekenning van subsidies (TS) binnen de 180 dagen na kennisgeving van
    de PITS door de minister

Projecten voor studies

Eén fase : indienen van een aanvraag tot toekenning van subsidies (TS).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen
Directie Investeringen
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

Directeur
Dhr. Jean-Pierre BUELENS


Secretariaat (tvs-gsw@gob.brussels)

Mevr. Christine FRERE   -   Tel 02 800 32 92   -   cfrere@gob.brussels
Mevr. Cinthia CALLEWAERT   -   Tel 02 800 32 31   -   ccallewaert@gob.brussels

Ingenieurs


Dhr. Olivier KHASSIME   -   Tel 02 800 33 24   -   okhassime@gob.brussels
Dhr. Thierry HENRY   -   Tel 02 800 33 69   -  thenry@gob.brussels
Mevr. Françoise BEIRENS   -   Tel 02 800 33 27   -   fbeirens@gob.brussels


Alle inlichtingen (o.a. informatiesessie van 22 januari 2019), reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van BPB.
Wettelijke en reglementaire bronnen
19.07.2018 BBHR tot vastlegging van de procedures voor het aanvragen en de vereffening van de subsidies beoogd door de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen (B.S., 06.09.2018).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 323874

22.04.1999 houdende oplegging van sociale clausules bij de toewijzing van overheidsopdrachten in het raam van de uitvoering van investeringen van openbaar nut (B.S., 09.09.1999).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 158090

16.07.1998 Ordonnantie betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen (B.S., 20.08.1998).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be

Meer info in Inforum : zie document nr. 136440

 

Commentaar
Cf. de rubriek « Synoptische tabellen » voor een algemeen overzicht van :
- de investeringen van openbaar nut
- het GDIP 2019-2021
Datum van de laatste update
23-10-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links