Project NBMV-MENA 2016-2018 van de Federatie van Brusselse OCMW's

Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting en het EPIM (European Programme for Integration and Migration) heeft de Federatie van Brusselse OCMW's op 1 september 2016 een project van 2 jaar aangevat rond de thematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV-MENA). Daarom willen wij de focus richten op de helpdesk Manorea, een tweetalig partnership tussen 2 gespecialiseerde verenigingen in de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

De vluchtelingencrisis die Europa in 2015 doormaakte, heeft ook een enorme impact gehad op België, met name door de komst van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Enkele cijfers ter illustratie: in 2015 dienden 3.099 NBMV een asielaanvraag in, wat 538 % meer is dan in 2014, toen 'slechts' 486 asielaanvragen ingediend werden door NBMV.

De meesten van die groep kunnen op een dag bij een OCMW aankloppen, bij voorbeeld als ze zelfstandig willen gaan wonen zodra ze een verblijfstitel verkregen hebben.

Daarom stelt het project NBMV-MENA 2016-2018 van de Federatie van Brusselse OCMW's 2 algemene doelstellingen voorop:

 1. de OCMW's sensibiliseren en ondersteunen bij de begeleiding van NBMV;
 2. de OCMW's de nodige tools aanreiken om een efficiënt netwerk uit te bouwen voor de begeleiding van deze jongeren.

Het project omvat verschillende activiteiten: theoretische vormingen, intervisiesessies, uitwisseling van praktijkvoorbeelden, informatie en sensibilisering voor mandatarissen, terbeschikkingstelling van nuttige documenten, opstelling van conclusies en aanbevelingen, ...

Elke activiteit zal o.a. een antwoord trachten te leveren op de vragen:

 • Wie is een NBMV?
 • Wat zijn hun behoeften en hun rechten?
 • Welke rol heeft het OCMW en over welke mogelijkheden beschikt het?
 • Welke interactie is er mogelijk tussen het OCMW en de NBMV?
 • Welke interactie tussen het OCMW en diens partners?
 • Welke spanningen zijn er?

Op federaal niveau

 

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting en het EPIM zullen de Federaties van OCMW's van de VVSG en van de UVCW gedurende dezelfde termijn een vergelijkbaar project voeren, respectievelijk gericht tot de Vlaamse en de Waalse OCMW's. Na afloop van dat project - rond juni 2018 - zullen de 3 Federaties van OCMW's een nationale afsluitingsdag organiseren, waar de deelnemers van de 3 regionale projecten elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Aan het einde van het project zal er ook op nationaal vlak een praktische brochure opgesteld worden.

Bij de start van het project: focus op Helpdesk Manorea

 

Om het project 2016-2018 goed aan te vatten, stellen wij een eerste focus voor op de Helpdesk Manorea, een tweetalig samenwerkingsverband tussen twee verenigingen die zich inzetten voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië, nl. de vzw's Mentor-Escale en Minor-Ndako.

Helpdesk Manorea kan gecontacteerd worden voor allerlei vragen, onder meer bij het ondersteunen van de overgang naar het zelfstandig wonen:

 • Mag een minderjarige een huurcontract tekenen?
 • Mag de voogd borg staan voor de huur en wat is zijn rol in de overgang naar zelfstandig wonen?
 • Welke rechten heeft een niet-begeleide minderjarige vluchteling?
 • Welke documenten moeten aan de bank voorgelegd worden om een bankrekening te openen?
 • Mag een NBMV werken? Heeft hij een werkvergunning nodig?
 • Openen de subsidiaire bescherming en het statuut van vluchteling dezelfde rechten?
 • Heeft de betrokkene recht op een leefloon van het OCMW?
 • Hoe kunnen we deze minderjarigen sensibiliseren voor de administratieve verplichtingen als ze zelfstandig gaan wonen?
 • En de aansluiting bij een ziekenfonds, hoe zit dat?
 • Hoe kunnen we deze jongeren helpen om een school of een opleiding te kiezen?
 • Waar vind ik een tolk?
 • ...

Contact

 

Meer info

 

« Terug

Auteur

Nathalie STERCKX
Publicatiedatum
12-10-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links