Persbericht: pensioenen van statutair gemeentepersoneel

De VSGB vraagt de federale regering de mogelijke oplossing en herfinanciering te verruimen

Gezien de toenemende tekorten in het pensioenstelsel van de statutaire ambtenaren van de gemeenten en de lokale besturen heeft de ministerraad een ontwerp goedgekeurd omtrent de hervorming van de financiering van de pensioenlast door gemeenten en lokale besturen. Dit ontwerp brengt een aanzienlijke stijging teweeg van de uitgaven van de gemeenten - geraamd op enkele honderden miljoenen euro's per jaar tegen 2016 - om de betaling van de pensioenen te kunnen waarborgen.

Deze nieuwe lasten zijn zo hoog dat de tewerkstelling in de gemeenten en de dienstverlening aan de bevolking in het gedrang zou kunnen komen.

Hoewel de door de federale regering aangebrachte oplossingen in de goede richting gaan, betreurt de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toch dat enkel het aspect ontvangsten van de problematiek belicht wordt en niet het aspect uitgaven, terwijl alleen die tweeledige aanpak werkelijk een evenwichtige en duurzame financiering van het systeem kan waarborgen.

Daarom dringt een herziening zich op van het huidige stelsel, waarin een contractueel tewerkgestelde werknemer die zijn loopbaan als statutair eindigt een volledig overheidspensioen geniet voor al zijn werkjaren in de overheidssector, met inbegrip van de jaren als contractant.

Een evenwichtige hervorming van de pensioenen van de lokale sector vraagt om de creatie van een gemengd pensioen, dat een precieze weergave vormt van de deels contractuele en deels statutaire loopbaan van de betrokkene, zijnde een pensioen van loontrekkende voor de jaren als contractant en een overheidspensioen voor de jaren als statutaire.

Tegelijk moet de berekening van het bedrag van het pensioen - momenteel gebaseerd op de vijf laatste jaren - verruimd worden tot de tien laatste jaren en waarom niet de hele loopbaan, net zoals in de privésector.

Tot slot vraagt de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een specifieke financiële tussenkomst van de federale overheid in de financiering van de pensioenen van de statutairen van gemeenten en lokale besturen, net zoals de tussenkomst in de financiering van de pensioenen van de loontrekkenden of nog de zelfstandigen.

Enkel die gelijktijdige maatregelen met betrekking tot de herfinanciering van het systeem, de creatie van een gemengd pensioen en de aanpassing van de berekening van de pensioenen kunnen de leefbaarheid en de duurzaamheid van het pensioenstelsel van het lokaal statutair personeel waarborgen.

De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vraagt in een gezamenlijke actie met de Vlaamse en Waalse zusterverenigingen dat zowel de federale Regering en de formateur dringend de voorgestelde oplossingen onderzoeken.

Contact: Marc Cools, Voorzitter van de VSGBt, tel. 02 348 65 60

 

« Terug

Auteur

Marc COOLS
Publicatiedatum
09-09-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links