Pensioenen: een maand lobbyingWerkgroep pensioenen: thesaurie van het Gesolidariseerd Pensioenfonds

 

Sinds 1 januari 2017 heeft de Federale Pensioendienst (FPD) het beheer van het Gesolidariseerd Pensioenfonds (GPF) overgenomen.

Brulocalis is vertegenwoordigd in het beheerscomité van de provinciale en lokale besturen van de FPD. Om de belangen van de lokale besturen zo goed mogelijk te behartigen heeft Brulocalis een werkgroep Pensioenen gecreëerd om de verschillende geplande hervormingen (o.a. gemengd pensioen) zo goed mogelijk te volgen.

Dit beheerscomité analyseert momenteel de thesaurieproblemen van het GPF en neemt verschillende mogelijke scenario's voor herfinanciering onder de loep.

Deze problematiek is cruciaal voor de toekomst van de financiering van de pensioenen van de lokale besturen.

Op vrijdag 5 mei organiseerde Brulocalis een eerste werkgroep Pensioenen, met ambtenaren die werkzaam zijn rond pensioenen in verschillende Brusselse gemeenten en OCMW's:

Op 30 mei werd minister Bacquelaine geïnterpelleerd in de Kamer betreffende de herfinanciering van het GPF en de impact ervan op de gemeentefinanciën.

Hij bevestigde er een aanzienlijke stijging van de responsabiliseringsbijdrage, voor het hele land van 153 miljoen in 2012 naar 335 miljoen in 2016, dus een aanzienlijke stijging tegenover de 266 miljoen in 2015. Dat vormt in totaal een stijging voor Brussel met 7,5 miljoen (42,5 miljoen euro in 2016, tegenover 35 miljoen euro in 2015).

De minister stelde dat, in de mate dat het toezicht op de gemeenten een gewestelijke bevoegdheid is, de herfinanciering van dat overheidsniveau moet komen.

Wat de herfinanciering van het GPF betreft, bevestigde de minister dat "niemand, noch de federale regering, noch de regionale regeringen, fondsen in het systeem zal inbrengen". Geen goed nieuws dus voor de lokale besturen!

Tot slot stipte de minister aan dat de scenario's van de federale administratie niet voorzien in een verhoging van de basisbijdrage, terwijl een strikte toepassing van de wet dat mogelijk zou maken. "Als we de zaken hadden laten evolueren, kon de basisbijdrage volgens de prognoses van de DIBISS extreem hoog worden en percentages bereiken die totaal onbetaalbaar zijn voor de gemeenten."

Gelukkig wou de minister zeer duidelijk zijn over het feit dat de thesaurieproblemen tijdelijk zijn en geen impact zullen hebben op de betaling van de pensioenen van de gewezen statutairen van de lokale besturen.

Stimulus voor creatie van tweede pijler: goed idee?

 

Als antwoord op onze brief van 9 maart bevestigde de minister ons dat het voorontwerp van wet op het gemengd pensioen momenteel behandeld wordt door het Comité A. Dit project hangt nauw samen met het streven naar de veralgemening van een tweedepijlerpensioen, ter compensatie van het pensioen van de statutairen, dat interessanter is, ten opzichte van hun collega's contractuelen. Hoewel wij voorstander zijn van het gemengd pensioen, zijn wij fel gekant tegen de plannen van de regering omdat zij de responsabiliseringsbijdrage willen verlagen van de entiteiten die dit systeem invoeren, waardoor ze onterecht putten uit het door de eerste pijler gefinancierde pensioenfonds.

Ter herinnering, in onze brief van maart 2017 schreven wij naar de minister aangaande de stimulus: "Een korting op de responsabiliseringsbijdrage voor de financiering van de lokale ambtenarenpensioenen voegt immers geen euro toe aan het systeem, maar zorgt gewoon voor een herverdeling van de lasten. Daardoor krijgen die besturen die vandaag al de solidariteit genieten van de andere lokale besturen (ze dragen ondanks de responsabiliseringsbijdrage minder bij tot de financiering van het stelsel dan de kosten die ze veroorzaken), nog een bonus, terwijl besturen die bijdragen aan de solidariteit van elke stimulans verstoken zouden blijven."

De minister bevestigde ons dat hij nota genomen heeft van ons voorbehoud met betrekking tot de invoering van een stimulus en onderstreepte dat het voorontwerp aangepast werd op basis van de aantekeningen van het DIBISS-beheerscomité van 28 augustus 2016, maar wij weten niet welke wijzigingen er precies aangebracht werden.

Interpellatie in de Kamer

 

Op 30 mei 2017 werd de minister in de Kamer geïnterpelleerd over de invoering van een tweede pijler voor de contractuelen van de lokale overheden. De minister bleef bij zijn standpunt om de stimulus voor de tweede pijler op te nemen in de eerste pijler.

Wij hebben ons daar steeds tegen verzet – en blijven dat doen – in tegenstelling tot wat de minister beweert als hij stelt dat de stimulus op het niveau van de responsabiliseringsbijdrage niet meer besproken wordt en dat de besprekingen enkel nog gaan over de "premies bestemd voor de tweede pijler, die afgetrokken kunnen worden van de stimulus van de responsabiliseringsbijdrage".

Overleg met het kabinet op 9 juni

 

Op een vergadering met Brulocalis en haar Vlaamse en Waalse zustervereniging op het kabinet van de minister op 9 juni hebben wij herhaald dat wij ertegen gekant zijn en deze heeft de in de Kamer uitgedrukte standpunten nogmaals bevestigd.

Raming van de impact

 

In deze omstandigheden eiste onze Brusselse vertegenwoordiger in het beheerscomité, Stéphane Obeid, dat er voor eind juni een raming gemaakt zou worden van de impact van de stimulus voor de creatie van een tweede pijler op de responsabiliseringsbijdrage van elke betrokken lokale entiteit.

Brulocalis ontving de raming, die wij zorgvuldig zullen analyseren.

Deze complexe en delicate hervorming vergt van de federale regering de grootste transparantie in de informatie die aan de lokale besturen overgemaakt wordt. Wij kunnen ons immers niet beperken tot geraadpleegd worden over de principes en de krachtlijnen van een hervorming. Wij moeten er ook de precieze financiële impact van kennen. Die uitdaging is voor alle Belgische lokale besturen een prioriteit waarop wij de komende weken al onze aandacht toespitsen.

Gemeenschappelijke brief op 23 juni

 

Het dossier blijft evolueren. Aangezien Brulocalis en haar zusterverenigingen VVSG en UVCW geen genoegen namen met de antwoorden van 30 mei van de minister op de parlementaire vragen, stuurden zij op 23 juni een gemeenschappelijke brief naar de minister van Pensioenen, waarin zij hun argumenten toelichtten. De gemeenten bundelen dus hun krachten in de behartiging van dit dossier met een enorm grote financiële impact de komende jaren.

Nieuwe vergadering met het kabinet op 29 juni

 

Op 29 juni trok Brulocalis nogmaals naar het kabinet van de minister, om te wijzen op de lasten voor de gemeenten als de hervorming op deze manier doorgevoerd wordt.

Het kabinet van de minister gaf toelichting bij de cijfers die Brulocalis verkreeg in het beheerscomité en beantwoordde de vragen. De filosofie van de hervorming blijft echter onveranderd en tracht het paradigma te wijzigen op het vlak van de overheidspensioenen, waarbij men in plaats van statutairen veeleer berust op contractuelen [terwijl de Brusselse regionale overheid de gemeenten aanmoedigt om te opteren voor statutairen] en de gemeenten aanzet een tweedepijlerpensioen in te voeren via een stimulus ... of ze dwingt via de verhoging van de responsabiliseringsbijdrage. Het kabinet bevestigt dat er tegelijk gestemd zal worden over de wet op het gemengd pensioen, die de pensioenlast van de gemeenten zou moeten verlichten, aangezien de betaling van de pensioenen van dit precieze segment logischerwijs nog van de federale overheid afhangt. Het ontwerp van hervorming van de pensioenen vertaalt een duidelijke politieke keuze. Maar weerspiegeld op de Belgische configuratie komt er een niet te verwaarlozen gewestelijke dimensie bij, aangezien Vlaanderen – waar de tweede pijler reeds goed geïntegreerd is – minder de impact zal voelen van de hervorming en de 'responsabilisering' dan de Brusselse en vooral de Waalse gemeenten, die het nog moeten invoeren … of de eraan gekoppelde nadelen dragen.

Wordt vervolgd

 

Brulocalis tracht nog met haar zusterverenigingen en ook met haar beheerorganen te overleggen over dit dossier, om het gemeentelijk belang zo goed mogelijk te behartigen.

« Terug

Auteur

Isabelle VINCKE, Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
30-06-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links