Pensioenen: 2e pijler voor contractanten. Nee tegen stimulus op het vlak van responsabilisering

Pensioenen – veralgemening tweede pijler in openbare sector voor contractanten – Verenigingen van steden en gemeenten blijven gekant tegen stimulus met betrekking tot responsabiliseringsbijdrage. De Verenigingen vragen al lang een gemengd pensioen, volgens hetwelk de loopbaanjaren als contractueel niet meer in aanmerking komen voor de berekening van het ambtenarenpensioen. Aangezien de lokale besturen de enige zijn die zonder enige staatstussenkomst de pensioenen van hun personeel financieren, is de versnelde invoering van het gemengde pensioen cruciaal voor hen. Toch zijn zij gekant tegen de door de regering voorgestelde formule voor de invoering van een tweede pijler, en vragen zij bijkomende middelen. De drie Verenigingen van steden en gemeenten schreven op 9 maart een gemeenschappelijke brief naar minister van Pensioenen Bacquelaine.

Op 27 mei 2016 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed met enkele maatregelen in verband met de ambtenarenpensioenen. Het ging o.m. over de invoering van een gemengd pensioen in de publieke sector, de afschaffing van de loopbaanvoorwaarde van vijf jaar om een overheidspensioen te kunnen genieten en de invoering van een mechanisme om het dubbele pensioen te vermijden.

We hebben begrepen dat dit voorontwerp na de eerste principiële goedkeuring werd voorgelegd aan het Comité A, maar volgens onze informatie wachten we nog steeds op een tweede goedkeuring binnen de federale regering die rekening houdt met het advies van de Raad van State. Nochtans zouden sommige van de bedoelde maatregelen al op 1 juli 2017 moeten ingaan, zo lezen we in het persbericht dat eind mei 2016 werd verspreid.

Het regeerakkoord linkt de invoering van het gemengd pensioen aan de invoering van een tweede pijler voor de contractuelen van het openbare sector.

Om aan te zetten tot de invoering van een tweedepijlerpensioen overweegt de regering de verlaging van de responsabiliseringsbijdrage voor degene die het systeem in gebruik nemen.

De invoering van het gemengde pensioen kan helpen om de sterke stijging van de pensioenuitgaven waarmee lokale besturen worden geconfronteerd, enigszins te temperen. We zouden er dan ook uitdrukkelijk willen op aandringen dat er niet langer wordt geaarzeld met dat deel van de wet.

De drie Verenigingen van Steden en Gemeenten ondersteunen ook ten volle het voornemen van de federale regering om een tweede pensioenpijler binnen de publieke sector te veralgemenen voor de contractuele medewerkers.

We zijn het echter niet eens met de financiële stimulus waarin het voorontwerp van wet voorziet. Een korting op de responsabiliseringsbijdrage voor de financiering van de lokale ambtenarenpensioenen voegt immers geen euro toe aan het systeem, maar zorgt gewoon voor een herverdeling van de lasten. Daardoor krijgen die besturen die vandaag al de solidariteit genieten van de andere lokale besturen (ze dragen ondanks de responsabiliseringsbijdrage minder bij tot de financiering van het stelsel dan de kosten die ze veroorzaken), nog een bonus, terwijl besturen die bijdragen aan de solidariteit van elke stimulans verstoken zouden blijven. De link met de responsabilisering brengt een uitsluiting teweeg van twee derden van de lokale besturen van de stimulus.

Zolang er geen extra financiering is, kunnen we evenmin akkoord gaan met een korting op de basisbijdrage in plaats van op de responsabiliseringsbijdrage, want ook dan wordt de lagere bijdrage voor het ene bestuur immers betaald via een verhoogde bijdrage van een ander bestuur.

Als de federale regering de invoering van een tweede pijler financieel wil stimuleren, dan kan dat voor ons alleen door extra middelen aan het systeem toe te voegen, niet door een herverdeling van de financiering binnen het stelsel. Die werkwijze verplicht de lokale besturen om zelf het probleem op te lossen en binnen het stelsel van de lokale pensioenen zelf een financiering te vinden voor het tweedepijlerpensioen.

Ook het beheerscomité van de DIBISS heeft op 23 augustus 2016 een eenparig negatief advies tegen dit onderdeel van het voorontwerp van wet gegeven.

Er is geen enkele reden om een stimulus voor het aanvullend pensioen van de contractuelen te linken aan de responsabilisering, die verband houdt met het pensioenstelsel van vastbenoemden. De pensioenstelsels van die twee verschillende personeelscategorieën zijn totaal verschillend.

Wij hebben in die zin geschreven naar de minister van Pensioenen.

Meer info« Terug

Auteur

Isabelle VINCKE
Publicatiedatum
10-03-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links