Nieuwe identiteitskaart met vingerafdrukken - deadline 28/2

Om de voorkeursperiode te kennen waarop uw gemeente de nieuwe eID wenst te lanceren, dient de gemeente de informatiepagina op de website aan te vullen. Dit werd aan de colleges gevraagd in een brief van Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Gelieve uw voorkeur tegen ten laatste 28/2 kenbaar te maken.

Op 16 december 2016 heeft de ministerraad haar goedkeuring verleend tot het uitschrijven van een overheidsopdracht met betrekking tot de elektronische identiteitskaart. Ten gevolge deze beslissing werd in 2017 een opdracht gelanceerd die een vernieuwing van de verschillende Belgische kaarttypes beoogt.

Op 14 november 2018 werd het wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters aangenomen door de Kamer, wat onder meer inhoudt dat op de nieuw afgeleverde identiteitskaarten vingerafdrukken zullen worden opgeslagen. De opname van twee vingerafdrukken, wat momenteel al wordt toegepast voor de vreemdelingenkaarten van niet-Europese burgers, wordt hierdoor veralgemeend voor alle Belgische kaarttypes.

De registratie van de vingerafdrukken op de kaart kadert eveneens in de voorgestelde maatregelen van de Europese Commissie van 17 april 2018 om biometrische gegevens voor landen met identiteitskaarten verplicht te stellen. Intussen heeft de overheid zich tot doel gesteld om de nieuwe elektronische identiteitskaarten in 2019 gefaseerd uit te rollen. In een eerste fase komt de eID aan beurt.

De opname van vingerafdrukken op de Belgische kaarttypes heeft als voornaamste doel om de strijd aan te gaan tegen de identiteitsfraude. Het misbruik van echte documenten door dubbelgangers blijft een van de belangrijkste vormen van fraude. Door de vingerafdrukken te controleren kan een aanzienlijk deel van deze fraude verhinderd worden.

Doordat de Belgische identiteitskaart meer en meer wordt gebruikt als reisdocument, wordt alles in het werk gesteld om te vermijden dat criminelen de controle aan de grensovergangen kunnen omzeilen door gebruik te maken van valse documenten. De vingerafdrukken die op de identiteitskaart worden opgeslagen zullen het eveneens mogelijk maken om de controle van de identiteit van de burger aan de EU-landsgrenzen te automatiseren zodat de identificatie sneller en vooral correcter zal kunnen uitgevoerd worden.

Merk op dat de vingerafdrukken niet centraal in een register opgeslagen zullen worden, maar enkel aanwezig zijn op de kaart die de burger meedraagt. Dit moet het voor de gemeente-, politie- en douanediensten in de toekomst mogelijk maken om de identiteit van een burger te verifiëren door de vingerafdrukken die op de kaart staan in “real-time” te vergelijken met de vingerafdrukken die tijdens de controle afgenomen worden.

Om identiteitsfraude tegen te gaan zal de loketmedewerker bovendien een matching-procedure uitvoeren tijdens de activatie van een eID, waarbij de vingerafdrukken opnieuw afgenomen en vergeleken worden met de vingerafdrukken die op de geproduceerde kaart staan.

Voor de opname en verwerking van de vingerafdruk van de linker- en rechterhand op de contactloze (RFID) chip van de kaart, zal dezelfde Belpic-randapparatuur kunnen gebruikt worden dan deze die momenteel opgesteld staat aan de loketten in het kader van de aflevering van de biometrische verblijfstitels. Dit betekent echter niet dat de gemeenten zich onmiddellijk extra randapparatuur (bio-boxen) dienen aan te schaffen. Doordat in 2014 de geldigheidsduur van de eID werd verlengd naar 10 jaar verwachten we dat het volume kaartaanvragen in de periode van 2019 tot 2023 sterk zal dalen in vergelijking met het huidig volume aanvragen. Uiteraard staat het de gemeenten altijd vrij om bepaalde loketten extra uit te rusten indien zij dit nodig achten.

Belangrijk: gemeenten die hun loketten bijkomend willen voorzien van bio-boxen kunnen best zo spoedig mogelijk contact opnemen met hun informaticaleverancier, daar er rekening moet worden gehouden met een leveringstermijn van ongeveer drie maanden.

Rekening houdend met de voorbereidingen in het kader van de Federale verkiezingen van 26 mei zal de veralgemening van de nieuwe eID met vingerafdrukken pas plaatsvinden in juni 2019. Elke gemeente zal bovendien zelf kunnen bepalen in welke week van juni zij wenst op te starten. De planning voor de lancering van de andere Belgische kaarttypes werd nog niet vastgelegd en volgt later.

Daar in de eerste maanden na de lancering van de nieuwe identiteitskaart nog geen mobiele oplossing voor de captatie van vingerafdrukken beschikbaar zal zijn wordt een regeling uitgewerkt voor de burgers die zich niet kunnen verplaatsen naar het gemeentehuis. In de wetgeving zal worden voorzien dat onder bepaalde voorwaarden een identiteitskaart zonder vingerafdrukken kan worden uitgereikt.

Het gaat onder meer over burgers die zich door een fysieke of mentale beperking of ziekte in de onmogelijkheid bevinden om vingerafdrukken te geven. Ook personen die zich niet kunnen verplaatsen omwille van medische redenen of bij gerechtelijke beslissing, zullen worden vrijgesteld van vingerafdrukken. De juiste modaliteiten zullen later nog gecommuniceerd worden.

Meer info


Om de voorkeursperiode te kennen waarop uw gemeente de nieuwe eID wenst te lanceren, dient de gemeente de informatiepagina op de website aan te vullen. Dit werd aan de colleges gevraagd in een brief van Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Instellingen en Bevolking - Rijksregister -eID) van 11/2.
Gelieve uw voorkeur tegen ten laatste 28/2 kenbaar te maken.
« Terug

Auteur

Philippe Delvaux
Publicatiedatum
20-02-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links