Indien deze mail onvolledig of onleesbaar is, klik hier.
Newsletter n°248
Halfmaandelijks - nieuws van 28.11.2017 t/m 14.12..2017

Redactiesecretaris: Philippe DELVAUX
En français

Actua

Transparantie is goedgekeurd!

Lokale democratie, Gemeenteorganen [07.12.2017]
Het Brussels Parlement heeft tijdens de plenaire zitting van 1 december de teksten goedgekeurd die het goed bestuur in Brussel grondig hervormen.

Nieuwe documenten

Krachtlijnen van de hervormingen inzake transparantie en goed bestuur

Gemeenteorganen [08-12-2017]
Synthese van de voornaamste elementen van de hervorming die de ordonnanties ter verbetering van het bestuur en de transparantie in Brussel doorvoeren.

Agenda

Wij herhalen hier niet alle evenementen ivm mobiliteit en verkeersveiligheid, maar u kan een abonnement nemen op onze e-newsletter  "Agenda van de mobiliteit en de verkeersveiligheid" of de rubriek "Agenda" van onze website raadplegen.

Zie ook ons overzicht van de infosessies ivm subsidies.


Subsidies

In deze rubriek vindt u de fiches ivm subsidies die pas gecreëerd of gewijzigd zijn.

Zie ook ons overzicht van de deadlines van de projectoproepen ivm subsidies.

Belgische subsidies


Leefmilieu en duurzame ontwikkeling / Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Het Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie (FEVIA) lanceert een projectoproep om projecten te ondersteunen die gezonde voedingsgewoonten en voldoende lichaamsbeweging bevorderen bij kinderen en jongeren.


Vrije tijd (sport, cultuur, ...) / Onderwijs, opleiding en vorming
De Vlaamse Regering lanceert een tweede projectoproep om scholen aan te sporen om hun bestaande schoolsportinfrastructuur naschools open te stellen (na schooltijd, tijdens het weekend en in de schoolvakanties) en de bestaande schoolsportinfrastructuur kwaliteitsvoller te maken.


Mobiliteit
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een 'Verklaring van Belangstelling' om de gemeenten te ondersteunen bij de organisatie van begeleide rijen per fiets of te voet.


Mobiliteit
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een 'Verklaring van Belangstelling' naar de gemeenten voor het inrichten van fietsenstallingen.


Mobiliteit
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een 'Verklaring van Belangstelling' naar de gemeenten voor het plaatsen van borden en wegmarkeringen in het kader van de installatie van fietsstraten.


Mobiliteit
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een 'Verklaring van Belangstelling' naar de gemeenten voor het plaatsen van zitbanken in de openbare ruimte.


Mobiliteit
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een 'Verklaring van Belangstelling' naar de gemeenten voor het inrichten van gemeentelijke fietsroutes (GemFR) ter vervollediging van het Gewestelijke Fietsroutenetwerk (GFR).


Mobiliteit
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een 'Verklaring van Belangstelling' naar de gemeenten voor het aanbrengen van fietsmarkeringen.


Mobiliteit
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een 'Verklaring van Belangstelling' naar de gemeenten voor de aanleg van stadsmeubilair die kunnen bijdragen tot een leukere fietservaring.


Mobiliteit
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een 'Verklaring van Belangstelling' naar de gemeenten om het toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare ruimte (PAVE) uit te voeren.


Mobiliteit
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een 'Verklaring van Belangstelling' voor « Mijn dorp in de stad » in het kader van de Autoloze zondag (16/09/2018) en de Week van de Mobiliteit (van 16 tot 22/09/ 2018).


Mobiliteit
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert voor het tweede jaar op rij de projectoproep


Mobiliteit
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een 'Verklaring van Belangstelling' voor


Mobiliteit
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert voor het tweede jaar op rij de projectoproep


Mobiliteit
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een 'Verklaring van Belangstelling' voor « Living Brussels » om gemeenten aan te moedigen om na te denken over de verschillende functies van de openbare ruimte en de plaats van de mobiliteit.


Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep om projecten te ondersteunen die strijden tegen digitale uitsluiting.

Europese subsidie


Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep inzake ontmoetingen tussen jongeren en politieke beleidsmakers, “gestructureerde dialoog” genoemd, op het gebied van jeugdzaken in het kader van het programma “Erasmus+”/ Kernactie nr 3.


Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen / Werkgelegenheid / Internationale samenwerking / Onderwijs, opleiding en vorming
De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep inzake ‘‘strategische partnerschappen’’ tussen instellingen en organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken in het kader van het programma « Erasmus+ » / Kernactie nr 2.


Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen / Internationale samenwerking
De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep inzake acties die capaciteitsopbouw beogen op het gebied van jeugdzaken in het kader van het programma “Erasmus+” / Kernactie nr 2.


Onderwijs, opleiding en vorming
De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep inzake mobiliteitsacties voor lerenden en het personeel van beroepsonderwijs en -opleiding in het kader van het programma « Erasmus+ » / Kernactie nr 1.


Onderwijs, opleiding en vorming
De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep inzake mobiliteitsacties van het onderwijspersoneel in het kader van het programma « Erasmus+ » / Kernactie nr 1.


Stedenbouw - Ruimtelijke ordening / Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
De Europese Commissie lanceert, in het kader van het programma « Horizon 2020 », een projectoproep voor innovatieve projecten op het gebied van de circulaire economie in de steden.


Kent u nog mensen die de inhoud van onze Newsletter op prijs zouden stellen? Aarzel niet om dit bericht door te sturen ! Men kan zich ook abonneren via onze website www.brulocalis.brussels.Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.