Naar structureel voorschottensysteem voor aanvullende personenbelasting

Succes voor Brulocalis: minister van Financiën kondigt aan dat het sinds vorig jaar beloofde voorschottensysteem voor de aanvullende personenbelasting concreet wordt.

Het netelige dossier van de vertraagde doorstorting van de aanvullende PB door de federale overheid aan de gemeenten is voor de drie Verenigingen van gemeenten een strijd die ze nooit opgeven.

Sinds jaren vraagt Brulocalis een oplossing voor dit probleem. Regelmatig kloppen we aan bij de minister van Financiën. Recent nog stuurden we een brief met de vraag naar de vordering van de invoering van het voorschottensysteem voor de doorstorting aan de gemeenten van hun aandeel in de aanvullende PB.

Problematiek

De inkomsten uit de aanvullende personenbelasting bij de gemeenten komen binnen in functie van de aanslagen door de federale overheid.

Maar het probleem van de vertraagde inkohiering door het federaal niveau en de verschillen tussen de ramingen en de bedragen die effectief aan de gemeenten doorgestort worden, heeft gevolgen voor hen, voor de raming van hun ontvangsten en de opstelling van hun begroting.

Actie van Brulocalis

 

Daarom vragen de Verenigingen reeds lang een voorschottensysteem.

Dat zou de tijd kunnen verkorten die verloopt tussen de ontvangst van de belasting op federaal niveau en de doorstorting aan de gemeenten van het aandeel dat hun toekomt.

Eind 2015 beloofde de minister van Financiën de invoering van dit voorschottensysteem in 2016 (we zullen zien dat we rekening moeten houden met enige vertraging). Op 2 mei 2016 schreven Brulocalis en de zusterverenigingen VVSG en UVCW naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt om een stand van zaken te vragen van dit dossier.

Voorschotten beloofd. Het systeem wordt ingevoerd ... met Brulocalis

 

Er komt schot in de zaak. Op 4 oktober antwoordde de minister op een parlementaire vraag in de commissie Financiën.

Hij bevestigt dat hij zijn administratie de opdracht gegeven heeft een definitieve structurele oplossing uit te werken om de problematiek aan te pakken.

Begin oktober kondigde de minister aan dat de principenota betreffende het voorschottensysteem bijna klaar is. De minister belooft de nota voor te leggen aan Brulocalis en haar zusterverenigingen, om na te gaan of het systeem tegemoetkomt aan de verzuchtingen van de gemeenten.

Op het moment dat we dit schreven, hadden wij de nota nog niet ontvangen, maar wij hopen dat deze problematiek spoedig tot een oplossing komt. De minister belooft dat deze oplossing de stortingen zal stabiliseren, niet op jaarbasis maar maandelijks.

In afwachting van de invoering – voegt hij toe – werd beslist een nieuw voorschot toe te kennen aan alle gemeenten waarvoor de nieuwe raming betreffende de aanvullende PB van oktober dit jaar een (negatief) verschil zou tonen ten opzichte van de aanvankelijke raming.

Brulocalis kijkt met ongeduld uit naar de ministersnota voor de invoering van de structurele oplossing, verwacht in 2017.

In onze memorandums

 

Onze twee recentste memorandums kaartten de vraag naar een voorschottensysteem aan – het memorandum aan de federale regering, maar ook dat aan de Brusselse – om hun steun te vragen voor onze eisen ten aanzien van de federale overheid. Enkele uittreksels:

Federaal memorandum

"Het federaal niveau moet dringend een permanent voorschottensysteem in gebruik nemen voor de aanvullende personenbelasting.

Momenteel ontvangen de gemeenten de aanvullende belastingen immers meer dan 18 maanden nadat de overheid ze geïnd heeft via de bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen. Daardoor verliezen de gemeenten om en bij de 100 miljoen euro aan intresten. Er moeten dus voorschotten gestort worden in het eerste semester van het jaar en een regularisering doorgevoerd in het tweede semester."

Raadpleeg ons federaal memorandum 2014

Gewestelijk memorandum

"Op financieel gebied pleit de Vereniging voor de invoering van een vast voorschottensysteem voor de betaling van de opcentiemen op de personenbelasting in het eerste semester van het jaar, nl. 90 % van de verwachte opbrengsten in de eerste zes maanden, een periode die overeenstemt met de normale inkohieringsperiode. Rekening houdend met het feit dat de onroerende voorheffing tijdens het tweede semester aan de gemeenten doorgestort wordt, zou de toekenning van voorschotten op de personenbelasting tijdens het eerste semester de inkomsten over het hele jaar kunnen stabiliseren.
De toekenning van voorschotten vormt geen extra last voor de federale begroting en biedt de gemeenten meer financiële zekerheid in de verstoorde financiële context van de laatste maanden, die waarschijnlijk nog maanden zal aanslepen. Dit systeem is een compensatie van het voordeel dat de staatskas verkregen heeft door de inning van het deel van de gemeentelijke opcentiemen in de bedrijfsvoorheffing, voor een periode van 6 tot 18 maanden."

Raadpleeg "Sterke gemeenten, partner van een sterk Gewest", ons regionaal memorandum 2013

« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
27-10-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links