Europese week van de lokale democratie : van 9 tot 15 oktober 2017


Thema 2017


"Participatie, raadpleging en engagement van de burger ter bevordering van de lokale democratie"

Het Bureau van het Congres heeft het thema van de Europese Week van de Lokale Democratie voor de editie 2017 goedgekeurd op de vergadering in Nicosia (Cyprus) op 10 februari jl.: "Participatie, raadpleging en engagement van de burger ter bevordering van de lokale democratie".

Van 9 tot 15 oktober, de officiële week van de EWLD, maar ook de hele maand oktober lang, worden de steden van de 47 lidstaten van de Raad van Europa en hun nationale verenigingen aangemoedigd om dat thema uit te werken in allerlei activiteiten ter bevordering van de participatie van de burgers aan het lokaal en regionaal niveau.

"Reeds tien jaar lang brengt de EWLD duizenden deelnemers samen rond activiteiten op het terrein, in gemeenten of in scholen. Dat succes toont de belangstelling van de burgers voor democratie en toenadering te zoeken tot hun verkozenen," onderstreept Gaye Doganoglu (Turkije, PPE/CCE), woordvoerder van de EWLD.

De secretaris-generaal van het Congres van de Lokale en Regionale Overheden, Andreas Kiefer, gaf een interview over de EWLD, het ontstaan, de werking en de toekomstperspectieven naar aanleiding van de 10e verjaardag die we dit jaar vieren. De EWLD is een middel om de Europese democratie te concretiseren zodat de burgers de impact op lokaal niveau rechtstreeks kunnen 'voelen'.

In het Brussels Gewest werd de EWLD van meet af aan gedragen door Brulocalis, om de burgers meer inzicht te verschaffen in hun lokale overheden en hen aan te moedigen om eraan deel te nemen. De overheden van hun kant organiseren acties die het belang van de lokale besturen voor een actieve en doeltreffende lokale democratie in de verf zetten.

Openingszitting

De openingszitting vindt dit jaar plaats op maandag 9 oktober in het Brussels Parlement, ter gelegenheid van de 10e verjaardag van het gebeuren.
Vanaf 17 uur worden de activiteiten van de gemeenten er voorgesteld. Daarna wordt plaats gemaakt voor gesprekstafels rond het thema 'samen-leven', geanimeerd door coördinatoren EWLD, in samenwerking met 'Bruxelles en Dialogue', een ander initiatief dat sinds jaren plaatsvindt in oktober.

De zitting wordt feestelijk afgesloten met een drink rond 22 uur.

 

Programma

Net als de vorige jaren vormt de EWLD de focus van de activiteiten die de gemeenten het hele jaar door op touw zetten.


Gemeenschappelijke acties

Voor de tiende verjaardag van het initiatief worden verschillende aspecten van de lokale democratie en goed bestuur voorgesteld. Gemeenschappelijke acties rond participatie, jongeren, man/vrouw-gelijkheid, uitwisselingen tussen verkozenen en burgers worden momenteel voorbereid.

Twee grootse gemeenschappelijke activiteiten:

 

  • Het colloquium rond participatieve processen dat georganiseerd wordt in het kader van het Participatieplatform, op 19 oktober, in COOP in Anderlecht. Verschillende Belgische en buitenlandse prominenten zullen de samenkomst animeren. Drie ateliers zullen de ontwikkeling van nieuwe burgerbewegingen belichten: 'e-participatie' en participatieve budgetten en de inbreng van de burgers in de debatten over een gemeentebudget.

  • Conferentie georganiseerd door het BIJ (Bureau International Jeunesse) in samenwerking met Salto Youth Participation RC (onderzoekscentrum ivm participatie van jongeren van de Europese Commissie) over het engagement van de jongeren in de uitwerking van lokaal beleid, op 12 oktober, in het BIP (Brussels Info Point), Koningsstraat 2-4 te 1000 Brussel, van 9.30 tot 17 uur (lunch aangeboden). De conferentie kadert in de EWLD en verenigt allerlei jeugdactoren, vertegenwoordigers van lokale en regionale besturen, beleidsvoerders en deskundigen inzake participatie op lokaal niveau. De conferentie zal de gelegenheid zijn om ervaringen op Europees niveau uit te wisselen, verschillende actoren met elkaar in contact te brengen maar ook een competentiemodule voor te stellen die ontwikkeld werd in het kader van de samenwerking tussen nationale agentschappen van het programma Erasmus+. Deze competentiemodule is het resultaat van een oefening rond identificatie en beschrijving van competenties die noodzakelijk zijn voor lokale en regionale overheden om participatiestructuren voor de jongeren te bebouwen en te behouden.

Het gedetailleerde programma van deze 2 evenementen zal binnenkort beschikbaar zijn op deze webpagina.

Individuele activiteiten

In de gemeenten zullen heel wat activiteiten plaatsvinden die gericht zijn tot het grote publiek. Het volledige programma zal in de loop van september beschikbaar zijn via onze website, die van Brussel Plaatselijke Besturen en de deelnemende gemeenten.


Partnerschappen


 'Place aux Enfants' wordt elke derde zaterdag van oktober georganiseerd door het "Festival de l’Enfance". Het thema voor 2017 is ‘venir d’ailleurs’.

Er wordt gestreefd naar interactie tussen de 2 operaties, door de organisatie van gemeenschappelijke acties.

‘Bruxelles en Dialogue’ is een project van de vzw Foyer in samenwerking met de deelnemende partners. Samen vormen zij het platform 'Bruxelles en Dialogue'. Vroeger vond de actie enkel plaats in één bepaalde week in oktober, maar vinden er het hele jaar lang maandelijks samenkomsten plaats. Het doel is mensen rond de tafel samen te brengen en verhalen uit te wisselen, levenservaringen, ... 6 tot 8 personen zullen 3,5 uur lang samen rond een bepaald thema praten. Een moderator waakt over het goede verloop van de dialoog. Elkaar leren kennen, ervaringen delen, dromen uitwisselen en samen nadenken over concrete acties zijn centrale pijlers. Dit evenement bevordert actieve burgerparticipatie en stimuleert de ontmoeting in een context van diversiteit. Het past binnen het kader van de EWLD. Zo kunnen er ook dialoogtafels georganiseerd worden tijdens de openingszitting.

Het BIJ (Bureau Information Jeunesse) biedt gespecialiseerde begeleiding voor jongeren om hen te helpen projecten op te zetten. Ze organiseren vormingen, infosessies, contactseminaries, projecten rond prioritaire thema's. Info op de pagina actua (in het Frans) van het BIJ. Zij organiseren een conferentie op 12 oktober 2017 in het BIP: ‘la participation des jeunes au niveau local’ waarbij zij de medewerking van de gemeenten vragen. Het thema is zeer ruim: economische, politieke en burger participatie.

De aanwezigheid van internationale vertegenwoordigers zal het debat verrijken. Het ‘Centre de Ressources européen sur la participation’ biedt ook vormingen en tools voor de gemeenten die de participatie van jongeren op lokaal niveau willen bevorderen.

Info: www.salto-youth.net (in het Engels)

 

APNU (Association pour les Nations Unies) heeft de volgende doelstellingen:

  • meer bekendheid geven aan de UNO en diens gespecialiseerde organisaties, in het bijzonder vanuit de invalshoek van de doelstellingen die zij vooropstellen, de acties die zij voeren, de middelen waarover zij beschikken, de moeilijkheden waarmee zij kampen;
  • de principes van multilateralisme en internationale samenwerking promoten ten dienste van de vrijwaring van vrede, economische en sociale vooruitgang, en de behartiging en de bescherming van de mensenrechten;
  • het opvolgen van het beleid van de Belgische overheden met betrekking tot de VN, met inbegrip van de onderhandeling van gemeenschappelijke Europese standpunten;
  • de studie van de evolutie van de VN en de gespecialiseerde organisaties en agentschappen die eraan verbonden zijn.

Brulocalis heeft het genoegen uw aandacht te vestigen op de campagne "De universele verklaring van de rechten van de mens, een heel programma", een initiatief van de APNU, gericht tot jongeren van 10 tot 30 jaar. De universele verklaring van de rechten van de mens viert haar 70e verjaardag op 10 december 2018. De APNU maakt van die gelegenheid gebruik om deze campagne te starten, teneinde de burgerzin bij jongeren aan te wakkeren door ze aansluiting te doen vinden bij de universele verklaring van de mensenrechten en ze te sensibiliseren voor de universele waarden die de verklaring promoot.

De campagne loopt het academiejaar 2017-2018 en wordt afgesloten met een groot evenement in Brussel rond 10 december 2018, met de steun van de regering van de Federatie Wallonië-Brussel, Amnesty International, de Mensenrechtenliga, RTBF, RTL/TVI, het programma "Annonce la couleur" van het Belgische agentschap voor ontwikkeling en nog heel wat andere publieke en private partners.

De campagne omvat onder meer projectoproepen die gericht zijn tot de lagere en secundaire scholen en studenten van het hoger onderwijs, teneinde de 30 artikelen van de universele verklaring van de rechten van de mens meer bekendheid te geven door elke klas of groep jongeren te mobiliseren rond één of twee artikels om hun eigen projecten uit te werken. Een reeks activiteiten zullen opgezet worden door jongeren en leiden tot een collectief evenement om meer inzicht te verschaffen in de reikwijdte van de gekozen artikels en om er de uitvoering van de promoten of te verbeteren. Er zal veel flexibiliteit zijn qua vorm en inhoud van de toepassingen. De beste realisaties voor elke leeftijdsgroep zullen geselecteerd worden door onafhankelijke jury's en bekroond worden tijdens de slotceremonie in december 2018. Enkele voorbeelden van prijzen zijn reizen, aangepast aan elke leeftijdsgroep.

De projectoproep en het reglement komen op de website van de campagne: www.70ansDUDH.be en ook op onze site vanaf september 2017. Er wordt ook een brief gestuurd naar de lagere, secundaire en hogescholen van de Federatie Wallonië-Brussel, zodat zij erop in kunnen gaan bij de start van het nieuwe schooljaar. Deze activiteiten sluiten aan bij het nieuwe curriculum rond burgerschap in het lager en secundair onderwijs. De realisaties die eruit voortkomen, kunnen ook voorgesteld worden tijdens de Europese Week van de Lokale Democratie 2018.

 

Contact

Barbara DECUPERE

Logo


Laatste bijwerking

31.8.2017
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links