Lokale mandatarissen: mandatenaangifte binnen maand na eedaflegging

Alle lokale verkozenen zijn voortaan onderworpen aan een belangrijke verplichting aan het begin van hun mandaat: het indienen van een lijst van mandaten, functies en afgeleide functies die zij uitoefenen, alsook de bezoldiging, de voordelen van alle aard en de representatiekosten die zij in het kader van de uitoefening ervan ontvangen.

De gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldiging en de voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen heeft de transparantieverplichtingen van de lokale overheden radicaal hervormd en versterkt.

Niet vergeten


- Artikel 8 = aangifte van de mandaten binnen de maand na de eedaflegging
- Praktische modaliteiten van het systeem = omzendbrief van 20 november 2018

Een fundamentele verplichting


Na de eedaflegging hebben alle gemeenteraadsleden maar ook de burgemeesters en schepenen één maand de tijd om aangifte te doen van de mandaten, functies en afgeleide functies die zij uitoefenen, alsook van de bezoldiging, de voordelen van alle aard en de representatiekosten die zij in uitvoering daarvan ontvangen.

Termijn voor indiening = opgelet!

De aangifte moet, naar gelang van het geval, binnen een maand na de eedaflegging worden toegezonden aan de gemeentesecretaris, de OCMW-secretaris of de toezichthoudende overheid.

Concreet betekent dit dat ze moet worden ingediend:
 • Voor burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden: uiterlijk tussen 1 en 7 januari 2019, afhankelijk van de precieze datum van de installatie van de betrokken gemeenteraad;
 • Voor OCMW-raadsleden en -voorzitters, indien zij nog geen aangifte als gemeenteraadslid hebben ingediend: ten laatste één maand na de eedaflegging.
 • Voor bestuurders van gemeentelijke vzw's, autonome gemeentebedrijven en intercommunales indien zij dit niet reeds moeten doen omdat zij onder de twee voorgaande gevallen vallen: uiterlijk één maand na hun indiensttreding na de vernieuwing van de organen krachtens de wettelijke bepalingen, doorgaans in de eerste helft van 2019.
Tot wie moet de aangifte worden gericht?
 • Voor burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden: aan de gemeentesecretaris;
 • Voor OCMW-raadsleden en -voorzitters, indien zij nog geen verklaring als gemeenteraadslid hebben ingediend: aan de OCMW-secretaris;
 • Voor bestuurders van gemeentelijke vzw's, autonome gemeentebedrijven en intercommunales, indien zij dit niet reeds moeten doen omdat zij onder de twee voorgaande gevallen vallen: rechtstreeks aan de toezichthoudende overheid.
Adres van de toezichthoudende overheid:
Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Cel Transparantie van de bezoldigingen
Eikstraat 22 - 1000 BRUSSEL

Wat moet er in de aangifte staan?

De mandatenaangifte moet de lijst bevatten van elk:
 • Europees, federaal, communautair, gewestelijk en bicommunautair of gemeentelijk kiesmandaat;
 • uitvoerend mandaat (burgemeester, schepen, OCMW-voorzitter, minister of staatssecretaris);
 • mandaat in een internationale instelling;
 • mandaat in een federale, communautaire, gewestelijke, bicommunautaire of lokale openbare instelling;
 • mandaat of functie in elke andere openbare of private structuur onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten;
 • afgeleide functie, al dan niet een kiesfunctie, van de voornoemde mandaten en functies;
 • mandaat in elke andere privé- en overheidsstructuur, uitgeoefend na aanstelling door de Regering en/of het Verenigd College om er die te vertegenwoordigen.

Het begrip mandaat

Volgens de voorbereidende werkzaamheden van de ordonnantie omvat de term "mandaat" de volgende begrippen:
 • De politieke taak waarvoor een persoon werd verkozen;
 • Het openbaar ambt dat wordt uitgeoefend na de benoeming van een openbare overheid binnen een openbare of privé instelling om een openbare overheid te vertegenwoordigen, welke dat ook moge zijn;
 • Een taak gelijkgesteld aan een openbare opdracht die ten private titel wordt uitgeoefend binnen een aan de wetgeving op de overheidsopdrachten onderworpen structuur.
Het begrip functie

Volgens diezelfde parlementaire werkzaamheden verstaat men onder "functie" een baan, de uitoefening van een opdracht of de levering van arbeidsprestaties, in de vorm van een arbeidsovereenkomst in loondienst of daaraan gelijkgesteld, van een besluit, van een verdrag of een dienstovereenkomst, binnen een aan de wetgeving op de overheidsopdrachten onderworpen structuur of instelling.

Het begrip afgeleid mandaat

Men verstaat onder "afgeleid mandaat" elke functie van rechtswege uitgeoefend door een (…) openbare mandataris uit hoofde van zijn kiesmandaat of uitvoerend mandaat van een mandaat waarvoor hij aangesteld werd in een internationale instelling, in een federale, communautaire, gewestelijke, bicommunautaire of lokale openbare instelling, een stichting of elk ander privaat, openbaar of gemengd orgaan waarvan een of meer bestuurders benoemd zijn door de Regering en/of het Verenigd College, of een mandaat of een functie in elke andere structuur onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.

Bovendien moeten de mandatarissen de bezoldiging, de voordelen van alle aard en de representatiekosten die zij in het kader van de uitvoering van alle bovenvermelde mandaten ontvangen, aangeven!

In de praktijk: model aangifte


Het Brussels Parlement stelt de mandatarissen een modeldocument ter beschikking, dat u via onderstaande link kunt vinden.

In geval van wijziging in uw situatie: meld het!


Wij wijzen erop dat de ordonnantie bepaalt dat “iedere verandering in de toestand in de loop van het mandaat onverwijld aan de gemeentesecretaris gemeld moet worden”, naar gelang het geval aan de gemeentesecretaris, OCMW-secretaris of de cel Transparantie van de bezoldigingen van het Brussels Parlement.

INFO

 • Omzendbrief van 20.11.2018 betr. de toepassing van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14.12.2017 (BS 30 november 2018) - Inforum 325456
 • Model van de mandatenaangifte: bijlage 1 bij het Vademecum "Transparantie" voor de Brusselse mandatarissen, gepubliceerd door het Brussels Parlement, beschikbaar op www.parlement.brussels/mandataires.

« Terug

Auteur

Hadrien DASNOY
Publicatiedatum
17-12-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links