Gratis uittreksels burgerlijke stand niet haalbaar

De VSGB heeft naar minister Olivier Chastel geschreven met een pleidooi tegen de gratis afgifte van documenten inzake burgerlijke stand, een voorstel in het kader van de administratieve vereenvoudiging. Een eerste antwoord van het kabinet sluit aan bij het standpunt van de Vereniging.

Op 12 januari 2012 schreef de Vereniging naar federaal minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel.

Context: administratieve vereenvoudiging


De VSGB werd op een reeks vergaderingen uitgenodigd door het Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging (AAV) dat op voorstel van het ministerie van Justitie een hervorming doorvoert met het oog op de vereenvoudiging en de informatisering van de burgerlijke stand.

Het AAV overweegt de volgende nieuwigheden:
  • de aanmaak van een centraal bestand met de akten van de burgerlijke stand
  • de opstelling van de akten van de burgerlijke stand op basis van modeldocumenten voor alle Belgische gemeenten die stabiele en zekere minimumgegevens bevatten die rechtstreeks in het register te vinden zijn
Als de hervorming doorgevoerd wordt, zal ze bekrachtigd worden in een wet houdende diverse bepalingen en KB's die het Burgerlijke Wetboek ingrijpend wijzigen, en zal dit een rechtstreekse impact hebben op de diensten burgerlijke stand en bevolking van de gemeenten en vooral op de gemeentefinanciën.


Gratis uittreksels?


Tijdens de besprekingen van deze plannen werd er voorgesteld de afgifte van uittreksels inzake burgerlijke stand uit het nieuwe register gratis te maken.


De Vereniging pleit tegen


Uiteraard zijn wij voorstander van de creatie van een centraal register van de burgerlijke stand en de verbetering van de efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger, zowel aan het loket als via internet, maar wij kunnen niet aanvaarden dat de modernisering van de burgerlijke stand de gemeenten nog inkomsten ontneemt, want de toestand op dat vlak is al niet rooskleurig.

Ter herinnering. De gemeenten moeten toegang verlenen tot ieder bestuursdocument: het Brussels Gewest heeft ze uitdrukkelijk gemachtigd om die documenten tegen kostprijs af te leveren. Anderzijds beschikken de gemeenten overeenkomstig de fiscale autonomie vastgelegd in artikel 170 van de Grondwet ook over de bevoegdheid om een heffing te vestigen op de afgifte van bestuursdocumenten.

Gezien de onontkoombare bevolkingstoename in de hoofdstad en de stijgende behoefte aan documenten van de burger zijn de op die manier verkregen inkomsten belangrijk voor de goede werking van de lokale overheid.

De plannen voor de modernisering van de burgerlijke stand, met het oog op de vereenvoudiging en de verbetering van de dienstverlening aan de burger, mogen uiteindelijk de continuïteit van de lokale overheidsdiensten en hun financiën niet in het gedrang brengen.

Het kabinet zendt een positief signaal


Het kabinet van minister Chastel heeft op 31 januari onze brief beantwoord en onderstreept dat de juridische en budgettaire werkgroepen bijzondere aandacht zullen schenken aan de geldende wettelijke bepalingen (o.a. de ordonnantie van 26 juni 1997) en de Grondwet (art. 170 - fiscale autonomie) voor de gemeenten. Voorts stellen zij dat het - in het bijzonder vanwege een minister van Begroting - geen verstandige zet zou zijn een administratieve vereenvoudiging door te voeren die een handicap in de gemeentefinanciën teweegbrengt.

De Vereniging zal dit dossier nauwgezet blijven volgen en is verheugd over deze positieve tekenen.

Info


Download de brief van 12 januari 2012
« Terug

Auteur

Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Publicatiedatum
31-01-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links