Brulocalis tevreden ivm elektronisch stemmen: aanschaf materiaal wordt gefinancierd door het Gewest

… maar op basis van de bevolkingscijfers van 2012. Brulocalis maakt een analyse van de gevolgen van de bevolkingstoename sindsdien. Een interpellatie in de commissie Financiën vestigt de spots op nog andere aandachtspunten.

In een brief van 2 december 2016 aan de gemeenten en aansluitend aan Brulocalis meldde de minister-president dat het Gewest de aankoop van het materiaal voor het elektronisch stemmen zal financieren dat de gemeenten nodig hebben om de verkiezingen te organiseren.

Dat is een pluim op de hoed van onze Vereniging, die het dossier van de organisatie van de verkiezingen op de voet volgde, een kostenraming maakte, verschillende opties met elkaar vergeleek, pleitte voor het elektronisch stemmen en uiteindelijk schreef naar de minister-president om te vragen dat het Gewest en het federaal niveau de volledige kostprijs zouden dragen.

De regering schreef in de begroting 2017 de nodige middelen in voor de aankoop van het verkiezingsmateriaal. Zo neemt het Gewest de aanschaf van het materiaal op zich dat aan de gemeenten ter beschikking gesteld wordt.

In die optiek zou het Gewest de bestelling plaatsen voor het materiaal en moeten de gemeenten met het Gewest een beheersovereenkomst en een onderhoudscontract afsluiten.

Op basis van bevolkingscijfers 2012


Het materiaal dat het Gewest aankoopt, stemt overeen met het aantal kiesbureaus in elke gemeente voor de verkiezingen 2012. De gemeenten zullen dus zelf de uitgaven moeten dragen voor bijkomend materiaal dat zij noodzakelijk achten, om enerzijds rekening te houden met de evolutie van het aantal kiezers tot 2030 en anderzijds met de bijkomende tijd die het systeem met papieren controle vergt.

Elke gemeente moet dus spoedig aan het Gewest melden welk bijkomend materiaal ze nodig hebben, teneinde een gezamenlijke bestelling te kunnen plaatsen.

Elke gemeente zal voortaan immers een bijkomend toestel ter beschikking stellen dat enkel voor de controle gebruikt zal worden. Dat toestel zal door het Gewest geleverd worden.

Op 2 maart organiseert het Gewest een infosessie voor de gemeenten.

Actie van Brulocalis


Brulocalis vroeg bijkomende inlichtingen aan het Gewest, om het aantal bijkomende bureaus te ramen dat de gemeenten zullen moeten inrichten.

Volgens onze eerste berekeningen zou het gaan om 70 tot 80 bijkomende kiesbureaus, goed voor een uitgave van 920.300 tot 1.000.000 euro voor het hele Gewest, met hogere uitgaven voor grotere gemeenten (stad Brussel, Schaarbeek), die 10 tot 12 extra stembureaus zouden moeten inrichten, wat een uitgave van 140 tot 160.000 euro met zich meebrengt.

Commissie Financiën


Op 9 januari werd de minister-president in de commissie Financiën van het Brusselse Parlement geïnterpelleerd over deze financiering en enkele onbeantwoorde vragen.

De heren De Clippele, Uyttendaele, Cerexhe, mevrouw Genot en de heer Loewenstein, overigens ook lid van het Bureau van Brulocalis, gingen in op de meerkosten die de bevolkingsgroei met zich meebrengt en de mogelijke vertraging door de controle met papier, maar ook enkele aspecten in verband met veiligheid, de overeenkomst die afgesloten moet worden met de gemeenten, het onderhoud en de opslag van de machines en de timing.

Wat voorafging

  • Eind mei 2016 keurde het Brussels parlement een resolutie goed voor de uitbreiding van het geautomatiseerd stemmen met papieren bewijsstuk tot alle Brusselse gemeenten voor alle verkiezingen op het grondgebied van het Gewest. De resolutie bevat overigens een reeks aanbevelingen terzake.
  • Parallel keurde het Parlement een ordonnantie goed tot wijziging van de ordonnantie van 12 juli 2012 tot organisatie van het elektronische stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, die de uitbreiding van het systeem van het elektronisch stemmen met papieren bewijsstuk tot alle Brusselse gemeenten bekrachtigt. De regering zal de gemeenten die er gebruik van maken, niet meer bepalen: de ordonnantie is voortaan van toepassing op de organisatie van gemeenteverkiezingen.
  • Op basis van een analyse van Brussel Plaatselijke Besturen heeft de regering ervoor geopteerd het verkiezingsmateriaal veeleer te kopen dan te huren.

Zie ook

 
« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
13-01-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links