Voorschotten op aanvullende personenbelastingen - overwinning voor Brulocalis en zusterverenigingen

Naar een permanent voorschottensysteem voor de gemeenten - Overwinning van de 3 Verenigingen van steden en gemeenten - Update: wet goedgekeurd op 20 juli

De gemeenten zijn bevoegd om aanvullende personenbelastingen te heffen (wat aanzienlijke inkomsten oplevert voor de lokale besturen, nl. ongeveer 20 % van de gemeentelijke belastinginkomsten), maar de gemeentefinanciën hebben enorm te lijden onder het gebrek aan regelmaat in de federale inkohiering. Het zou dus nuttig zijn een permanent voorschottensysteem in te voeren.

Op 18 mei 2017 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed met het oog op de invoering van een doorlopend voorschottensysteem.

Die tekst is het resultaat van herhaald aandringen van onze Vereniging en haar zusterverenigingen VVSG en UVCW.

In mei 2016 hadden de Verenigingen in een brief nog gevraagd naar een voorschottensysteem, wat hun beloofd was in oktober van datzelfde jaar.

Welk voorschottensysteem?

Volgens het voorontwerp van wet vertegenwoordigen de voorschotten 80 % van de geraamde ontvangsten uit de aanvullende personenbelastingen.

De voorschotten zullen maandelijks gestort worden, gespreid over 8 maanden: van september van het lopende aanslagjaar tot april van het jaar daarop.

Vervolgens zal de FOD Financiën een overzicht opstellen, zodat vanaf mei tot augustus de aan de gemeenten gestorte bedragen berekend zullen worden op de werkelijk ingekohierde ontvangsten.

Streven naar stabiliteit op langere termijn

De wetgever houdt rekening met onze vraag om te streven naar een stabiel ritme van inkohiering, zodat het bedrag van de voorschotten zo goed mogelijk aansluit bij de werkelijke inkomsten uit aanvullende personenbelastingen.

Het voorschottenmechanisme zal in principe in werking treden op 1 september 2017. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Wij zullen onze leden op de hoogte houden in functie van de vooruitgang van het wetgevend proces. > Zie update

Meer info

Wat voorafging

In onze memorandums

Onze twee recentste memorandums kaartten de vraag naar een voorschottensysteem aan – het memorandum aan de federale regering, maar ook dat aan de Brusselse – om hun steun te vragen voor onze eisen ten aanzien van de federale overheid. Enkele uittreksels:

Federaal memorandum

"Het federaal niveau moet dringend een permanent voorschottensysteem in gebruik
nemen voor de aanvullende personenbelasting.
Momenteel ontvangen de gemeenten de aanvullende belastingen immers meer dan
18 maanden nadat de overheid ze geïnd heeft via de bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen. Daardoor verliezen de gemeenten om en bij de 100 miljoen euro aan
intresten. Er moeten dus voorschotten gestort worden in het eerste semester van het
jaar en een regularisering doorgevoerd in het tweede semester."

Raadpleeg ons federaal memorandum 2014

Gewestelijk memorandum

"Op financieel gebied pleit de Vereniging voor de invoering van een vast voorschottensysteem voor de betaling van de opcentiemen op de personenbelasting in het eerste semester van het jaar, nl. 90 % van de verwachte opbrengsten in de eerste zes maanden, een periode die overeenstemt met de normale inkohieringsperiode. Rekening houdend met het feit dat de onroerende voorheffing tijdens het tweede semester aan de gemeenten doorgestort wordt, zou de toekenning van voorschotten op de personenbelasting tijdens het eerste semester de inkomsten over het hele jaar kunnen stabiliseren.
De toekenning van voorschotten vormt geen extra last voor de federale begroting en biedt de gemeenten meer financiële zekerheid in de verstoorde financiële context van de laatste maanden, die waarschijnlijk nog maanden zal aanslepen. Dit systeem is een compensatie van het voordeel dat de staatskas verkregen heeft door de inning van het deel van de gemeentelijke opcentiemen in de bedrijfsvoorheffing, voor een periode van 6 tot 18 maanden."

Raadpleeg "Sterke gemeenten, partner van een sterk Gewest", ons regionaal memorandum 2013

Update - wet goedgekeurd op 20 juli


Het wetsontwerp van minister van Financiën Johan Van Overtveldt met het oog op de invoering van een permanent voorschottensysteem inzake aanvullende personenbelasting werd in de Kamer goedgekeurd op 20 juli 2017 (B.S. 11/8, inwerkingtreding: 1/9).
« Terug

Auteur

Boryana Nikolova
Publicatiedatum
21-08-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links