Nieuwe wet betreffende de concessieovereenkomsten

De nieuwe wet in verband met concessieovereenkomsten vult juridische leemte op.

Op 14 juli verscheen de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe wet zet de Europese richtlijn 2014/23 om in het Belgisch recht.

Een concessie verschilt van een overheidsopdracht in die zin dat ze gekenmerkt wordt door de overdracht van het exploitatierisico. De tegenprestatie bestaat dus – althans gedeeltelijk – in het recht om de werken of diensten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst, te exploiteren.

Tot nu toe waren alleen de concessies van werken geregeld in de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten. De nieuwe wet betreffende de concessieovereenkomsten vervangt de beschikkingen terzake in die wet van 15 juni 2006 en regelt ook voor het eerst de concessies van diensten. De Europese richtlijn wil komaf maken met het gebrek aan duidelijke regels in het kader van de toekenning van concessieovereenkomsten, dus rechtsonzekerheid, schending van de vrije prestatie van diensten en distorsies in de werking van de interne markt. Het doel is dus het verlies aan commerciële opportuniteiten te beperken voor de economische operatoren van de EU, in het bijzonder de KMO's. Tegelijk krijgen de openbare besturen de mogelijkheid om de optimale oplossingen te bepalen voor het gebruik van het overheidsgeld teneinde kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan de beste prijs.

De wet voorziet in één enkel, eenvoudig en flexibel stelsel van regels die van toepassing zijn op de gunning van alle concessies, zowel van werken als van diensten, waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan 5.186.000 euro, in de klassieke sectoren, de bijzondere sectoren of op defensie- en veiligheidsgebied.

De omzetting in het Belgisch recht streeft 3 doelstellingen na: een getrouwe omzetting waarborgen, niet verder gaan dan wat de richtlijn vraagt en vereenvoudiging bewerkstelligen.

De wet heeft betrekking op de gunning van concessies voor werken en diensten, maar levert ook de wettelijke basis voor de uitvoeringsregels die in een KB vastgelegd zullen worden. Wat de concessies van werken betreft, is de wet echter enkel van toepassing op de concessies met een waarde gelijk aan of hoger dan een door de Koning bepaalde drempel.

De beschikkingen van de richtlijn op het vlak van motivering, informatie of betwisting werden daarentegen niet omgezet, maar zullen ingevoegd worden via het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2013.

De wet is als volgt ingedeeld:

  1. Titel 1 bevat de definities van begrippen die noodzakelijk zijn om de wet te begrijpen en toe te passen.
  2. Titel 2 bepaalt het toepassingsgebied van de wet, de uitzonderingen en de regels die toegepast moeten worden in geval van een gemengde overeenkomst (d.w.z. concessies die tegelijk betrekking hebben op diensten en werken).
  3. In Titel 3 komen de algemene bepalingen aan bod, zoals de beginselen van gelijke behandeling, niet-discriminatie en transparantie; het verbod op mededingingsvertekenende handelingen; belangenconflicten; de strijd tegen 'sociale dumping' (verplichte naleving van het sociaal, milieu- en arbeidsrecht), het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, ...
  4. Titel 4 bevat de bepalingen die van toepassing zijn op de plaatsing van concessies: de beginselen, de voorbereiding; bekendmaking; transparantie; aankondiging van gegunde concessie (wat dat laatste punt betreft, bevat de wet procedurele waarborgen, selectievoorwaarden, verplichte uitsluitingsgronden en corrigerende maatregelen).
  5. Titel 5 bevat de regels betreffende de uitvoering van concessieovereenkomsten.
  6. Titel 6 handelt over het toezicht en de rapportage.Titel 7 bevat slot-, overgangs- en opheffingsbepalingen.

Net zoals de nieuwe wet betreffende de overheidsopdrachten moet de inwerkingtreding bij KB vastgelegd worden, maar die wordt pas in het voorjaar 2017 verwacht.

Wettelijke basis

 

Wet van 17 juni betreffende de concessieovereenkomsten (I) (B.S. 14.07.2016, Inforum 300961)

« Terug

Auteur

Matthias DE COCK
Publicatiedatum
11-08-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links