Hervorming ordonnantie verontreinigde bodems - advies van de VSGB

Op vraag van milieuminister Céline Fremault verzond onze Vereniging op 18 maart haar advies over het ontwerp van hervorming van de ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems.

De geplande hervorming beoogt een soepelere behandeling van de dossiers over (mogelijk) verontreinigde bodems.

De VSGB vraagt een betere link tussen het beheer van verontreinigde bodems en de procedures voor de afgifte van stedenbouwkundige en milieuvergunningen.

Actie van de VSGB

 

Onze Vereniging ontving in februari van Brussels minister voor Leefmilieu Céline Fremault een verzoek om advies aangaande het ontwerp van hervorming van ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems.

Advies van de VSGB

 

De VSGB is verheugd over bepaalde verbeteringen, die aansluiten bij de opmerkingen die gemaakt werden in het kader van de tevredenheidsenquête waaraan alle betrokkenen uit de sector eind 2014 hadden deelgenomen.

De VSGB merkt echter op dat bepaalde vragen onbeantwoord gebleven zijn of niet omgezet op een manier die een bevredigend en effectief antwoord biedt.

Onze Vereniging dringt erop aan dat de hervorming:

  • een goede combinatie bewerkstelligt tussen de nodige bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, met het doel van administratieve vereenvoudiging
  • een optimale link waarborgt tussen de wetgeving betreffende verontreinigde bodems en de procedures voor de toekenning van stedenbouwkundige en milieuvergunningen

Bovendien ondersteunt de VSGB de geleverde inspanningen voor de verbetering van de samenwerking tussen gemeenten en Leefmilieu Brussel:

  • presentatie van het ontwerp en overleg met de vertegenwoordigers van Leefmilieu Brussel
  • optimalisering van de toegang tot de inhoud van de gegevensbank 'bodems' via het systeem NOVA (voor de toekenning van stedenbouwkundige en milieuvergunningen)
  • creatie van een informaticaplatform voor de uitwisseling van informatie tussen gemeenten en het gewestbestuur (zoals Autonet voor de milieuvergunningen)
  • organisatie van vormingen gericht op praktische problemen en situaties

Context

 

Overeenkomstig de regeringsverklaring zette de regering een hervorming in de steigers van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems.

Die hervorming verwerkt de resultaten van de tevredenheidsenquête betreffende de toepassing van de ordonnantie, waaraan onze Vereniging eind 2014 deelgenomen had.

Het voorontwerp stelt 3 doelstellingen voorop: administratieve vereenvoudiging, versnelling van de procedures en versterking van de financiële hulpmiddelen.

Meer info

 

Download de brief van 18 maart 2016 aan Brussels milieuminister Céline Fremault met het advies van de VSGB (NL versie aan het einde van de pdf)

« Terug

Auteur

Olivier Evrard
Publicatiedatum
19-04-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links