De Vereniging wil een beter regime voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de lokale mandataris

Op het Bureau van 18 maart 2015 herhaalde de Vereniging haar wens voor een oplossing ivm de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Hieronder onze stelling en argumenten.

Een te zware verantwoordelijkheid voor de mandatarissen


In 1999 werd de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen ingevoerd. De wetgever heeft de gemeente als publieke rechtspersoon hier van uitgesloten. Een uitsluiting die echter niet gegrond is. We onderlijnen hierbij nogmaals dat de Grondwet bescherming biedt voor de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen, terwijl dit niet het geval is voor de plaatselijke en provinciale besturen. Omdat de gemeente zelf dus niet kan worden aangesproken, dagvaardt de burger de individuele mandatarissen. Dit heeft als kwalijk gevolg dat het slachtoffer niet anders kan dan de burgemeester of het College te dagvaarden.

Steeds vaker wordt er meteen een strafrechtelijke vordering ingesteld in plaats van een burgerrechtelijke. Voor het slachtoffer is het een voordeel, aangezien het onderzoek door de onderzoeksrechter en het openbaar ministerie wordt gevoerd, en dus de burger niet zelf het bewijsmateriaal dient aan te dragen. Dit betekent echter niet dat elk slachtoffer een schadevergoeding zal bekomen. Fouten of nalatigheden binnen een gemeente kunnen niet altijd worden aangerekend aan identificeerbare personen.

De Vereniging pleit al langer voor een beter statuut


Onze Vereniging wenste al langer een aanpassing. Er moet een passende regeling worden gevonden waarbij situaties zoals o.m. ijzel, een moeilijk zichtbaar verkeersbord of olie op de weg niet op de schouders van één enkele mandataris kunnen vallen. Vandaag is dit echter nog steeds niet zo.

Op 4 juni 2008 werd over dit probleem een hoorzitting gehouden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar de drie Verenigingen samen met Ethias werden uitgenodigd om het probleem toe te lichten. De wetgever heeft hier echter nog geen echte oplossing gevonden.

Wat wenst de Vereniging?


De Vereniging wenst dat de strafrechtelijke aansprakelijkheidsregeling voor de mandataris beter wordt bepaald zodat die zich niet steeds in persoon moet verantwoorden voor alles wat eventueel aanleiding kan geven tot schadeclaims. Een gemeente moet voor de strafrechter kunnen worden geroepen. Dit zou een oplossing bieden voor de burgerrechtelijke schadevordering. Het verwijderen van de strafrechtelijke immuniteit van gemeentes moet dus worden nagestreefd.

Zie ook« Terug

Auteur

Hildegard SCHMIDT
Publicatiedatum
03-04-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links