Gemeenten mogen taksen heffen op gsm-antennes!

De gemeenten hebben een grote overwinning behaald bij het Grondwettelijk Hof, dat groen licht geeft voor gemeentebelastingen op antennes, zendmasten en pylonen.

Het geschil tussen de gemeenten en de operatoren van mobiele telecommunicatienetwerken omtrent heffingen op gsm-antennes sleept al jaren aan.

Onze Vereniging heeft in dat kader overigens al heel wat initiatieven genomen.


Het probleem


De meeste Brusselse gemeenten kampen met aanzienlijke moeilijkheden in geschillen tegen operatoren van mobiele telefonie. Die laatste verwijzen naar artikel 97 en 98 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, krachtens dewelke zij vrijgesteld zouden zijn van gemeentebelastingen op antennes, zendmasten en pylonen voor mobiele telefonie.

De gerechtelijke rechter heeft de argumentatie van de operatoren gevolgd, terwijl de recente rechtspraak van de Raad van State gunstig gestemd lijkt tegenover de gemeentebelastingen.

Daarom werd er een wetsvoorstel ingediend. In het daarbij horende advies had de afdeling wetgeving van de Raad van State voorgesteld een interpretatieve wet uit te vaardigen die de gemeentebelastingen zou valideren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de situatie ook samengevat in een omzendbrief van december 2009.

Aangezien de wetgeving – althans niet onmiddellijk – evolueert, zou het arrest van het Grondwettelijk Hof betreffende de prejudiciële vraag misschien een oplossing brengen die gunstig is voor de lokale financiën.

Overwinning van de gemeenten


Het Grondwettelijk Hof heeft de gemeentelijke heffingen op antennes, masten en pylonen goedgekeurd in een arrest van 15 december 2011.

Het Hof stelt namelijk:
"In de interpretatie (...) volgens welke (...) artikel 98, § 2, de gemeenten (...) verbiedt een taks te heffen op de gsm-pylonen, -masten, of -antennes (...), is die bepaling niet bestaanbaar met artikel 170, § 4, van de Grondwet. (...)
Aldus geïnterpreteerd, beperkt de in het geding zijnde bepaling de bij artikel 170, § 4, van de Grondwet gewaarborgde fiscale bevoegdheid van de gemeenten immers meer dan noodzakelijk is.
In die interpretatie is de in het geding zijnde bepaling niet onbestaanbaar met artikel 170, § 4, van de Grondwet."

Het Hof annuleert het betwiste artikel niet, maar stelt dat niet beschouwd mag worden dat het de gemeenten verbiedt om taksen te heffen op de activiteiten van operatoren die op het grondgebied van de gemeente verwezenlijkt worden door de aanwezigheid van pylonen, masten of antennes die voor die activiteit aangewend worden.

Meer info en actie van de VSGB

  • Heffingen op gsm-antennes en gemeentelijke autonomie – grondwettelijkheid (17.03.2011)
  • Gemeenteheffingen op gsm-antennes – gemeenschappelijke actie van de 3 Verenigingen (06.06.2011)
  • Heffingen op gsm-antennes – omzendbrief (21.01.2011)
  • Download het arrest van het Grondwettelijk Hof van 15.12.2011 - Inforum 261896
  • We vinden er nog sporen van de eisen van de VSGB, bv. in ons gewestelijk memorandum van 2009: "Sinds enkele jaren willen de gemeenten een rechtvaardigere vergoeding voor de terbeschikkingstelling van hun openbaar domein. De Vereniging heeft het Gewest reeds geïnterpelleerd over de nood aan een instrument ter vergoeding van de dienst die verleend wordt aan de concessiehouders die te veel openbare ruimte inpalmen door allerlei werken zoals het leggen van leidingen, kabels en andere vaste of mobiele installaties. Bepaalde gebruikers van de openbare ruimte, waaronder de operatoren van een openbaar telecommunicatienetwerk of intercommunales, blijven omwille van specifieke wettelijke bepalingen vrijgesteld van taksen en retributies. Het is dus essentieel de wettigheid van dergelijke vrijstellingen in vraag te stellen. De gemeenten de mogelijkheid bieden een retributie te vestigen als tegenprestatie voor de terbeschikkingstelling van het openbaar domein is een mogelijkheid waarvan de concretisering dringend wordt. De Vereniging vraagt dat het Gewest in samenspraak met de gemeenten een doeltreffend systeem zou uitwerken van compensaties in geval van bezetting van het openbaar domein."
« Terug

Auteur

Boryana NIKOLOVA
Publicatiedatum
19-12-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links